299/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

32ης/12.10.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 299/2021   7ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Αποδοχή ή μη Δωρεάς μελέτης

«Παροχή Κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με τη στείρωση & περίθαλψη αδέσποτων ζώων» από την «ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 12η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13362/08.10.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σώκος Δ. -Ρουμπέκας Γ. -Ζάρκος Δημήτριος
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Λέγγας Μ. 1.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την με αρ. πρωτ.12680/29.09.2021 αίτηση της «ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» με την οποία ζητά την αποδοχή της δωρεάς μελέτης με αριθμό 06/2021 και τίτλο «Παροχή Κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με τη στείρωση & περίθαλψη αδέσποτων ζώων».

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως ισχύει,
  • την αρ. πρωτ. 12680/29.09.2021 αίτηση,
  • την 06/2021 μελέτη,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τη δωρεά της «ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» και  την υπ’ αριθμ. 6/2021 μελέτη με τίτλο «Παροχή Κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με τη στείρωση & περίθαλψη αδέσποτων ζώων» συνολικού π/υ 2.900,36€.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 299/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.10.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email