299/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                             Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 17η /25.07.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 299/2016

Περίληψη :

Παραχώρησης χρήσης χώρου της Πλατείας Πλουμιστού της Δ. Κ. Σικυωνίων την 5η & 6η

Αυγούστου2016 μετά από αίτημα του κ. Ζαχαριά Χρήστου .

 

             Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 25η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Δευτέρα και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα από την αριθ. 11038/21-07-2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   13 Κελλάρη Ιωάννα Αποχώρησε   στο τέλος του 5ου θέμ.
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             14 Φιακάς Παναγιώτης Αποχώρησε   στο τέλος του 10ου θέμ.  
3 Μαυραγάνη Κυριακή         15 Καρακούσης Ευάγγελος   Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
4. Θελερίτης Γεώργιος   16 Δομετίου Βασίλειος Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ.
5 Αλεξόπουλος Βασίλειος             17 Σπανός Κωνσταντίνος                   Αποχώρησε   στο τέλος του 9ου θέμ.
6 Κουτρέτσης Σπυρίδων                     Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ. 18 Γεώργας Χρήστος  
7 Τσιάνος Ιωάννης       19 Λαλιώτης Γεώργιος    
8 Μυττάς Ιωάννης       20 Ραυτόπουλος Γεώργιος Αποχώρησε   στο τέλος του 1ου θέματος
9 Μπουζιάνη –Τσαντήλα Β.   21 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
10 Ζάρκος Δημήτριος         22 Μπακόλιας Παναγιώτης  
11 Πανάγου Αθανάσιος   Αποχώρησε   στο τέλος του 17ου θέμ. 23 Νανόπουλος Βασίλειος   Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
12 Σωτηρόπουλος Ιωάννης        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Χρυσικός Παύλος     2 Σκαρμούτσος Νικόλαος   3 Μπούρης Ευάγγελος   4 Κελλάρης Βασίλειος
                     
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Ρήγας Ι. (Βελίνας)

     Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων

κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 12ο

   Στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Παραχώρησης χρήσης χώρου της Πλατείας Πλουμιστού της Δ. Κ. Σικυωνίων την 5η & 6η Αυγούστου2016 μετά από αίτημα του κ. Ζαχαριά Χρήστου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

1. Το με αριθ. πρωτ. 11023/21-7-2016 αίτημα του κ. Ζαχαριά Χρήστου με το οποίο ζητά την παραχώρηση της χρήσης χώρου της Πλατείας Πλουμιστού στην Δ.Κ. Σικυωνίων στο Κιάτο μπροστά από το κατάστημά του για την τοποθέτηση μηχανισμού ψησίματος κρεάτων την 5η , 6η , 14η και 15η Αυγούστου 2016 στο πλαίσιο των εθιμικών εορτασμών της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα και του Δεκαπενταύγουστου .

2. Την αριθ. 32/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ς εξής :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   8 / 25-07-2016

Αριθμός Απόφασης:   32 /2016

ΘΕΜΑ : 3ΟΝ «Περί παραχωρήσεως χώρου για τοποθέτηση ψησταριάς για την 5ην και 6ην Αυγούστου

                       (Μεταμόρφωση Σωτήρος) και την 14ην και 15ην Αυγούστου (Κοιμήσεως της Θεοτόκου)

                       στην Πλατεία Πλουμιστού στο Κιάτο»

           Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25ην Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μυττά   Ιωάννη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11010/21-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4-ητοι:

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης         Μυττάς           (Πρόεδρος)                           1.- Χρήστος       Γεώργας     (Αντιπρόεδρος)

2 .-Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)                              2.- Ιωάννα         Κελλάρη             (Μέλος)  

3.- Παύλος         Χρυσικός           (Μέλος)                               3.- Παναγιώτης   Μπακόλιας         (Μέλος)

4.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος     (Μέλος)

                       

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                         Θέμα   3ον

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Περί παραχωρήσεως χώρου για τοποθέτηση ψησταριάς για την 5ην και 6ην Αυγούστου (Μεταμόρφωση Σωτήρος) και την 14ην και 15ην Αυγούστου (Κοιμήσεως της Θεοτόκου) στην Πλατεία Πλουμιστού στο Κιάτο» ανέφερε ότι oκ. Ζαχαριάς   Χρήστος του Παναγή, υπέβαλε στο Δήμου μας ( Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) την από 21-07-2016 αίτησή του η οποία έχει ως εξής:

«…….Θέμα: Άδεια χρήσεως κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση μηχανισμού ψησίματος κρεάτων.

Με την παρούσα σας ζητώ την επανα-επικαιροποίηση της κανονιστικής πράξης του Δήμου Σικυωνίων, που αφορά την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Πλουμιστού και συγκεκριμένα στην προβολή του καταστήματος μου, προκειμένου να τοποθετήσω μηχανισμό ψησίματος κρεάτων στις 5,6,14 και 15 Αυγούστου 2016.

Σας υπενθυμίζω ότι ο συγκεκριμένος χώρος μου παραχωρείτε επί σειρά ετών από το Δήμο Σικυωνίων, στα πλαίσια των εθιμικών εορτασμών της Μεταμορφώσης του Σωτήρος και του Δεκαπενταύγουστου ……..»

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

.

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Κατά   Πλειοψηφία

(Μειοψηφούντος του μέλους της Επιτροπής Ποιότητας ζωής κ. Π. Χρυσικού)

    

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί – π ρ ο τ ε ί ν ε ι εισηγείται προς το Δημοτικό συμβούλιο τα κατωτέρω:

Tην παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Πλουμιστού στον κ. Ζαχαριά   Χρήστο του Παναγή και συγκεκριμένα στην προβολή του καταστήματός του, προκειμένου να τοποθετήσει μηχανισμό ψησίματος κρεάτων στις 5,6,14 και 15 Αυγούστου 2016, στα πλαίσια των εθιμικών εορτασμών της Μεταμορφώσης του Σωτήρος και του Δεκαπενταύγουστου.

       Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη οριστικής απόφασης.

            Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

                                   Ο Πρόεδρος                            Τα   Μέλη

                                                         Ακριβές απόσπασμα

                                                                      Κιάτο 25   Ιουλίου  2016  

                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής            

                                                                Μυττάς   Ιωάννης            

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • το με αριθ. πρωτ. 11023/21-7-2016 αίτημα του κ. Ζαχαριά Χρήστου
  • την αριθ. 32/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  • την ισχύουσα Νομοθεσία, – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων: κ. κ. Α. Λεονάρδου, B. Μπουζιάνη Τσαντίλα, Β. Αλεξόπουλου,                       Δ. Ζάρκου , Κ. Σαρχάνη, Π. Μπακόλια και η κ. Μαυραγάνη Κ. η οποία έδωσε λευκή ψήφο .    

1. Εγκρίνει, το με αριθ. πρωτ. 11023/21-7-2016 αίτημα του κ. Ζαχαρια Χρήστου και συγκεκριμένα:

Την παραχώρηση της χρήσης χώρου της Πλατείας Πλουμιστού στην Δ.Κ. Σικυωνίων στο Κιάτο, μπροστά από το κατάστημά του για την τοποθέτηση μηχανισμού ψησίματος κρεάτων, την 5η , 6η , 14η και 15η Αυγούστου 2016, στα πλαίσια των εθιμικών εορτασμών της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα και του Δεκαπενταύγουστου .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 299/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26Ιουλίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email