297/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 28ης /03.10.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  297/2019

Περίληψη: Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την «Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας έως 31/12/2019» 

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η  Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 20:00 μ.μ.  συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                                         αριθμ.  πρωτ. 11548/27.09.2019  έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 64, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή:

 

Παρόντες  
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος  Γεώργιος 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Σώκος Δημήτριος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8.Aλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Δομετίου Βασίλειος 10.Φιακάς Παναγιώτης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.  
13. . Τσιόγκας Νικόλαος 14. Λέγγας Μάρκος 15.Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος  19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Μαστοράκης Δημήτριος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22.Κατσιμπούλας Αντώνιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος  
25. Μπακόλιας Παναγιώτης 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Παρόντες:  1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

 

2. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

3. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)
4. Ραυτόπουλος Παν. (Πασίου)

 

5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 7. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
12. Παναγόπουλος (Πανοράματος 13. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

   
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

 

4. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 5. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 6. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

7. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
8. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

9. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 10.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
12. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 13. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 14.Λεονάρδου Α.(Σικυώνος- Κιάτου) 15.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
16. Κοτσίρης Β. (Στενού) 17. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 18.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 19. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
20. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 23. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ρουμπέκας Γεώργιος  (μετά την συζήτηση του 6ου θέματος)

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 Θέμα 24ο

 

Στο 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την «Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας έως 31/12/2019», ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 202/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

20/30.09.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 202/2019    

Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας έως 31/12/2019.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 30η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9:00’πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11446/26.09.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Λέγγας Μάρκος
2.     Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 2. Ρουμπέκας Γεώργιος
3.     Μυττάς Ιωάννης 3. Ζάρκος Δημήτριος
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

8ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την κάλυψη δαπανών                                      μισθοδοσίας έως 31/12/2019».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 30/09/2019 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η τροποποίηση του Π/Υ όπως αυτή παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),
 2. τις διατάξεις ν. 3852/2010 (Α’ 87)
 3. τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133),
 4. τις διατάξεις της §1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (Α’ 134),
 5. την 441/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
 6. την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
 7. την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 8. το από 30/09/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 9. τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

1. 1. Από Κ.Α.02.00.6121.002 «Αντιμισθία Αντιδημάρχων»,  ποσού 110.000,00€ μεταφέρει  ποσό 3.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 107.000,00€ Μεταφέρει

Πίστωση συνολικού ποσού

22.700,00€

1.- Στον Κ.Α.02.00.6053.001 των εξόδων «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων», ποσό 1.200,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 6.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 7.200,00€.
2. Από Κ.Α.02.10.6011.002 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κ.Ε.Π. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», ποσού 117.000,00€  μεταφέρει  ποσό 4.000,00€  προερχόμενο από ΚΑΠ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 113.000,00€ 2.- Στον Κ.Α. 02.00.6126 των εξόδων «Εισφορές επί των αποδοχών αιρετών οργάνων που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο (Άρθρο 93 παρ. 3 Ν. 3852/2010)», ποσό 500,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 28.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 28.500,00€.
3. Από Κ.Α.02.30.6011 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»,  ποσού 273.000,00€  μεταφέρει  ποσό    7.000,00€  προερχόμενο από ιδίους πόρους,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 266.000,00€ 3.- Στον Κ.Α.02.10.6011.001 των εξόδων «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», ποσό 6.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 586.044,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 592.044,00€.
4. Από Κ.Α.02.70.6063.003 «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους»,  ποσού 13.600,00€  μεταφέρει  ποσό 8.700,00€  προερχόμενο από ιδίους πόρους,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 4.900,00€ 4.- Στον Κ.Α.02.10.6021 των εξόδων «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», ποσό 9.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 20.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 29.000,00€.
5.- Στον Κ.Α.02.10.6052.001 των εξόδων «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ IKA-TEAM», ποσό 2.500,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.400,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 7.900,00 €.
6.- Στον Κ.Α. 02.35.6011 των εξόδων «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», ποσό 3.500,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 116.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 119.500,00€.
2. 1.- Από Κ.Α.02.20.6063.001  «Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί και μικροβιολογικός έλεγχος υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας σύμφωνα με υπόδειξη του Ιατρού Εργασίας»,  ποσού 3.500,00€ μεταφέρει  ποσό 3.500,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα,  καταργώντας την παραπάνω πίστωση. Μεταφέρει

Πίστωση συνολικού ποσού

115.500,00€

1.- Στον Κ.Α.02.20.6011  των εξόδων «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»,  ποσό  45.000,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 302.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 347.000,00€.
2.- Από Κ.Α.02.20.6063.003 «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους»,  ποσού 20.000,00€  μεταφέρει  ποσό 12.000,00€  προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 8.000,00€ . 2.- Στον Κ.Α.02.20.6041  των εξόδων «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»,  ποσό  40.000,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 164.387,50€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 204.387,50€.
3.- Από Κ.Α.02.20.6211.001 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων»,  ποσού 720.849,56€  μεταφέρει  ποσό 100.000,00€  προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 620.849,56€ . 3.- Στον Κ.Α.02.20.6051.001  των εξόδων «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ)»,  ποσό  1.000,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 15.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 16.000,00€.
4.- Στον Κ.Α. 02.20.6051.003  των εξόδων «ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)»,  ποσό  1.000,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 13.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 14.000,00€.
5.- Στον Κ.Α.02.20.6051.005  των εξόδων «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου)»,  ποσό  5.000,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 31.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 36.000,00€.
6.- Στον Κ.Α.02.20.6051.002  των εξόδων «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ)»,  ποσό  8.500,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα, δημιουργώντας νέα πίστωση.
7.- Στον Κ.Α. 02.20.6054.001 των εξόδων «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΤΕΑΜ)»,  ποσό  15.000,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 47.375,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 62.375,00€.

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 202/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30.09.2019

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

Με βάσει τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία,
 • την 202/2019 (6ΘΧ4Ω1Θ-3ΣΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
 • ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,
 • στο σημείο αυτό ο δημοτικός σύμβουλος Νανόπουλος Βασίλειος ψήφησε λευκό και σύμφωνα με τις διατάξεις της §10 του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 «Αν κάποιο μέλος του ΔΣ αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων»

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: Σαρχάνη Κωνσταντίνου & Μπακόλια Παναγιώτη.

Εγκρίνει ως έχει συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως την υπ’ αριθμ. 202/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας έως 31/12/2019»  και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  297/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 03.10.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email