296/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

31/27.12.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 296/2019   Θέμα: Κατάρτιση Προϋπολογισμού  του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2020.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 27η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15598/23.12.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
2.   1 Μυττάς Ιωάννης (Μέλος) 2. Λέγγας Μάρκος (Μέλος)
3.     Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
5.     Ρουμπέκας Γεώργιος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

8ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Κατάρτιση Προϋπολογισμού  του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων,

οικονομικού έτους 2020.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 80/2019 απόφαση του ΝΠ που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                 ΑΔΑ: ΩΘ67ΟΛΩ5-448

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                         

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 26/23-12-2019 συνεδρίασης του Δ/κού Συμβουλίου.

 

Αριθ. Απόφασης : 80/2019

Θέμα : Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2020. 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 συνήλθε σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων μετά την αριθ. πρωτ. 618/19-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.  Αλεξόπουλος Βασίλειος  Πρόεδρος 1.Καραβάς Ανδρέας Μέλος
2.  Σκαρμούτσος Νικόλαος Αντιπρόεδρος 2.Παπαβασιλείου Νικόλαος »
3.  Κορωναίος Παρασκευάς Εκ/πος Λ/Τ Μέλος 3.Τσιώτος Βλάσιος »
4.  Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική Μέλος 4.Αδαμοπούλου Πατρίνια Μαρία »
5.  Τσατσάνης Βασίλειος  »    (Πατρίτσια)  

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η κα Παπαδά Ελένη, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 

 

Θέμα  1ο  

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τον συνταχθέντα προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» οικονομικού έτους 2020 και ανέλυσε την εγγραφή κάθε κονδυλίου εσόδων και εξόδων.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του :

 • την εισήγηση του Προέδρου,
 • το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»
 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την ισχύουσα νομοθεσία,
 • την υπ΄ αριθ. οικ. 55905/29.07.2019 (Β’3054) Κ.Υ.Α. των Υπ. Οικονομικών & Εσωτερικών,
 • την αριθ. 78/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος έργων του Δ.Λ.Τ. Σικυωνίων έτους 2020,
 • την αριθ. 75/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί κατάρτισης σχεδίου του προϋπολογισμού 2020,
 • την αριθ. πρωτ. 2470/23.12.2019 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του Π/Υ οικονομικού έτους 2020 του νομικού προσώπου,

και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει και Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό & το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων», όπως αυτός συντάχθηκε και σε γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ   Ε Σ Ο Δ Ω Ν
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 67.300,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 627.155,21
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 12.500,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 43.814,22
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 15.200,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 164.023,02
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : 929.992,45
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
6 Έξοδα 136.693,84
7 Επενδύσεις 704.033,21
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις 85.900,40
9 Αποθεματικό 3.365,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ : 929.992,45

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο να προσκομίσει την παρούσα απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων για την έγκρισή της.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 80/2019 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 23/12/2019

Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

Αλεξόπουλος Βασίλειος

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την 75/2019 (ΨΘΟΚΟΛΩ5-9ΛΖ) απόφαση Δ/κού Συμβουλίου περί κατάρτισης σχεδίου Π/Υ 2020,
 • την 78/2019 (6ΓΘ2ΟΛΩ5-Ι95) απόφαση Δ/κού Συμβουλίου περί κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος έργων του Δ.Λ.Τ. Σικυωνίων έτους 2020,
 • την 80/2019 (ΩΘ67ΟΛΩ5-448) απόφαση Δ/κού Συμβουλίου περί Ψήφισης Π/Υ και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2020,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την Κατάρτιση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την 80/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 296/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.12.2019

Ο Αντιπρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email