299/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/26.10.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 299/2020   Θέμα 1ο : Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα  «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή πρότασης με τίτλο «ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητας ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ11 «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 26η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 9:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10842/22.10.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες: 1. Λέγγας Μάρκος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 21/10/2020 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμο μας που ακολουθεί:

Έχοντας Υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Την με Α.Π.: 14578/24.07.2020 Πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία καλούνται οι Δήμοι της χώρας όπως υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών».

Την αριθ. 10536/15-10-2020 Απόφαση της Δ/νσης ΤΥ & Πολ/μιας περί ολοκλήρωσης του  Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου των κτιρίων του Δήμου Σικυωνίων, όπως αποτυπώνεται και στα συνημμένα Δελτία Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων.

Την υπ’ αριθμ. 25/2020 μελέτη υπηρεσίας με τίτλο: «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», της Δ/νσης ΤΥ & Πολ/μιας του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού: 24.552,00€, η οποία αφορά σε παροχή υπηρεσιών διενέργειας δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κτιρίων του Δήμου Σικυωνίων. Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα πρέπει να εκτελεστεί προκειμένου να ολοκληρώσει τον Προσεισμικό Έλεγχο των κτιρίων του Δήμου Σικυωνίων, με απώτερο σκοπό την αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας των κτιρίων και εφόσον απαιτηθεί την εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης-Ανασχεδιασμού των εν λόγω κτιρίων και την εκτέλεση έργων ενίσχυσής τους.

Την υπ’ αριθμ. 21/2020 μελέτη προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ», η οποία αφορά σε:

Προμήθεια υλικού προβολής και πληροφόρησης του κοινού για τον σκοπό της ενημέρωσης- πληροφόρησης-ευαισθητοποίησης της κοινωνικής αντισεισμικής συνείδησης και εμπέδωση αντισεισμικής συμπεριφοράς από τον πληθυσμό.

Οργάνωση ενημερώσεων-ημερίδων και ασκήσεων με τη συνεργασία αρμόδιων επιστημονικών φορέων (ΤΕΕ, ΟΑΣΠ, κλπ.) και υπηρεσιών (Πολιτική Προστασία, Πυροσβεστική, κλπ.) με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα αντισεισμικής συμπεριφοράς.

Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», και δει στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», σύμφωνα με την Πρόσκλησης ΑΤ11 με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» του Υπουργείου Εσωτερικών, δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

 

Τίτλος Πράξης:                  «ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Προϋπολογισμός:            34.657,26€ (27.949,40€ + 6.707,86€, ΦΠΑ 24%)

Η προτεινόμενη πράξη απαρτίζεται από 2 υποέργα ως ακολούθως:

1ο Υποέργο:       «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού: 24.552,00€, (19.800,00€ + 4.752,00€, ΦΠΑ 24%). Πρόκειται για το Κύριο Υποέργο το οποίο είναι Υπηρεσία και αφορά στην διενέργεια Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου των κτιρίων του Δήμου Σικυωνίων.

2ο Υποέργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ», προϋπολογισμού: 10.105,26€, (8.149,40€ + 1.955,86€, ΦΠΑ 24%). Πρόκειται για επικουρικό Υποέργο το οποίο είναι Προμήθεια και αφορά σε προμήθεια υλικού προβολής και πληροφόρησης του κοινού και οργάνωση ενημερώσεων-ημερίδων και ασκήσεων.

Το γεγονός ότι υφίστανται αρκετά δημοτικά κτίρια και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου για τα οποία δεν υπάρχουν οι μελέτες κατασκευής τους, ως εκ τούτου είναι δύσκολη η αξιολόγηση της σεισμικής τρωτότητας τους και τα συμπεράσματα εξάγονται κυρίως μέσω οπτικού ελέγχου.

Συνεπώς απουσία εξειδικευμένου προσωπικού και εξοπλισμού δεν δύναται να διενεργηθεί ολοκληρωμένος προσεισμικός έλεγχος, γεγονός που αποτυπώνεται και στα Δελτία Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου. Προκειμένου λοιπόν να ολοκληρωθεί ο προσεισμικός έλεγχος των κτιρίων του Δήμου, θα πρέπει να διενεργηθεί ο Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου :

περί αποδοχής των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πρότασης με τίτλο: «ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 34.657,26€ (27.949,40€ + 6.707,86€, ΦΠΑ 24%)στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», στο πλαίσιο της Πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας».

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τo ανωτέρω έγγραφο της αρμόδια Υπηρεσίας του Δήμου μας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Αποδέχεται τους Όρους Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εγκρίνει την υποβολή  της πρότασης με τίτλο «ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 34.657,26€ (27.949,40€ + 6.707,86€, ΦΠΑ 24%)στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», στο πλαίσιο της Πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας».

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 299/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email