297/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

26η/06.09.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

297/2022

  9ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ

29ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» έως 28.02.2023

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 6η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13649/2.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ.

(αποχώρησε μετά το Α’ προ ημερησίας διάταξης)

-Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ. -Σωτηρόπουλος Ι.  

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. 13505/31.08.2022 σε ορθή επανάληψη έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που ακολουθεί,

Έχοντας υπόψη:

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη21/2019  της Τ. Υ.  του Δήμου Σικυωνίων

Συμφωνητικό:  Αριθ. Πρωτ.  9059/30-07-2019

Προθεσμία περαίωσης έργου:  Έως 30/09/2019, 1η παράταση έως 30/01/2020 με την 315/2019 ΑΔΣ, 2η παράταση έως  30/04/2020 με την 19/2020 ΑΔΣ, 3η παράταση 4 μήνες έως 30/08/2020 με την 102/2020 ΑΔΣ, 4η παράταση 4 μήνες έως 30/12/2020 με την 204/2020 ΑΔΣ, 5η παράταση 4 μήνες έως 30/04/2021 με την 289/2020 ΑΔΣ, 6η παράταση 4 μήνες έως 30/08/2021 με την 56/2021 ΑΔΣ, 7η παράταση 4 μήνες έως 30/12/2021 με την 131/2021 ΑΔΣ, 8η παράταση 4 μήνες έως 30/04/2022 με την 371/2021 ΑOE, 9η παράταση 4 μήνες έως 30/08/2022 με την 104/2022 ΑOE

Πηγή χρηματοδότησης:  Π.Δ.Ε. (Ενάριθμο έργο 2018ΣΕ87100016, ΣΑΕ 871)

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 1.115.105,55 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Ποσό συμφωνητικού: 684.588,17€ (Χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανάθεση: Πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σε τρεις οικομικούς φορείς  (124/2019 Απόφαση  Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης)

Επιβλέποντες έργουΓεωργία  Κόλλια

2) Την αριθ. 11837/01-08-2022 αίτηση του  Αναδόχου (ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ) του έργου του θέματος περί δήλωσης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος,

3) Τις διατάξεις του Ν. 4938/2022 – ΦΕΚ 109/Α/6-6-2022 και συγκεκριμένα του άρθρου 153

«Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων», παράγραφος 1α κατά την οποία: 

«Κατ’ εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.»

4) Το άρθρο 3 της αριθμ. 294537/25-09-2022 εγκυκλίου περί διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154  του Ν.4938/2022, κατά το οποίο: «Σημειώνεται προσθέτως ότι η χρήση του δικαιώματος της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος δεν επάγεται αναθεώρησης για το υπό κρίση διάστημα αφού κατά ρητή πρόβλεψη της οικείας διάταξης η εν λόγω χορηγούμενη επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος δεν συνιστά παράταση του συμβατικού χρόνου και συνεπώς δεν τίθεται θέμα εφαρμογής για το διάστημα αυτό των προβλέψεων του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 περί προθεσμιών.»

 

εισηγουμαστε

Την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 153 του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ 109/Α/6-6-2022) και το άρθρο 3 της αριθμ. 294537/25-09-2022 διευκρινιστικής εγκυκλίου του Ν.4938/2022,                                          έως 28-02-2023 χωρίς αναθεώρηση τιμών,  για την ολοκλήρωση του έργου.

 

Ο Δήμαρχος

& Ειδική Εντολή

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της αρ. μελέτης 21/2019  σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ 109/Α/6-6-2022), έως 28.02.2023 χωρίς αναθεώρηση τιμών,  για την ολοκλήρωση του έργου.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 297/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.09.2022

ο Αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email