3η/2019 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

3η /2019

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

 

Κιάτο 28/02/2019

Αριθμ. πρωτ.: 2391

                       

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

1. Μυττά Ιωάννη
2. Ζάρκο Δημήτριο
3. Αλεξόπουλο Βασίλειο
4. Μπουζιάνη Βασιλική
5. Σπανό Κωνσταντίνο
6. Κελλάρη Βασίλειο (fax: 2741022144)

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την                                         Δευτέρα 4η Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

α/α   ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                    Σουζάνα Λένη

ΑΑΥ 76/2019

Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 29/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου  (υπόθεση Γαλάνη Γεωργίου).
2.                    Γεωργούλια Κωνσταντίνα Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης του κου Δομετίου Βασίλειου, μετά την αρ. 85/19.02.2019 κλήση του Δασάρχη Κορίνθου .
3.                    Πάνου Αικατερίνη

ΑΑΥ

Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, κατόπιν γνωμοδότησης (85/19.02.2019 κλήση του Δασάρχη Κορίνθου) (6 Μαρτίου)
4.                    ΑΑΥ μετά Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού του ΧΑΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Πέτρου, κατόπιν γνωμοδότησης.
5.                    ΑΑΥ μετά Λήψη απόφασης, επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κατόπιν γνωμοδότησης.
6.                      Λήψη απόφασης κατόπιν γνωμοδότησης, για την άσκηση ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της 7200/18.01.2019 (67ΒΠΟΡ1Φ-ΚΔΚ) απόφασης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία ακυρώνει την 420/2018 απόφαση ΔΣ περί της αναπροσαρμογής δικαιωμάτων σύστασης (παραχώρησης) τάφων ΤΚ Κάτω Διμηνιού.
7.                    Κοτίνη Χρυσούλα

ΑΑΥ

Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά της 237/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κατόπιν γνωμοδότησης. (Υπόθεση ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ του Λυκούργου).
8.                    Παπαδοπούλου Σοφία

ΑΑΥ 150/2019

Έγκριση της 28/2019 απόφασης δημάρχου περί ορισμός δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά της 150/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κατόπιν γνωμοδότησης. (Καθαρίστριες).
9.                    Παπαδοπούλου Σοφία

ΑΑΥ 152/2019

Έγκριση της 32/2019 απόφασης δημάρχου περί ορισμός δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά του Ιερού Ναού Αγ. Δημητρίου Κεφαλαρίου, κατόπιν γνωμοδότησης.
10.               Κορωνιώτη Σωτήριο ΑΑΥ 154/2019 Έγκριση της 46/2019 απόφασης δημάρχου περί ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση αγωγής κατά του Ιερού Ναού Αγ. Δημητρίου Κεφαλαρίου.
11.               ΑΑΥ μετά Λήψη απόφασης κατόπιν γνωμοδότησης, μετά την 28/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Υπόθεση Ρούσση Παναγιώτη)
12.               Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αγροτική Οδοποιία (Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Δρόμων) στα ΤΔ Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού & Σικυώνος του Δήμου Σικυωνίων-Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός».
13.               Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους, μετά την 32/2019 απόφαση ΔΣ περί αποδοχής απόφασης ένταξης στο ΠΔΕ 2018 του έργου με τίτλο:  «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 . 
14.               Τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους, μετά την 37/2019 απόφαση ΔΣ περί αποδοχής απόφασης του ΥΠΕΣ για Συμπληρωματική κατανομή ποσού 59.961,35 € κάλυψης λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου Σικυωνίων,  προερχόμενου από τους ΚΑΠ έτους 2018
15.               Τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους, μετά την 38/2019 απόφαση ΔΣ περί αποδοχής απόφασης του ΥΠΕΣ για Συμπληρωματική κατανομή ποσού 11.970,00€ κάλυψης λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου Σικυωνίων προερχόμενο από τους ΚΑΠ έτους 2018 .

 

Print Friendly, PDF & Email