297/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

32ης/12.10.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 297/2021   5ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 12η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13362/08.10.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σώκος Δ. -Ρουμπέκας Γ. -Ζάρκος Δημήτριος
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Λέγγας Μ. 1.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα του Τμ. Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας με τα οποία εισηγείται την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021 (Α’ 62),
  • τα σχετικά υπηρεσία σημειώματα που αναγράφονται στο αποφασιστικό μέρος,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021,  όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

α/α υπηρεσιακό σημείωμα αρ. κυκλοφορίας οδηγός ημερομηνία προορισμός σκοπό μετακίνησης
1. 256/01.10.2021 ΚΗΗ-5482 ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ

06/10/2021. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

MERCEDES – HatKar Service A.E. συνεργείο (80χλμ. Νέας Εθ. Οδού, ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών)

 

Επισκευή υπηρεσιακού οχήματος
2. 258/01.10.2021 ΚΗΗ-5482 ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ

04/10/2021,

05/10/2021,

07/10/2021,

08/10/2021,

09/10/2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

 

μεταφορά απορριμμάτων
3. 279/05.10.2021 ΚΗΥ-5128 ΔΕΔΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

06/10/2021. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

 

μεταφορά απορριμμάτων
4. 281/06.10.2021 ΚΗΗ-2936 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 07/10/2021,

08/10/2021,

09/10/2021.

 

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
α/α υπηρεσιακό σημείωμα αρ. κυκλοφορίας οδηγός ημερομηνία προορισμός σκοπό μετακίνησης
5. 283/07.10.2021 ΚΗΗ-5483 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 07/10/2021. ΛΕΧΑΙΟ

συνεργείο αυτ/των

ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών 267

Επισκευή υπηρεσιακού οχήματος
6. 285/07.10.2021 ΚΗΥ-5128 ΣΚΟΡΔΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

07/10/2021. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
7. 289/08.10.2021 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11/10/2021,

12/10/2021,

14/10/2021,

15/10/2021,

16/10/2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

 

μεταφορά απορριμμάτων
8. 291/08.10.2021 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

11/10/2021,

12/10/2021,

14/10/2021,

15/10/2021,

16/10/2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

 

μεταφορά απορριμμάτων
9. 293/08.10.2021 ΚΗΗ-5482 ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ

11/10/2021,

12/10/2021,

14/10/2021,

15/10/2021,

16/10/2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

 

μεταφορά απορριμμάτων
10. 295/08.10.2021 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

11/10/2021,

12/10/2021,

14/10/2021,

15/10/2021,

16/10/2021.

ΜΠΟΛΑΤΙ

ECORAP A.E.

 

μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών
11. 297/08.10.2021 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11/10/2021,

12/10/2021,

13/10/2021,

14/10/2021,

15/10/2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

 

μεταφορά απορριμμάτων
12. 299/08.10.2021 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 11/10/2021,

12/10/2021,

14/10/2021,

15/10/2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

 

μεταφορά απορριμμάτων
13. 301/08.10.2021 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 13/10/2021 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

MERCEDES – HatKar Service A.E. συνεργείο (80χλμ. Νέας Εθ. Οδού, ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών)

Επισκευή υπηρεσιακού οχήματος
14. 303/08.10.2021 ΚΗΥ-2216 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 11/10/2021,

12/10/2021,

13/10/2021,

14/10/2021,

15/10/2021.

ΜΠΟΛΑΤΙ

ECORAP A.E.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

 

μεταφορά υπολείμματος απορριμμάτων

ανακύκλωσης

15. 305/08.10.2021 ΚΗΥ-2211 ΔΕΔΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

12/10/2021,

15/10/2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 297/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.10.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email