296/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 40ο/02-10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 296/2018

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2018 για υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια ενός καινούργιου αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου του Δήμου Σικυωνίων» προϋπολογισμού 200.000,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών   (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 02η Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10588/28-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2018 για υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια ενός καινούργιου αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου του Δήμου Σικυωνίων» προϋπολογισμού 200.000,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 27.09.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο ακολουθεί:

**************************************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Με την αρίθμ. 49/27-02-2018 (ΑΔΑ: Ψ0ΚΥΩ1Θ-Λ1Μ) απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου έγινε η αποδοχή χρηματοδότησης της με αριθμό πρωτοκόλλου 5132/20-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) πρόσκλησης Ι στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του άξονα προτεραιότητας {Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος} με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» ποσού 200.000,00€ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 50300/20-09-2018 (ΑΔΑ: 7Μ2Υ465ΧΘ7-ΤΝΙ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μας ανακοινώθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι, της πράξης {Προμήθεια ενός καινούργιου αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου του Δήμου Σικυωνίων}» συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00€ με φορέα υλοποίησης το Δήμο Σικυωνίων (Ν. Κορινθίας).

 

 

Η χρηματοδότηση επιμερίζεται ως εξής:

ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ055000010                               €         200.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ                                                                         €                   0,00

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                               €         200.000,00

Μετά την αρίθμ. 349/25-09-2018 (ΑΔΑ: 7Μ5ΦΩ1Θ-ΒΝΚ) απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με την οποία έγινε η αποδοχή της με αριθμό πρωτοκόλλου 50300/20-09-2018 (ΑΔΑ: 7Μ2Υ465ΧΘ7-ΤΝΙ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, απαιτείται τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1322.0187 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για υλοποίηση της πράξης {Προμήθεια ενός καινούργιου αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου του Δήμου Σικυωνίων}» νέα πίστωση ποσού 200.000,00€ προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010.

Μεταφέρει την παραπάνω πίστωση συνολικού ποσού 200.000,00 € στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Μέσω του Αποθεματικού μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων το ανωτέρω ποσό και συγκεκριμένα:

Στον Κ.Α. 02.62.7131.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούργιου αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου του Δήμου Σικυωνίων}», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 200.000,00 €, προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 .

Τέλος, η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Κιάτο 27 Σεπτεμβρίου 2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

   (Τ.Υ.)                                                                   (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • τ από 27.09.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως κάτωθι:

1.

ΕΣΟΔΟ:

Στον Κ.Α. 06.00.1322.0187 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για υλοποίηση της πράξης {Προμήθεια ενός καινούργιου αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου του Δήμου Σικυωνίων}» νέα πίστωση ποσού 200.000,00 € προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010.

Μεταφέρει

πίστωση ποσού

200.000,00 €

1.1

ΈΞΟΔΟ:

Στον Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» μεταφέρει την πίστωση συνολικού ποσού 200.000,00 € για ενίσχυσή του.

2.
Από τον ενισχυμένο Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» μεταφέρει ποσό 200.000,00 €.

Μεταφέρει

Μέσω Αποθεματικού πίστωση ποσού

200.000,00 €

2.1 Στον Κ.Α. 02.62.7131.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούργιου αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου του Δήμου Σικυωνίων}», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 200.000,00 €, προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010.

Β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 296/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 03-10-2018

Print Friendly, PDF & Email