296/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

26η/06.09.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

296/2022

  8ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ» έως 13.11.2022

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 6η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13649/2.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ.

(αποχώρησε μετά το Α’ προ ημερησίας διάταξης)

-Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ. -Σωτηρόπουλος Ι.  

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 10/08/2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που ακολουθεί,

 

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 12240/2022 αίτηση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ», με ανάδοχο τον Ευάγγελο Ζάρκο.

                           

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ».

Τα στοιχεία του έργου είναι:

Μελέτη:  33/2021 της Τ.Υ.

Συμφωνητικό:  Αρ. πρωτ. 434/13-01-2022.

Προθεσμία περαίωσης έργου:  3 μήνες (έως 13-04-2022)

1η Προθεσμία παράτασης έργου:  3 μήνες (έως 13-07-2022) – Αρ. αποφ. Ο.Ε.: 144/2022

2η Προθεσμία παράτασης έργου:  2 μήνες (έως 13-09-2022) – Αρ. αποφ. Ο.Ε.: 219/2022

Πηγή χρηματοδότησης: Η πίστωση του έργου προέρχεται από το πρόγραμμα «Ιδιοι πόροι-ανταποδοτικά τέλη»

Κωδικός προϋπολογισμού:  Κ.Α. 02.45.7326.006.

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 37.040,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Ποσό συμφωνητικού: 37.040,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Ανάθεση: Απ’ ευθείας ανάθεση (με χρήση ΕΣΗΔΗΣ)

Επιβλέποντες έργου: Tιμολέων Χασιώτης

Εισηγούμαστε την παράταση εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ», μέχρι 13-11-2022, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

 

Ο Αν. Προϊστάμενος

Τμημ. Τεχν. Εργων- Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.3

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ» της αρ. μελέτης 33/2021  μέχρι 13.11.2022 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 296/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.09.2022

ο αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email