298/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 25ης/19.07.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 298/2018

Περίληψη : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 19η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 7237/13.07.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                     Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 14 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα
1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Φιακάς Παναγιώτης   4.Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5.Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Καρακούσης Ευάγγελος 8. Πανάγου Αθανάσιος
9. Ρουμπέκας Γεώργιος 10. Λαλιώτης Γεώργιος   11. Ραυτόπουλος Γεώργιος 12. Κελλάρης Βασίλειος
13. Γεώργας Χρήστος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 9. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
12. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Κελλάρη Ι. μετά τη συζήτηση του 5ου θέματος ΗΔ

Μπακόλιας Π. μετά τη συζήτηση του 22ου θέματος ΗΔ

Σαρχάνης Κ. μετά τη συζήτηση του 23ου θέματος ΗΔ

Νανόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 30ου θέματος ΗΔ

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 27ο

ημερήσιας διάταξης

Στο 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 02/07/2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο ακολουθεί:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                        Κιάτο 02 Ιουλίου 2018                                                                                        

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                                                                                     Αριθμ. Πρωτ: ΔΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς: το Δημοτικό Συμβούλιο

            

ΘΕΜΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 5429/31-05-2018 αίτηση της κας. Τριανταφυλλοπούλου Δήμητρας.

Με την υπ΄ αριθμ. 5429/31-05-2018 αίτησή της προς τον Δήμο μας, η κα. Τρανταφυλλοπούλου Δήμητρα, ζητά την επιστροφή συνολικού ποσού ύψους 100,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν από την ίδια.

Συγκεκριμένα, η ως άνω αναφερόμενη είχε αιτηθεί να της παραχωρηθεί διπλός οικογενειακός τάφος στο Κοιμητήριο Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού, καταβάλλοντας για το σκοπό αυτό το ποσό των €300,00, σύμφωνα και με το υπ’ αριθμ. 1999/21-03-2017 διπλότυπο είσπραξης της ταμειακής μας Υπηρεσίας.

Εν συνεχεία όπως η ίδια μας ενημέρωσε, λόγω εργασιών εντός του κοιμητηρίου, ο συγκεκριμένος τάφος από διπλός απέμεινε μονός και ως τέτοιος μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί.

Σημειωτέον ότι το ποσό της παραχώρησης μονού τάφου στο εν λόγω κοιμητήριο ανέρχεται σε € 200,00.

Το γεγονός αυτό, της ουσιαστικής δηλαδή αλλαγής των διαστάσεων του εν λόγω τάφου, επιβεβαιώθηκε και από τον πρόεδρο της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού με σχετική βεβαίωσή του προς το Δήμο μας.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως ληφθεί Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για επιστροφή στην αιτούσα του ποσού των € 100,00 ως αχρεωστήτως καταβληθέν για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Συνημμένα σας υποβάλουμε τα παρακάτω έγγραφα :

   Διπλότυπο είσπραξης Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

   Παραχώρηση διπλού τάφου στο Κοιμ. Κάτω Διμηνιού.

   Αίτηση για επιστροφή ποσού

   Βεβαίωση προέδρου Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού.

                    

Η Εισηγήτρια                                                                  

Θελερίτη Βασιλική                                                              

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • το από 02/07/2018 έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την 286/2018 ΠΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού των 100,00€ στη δικαιούχο Τριανταφυλλοπούλου Δήμητρα, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσης και βάσει νόμιμων παραστατικών.

2. Ψηφίζει πίστωση (ΠΑΥ 286/2018) του ανωτέρω ποσού των 100,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.8261.002 με τίτλο: «Επιστροφή διαφόρων εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων» στην υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, ποσού 5.000,00€ από την οποία μέχρι σήμερα δεν έχει δεσμευθεί.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Βεβαιώνεται ότι: 
α) η ανωτέρω δαπάνη ύψους  εκατό ευρώ (100,00€), είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης του ΚΑΕ 02.00.8261.002 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης.
 
β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.
 
Καταχωρήθηκε με Α/Α 286/2018 στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με ΑΑ Βεβ. 291.
Ο Διευθυντής 
Οικονομικών Υπηρεσιών
(Τ.Υ.)
Βοϊδήλας Δημοσθένης

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 298/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19.07.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email