296/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/26.10.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 296/2020   Θέμα Β’: Προαιρετική απαλλαγή, πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων,  από την υποχρέωση καταβολής, τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος Οκτωβρίου 2020.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 26η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 9:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                             κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10842/22.10.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες: 1. Λέγγας Μάρκος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών εντός του μήνα,.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 26/10/2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα που ακολουθεί:

 

Σχετ.:    α) Το με αριθμ. πρωτ. 10780/21-10-2020 αίτημα της Παρρά Παναγιώτας του Αθανασίου,

β) Το με αριθμ. πρωτ. 10870/22-10-2020 αίτημα της Παπαργυρίου Αικατερίνης του Γεωργίου και

γ) Το με αριθμ. πρωτ. 10993/26-10-2020 αίτημα του Ρέλια Κωνσταντίνου του Αντωνίου.

 

Σύµφωνα µε την Απόφαση Υπ. Οικ. Α. 1225/07.10.2020 (ΦΕΚ 4469/09.10.2020 τεύχος Β’), ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι επιχείρησης, η οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), στις 20-03-2020, έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού, κατά τις 20-03-2020, ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ, στις 20-03-2020, δύναται να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020, μετά από σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου δεύτερου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως ισχύει.

 

Λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω νοµοθεσία, τα ανωτέρω  σχετικά καθώς και το γεγονός ότι οι αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις,  παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά.

 

Κιάτο   26 Οκτωβρίου  2020

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα,
  • Το με αριθμ. πρωτ. 10780/21-10-2020 αίτημα της Παρρά Παναγιώτας του Αθανασίου,
  • Το με αριθμ. πρωτ. 10870/22-10-2020 αίτημα της Παπαργυρίου Αικατερίνης του Γεωργίου και
  • Το με αριθμ. πρωτ. 10993/26-10-2020 αίτημα του Ρέλια Κωνσταντίνου του Αντωνίου
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών εντός του μήνα.

Β. Την απαλλαγή, των αιτούντων, πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων,  από την υποχρέωση καταβολής, του 40% του συνολικού μισθώματος Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 1225/07.10.2020 (ΦΕΚ  Β’ 4469/09.10.2020).

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 296/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email