296/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

32ης/12.10.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 296/2021   4ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 12η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13362/08.10.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σώκος Δ. -Ρουμπέκας Γ. -Ζάρκος Δημήτριος
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Λέγγας Μ. 1.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 06/10/2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που ακολουθεί,

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη:  1/2020  της Τ. Υ. 

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 136.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Πηγή χρηματοδότησης:  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II & Τέλη διαφήμισης

Ανάθεση:  ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,   258/2020 Α.Ο.Ε.   

Ανάδοχος: Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.       

Συμφωνητικό:  Αριθ.  Πρωτ.:  4415/7-5-2021

Αρχική προθεσμία  περαίωσης  έργου:  Έως 7-11-2021

Ποσό συμφωνητικού: 96.489,74 € (Χωρίς Φ.Π.Α.)

Επίβλεψη:  ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2) Την με αριθ. πρωτ. 13073/5-10-2021 αίτηση του  αναδόχου  του έργου του θέματος και

3) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Οδοποιϊα Δ.Ε. Φενεού», σύμφωνα με την 1/2020 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά  έξι (6) μήνες, ήτοι  έως 7-5-2022,  για την ολοκλήρωση του έργου.

 

Η παράταση θεωρείται επιβεβλημένη για τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του ο ανάδοχος.

 

Ο Διευθυντής

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» με αριθμό μελέτης 01/2020, κατά  έξι (6) μήνες ήτοι  έως 07-05-2022, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»  με αναθεώρηση τιμών.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 296/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.10.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email