296/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 23ης/27.07.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 296/2017

Περίληψη : Έγκριση διενέργειας προμήθειας Φαρμακευτικού Υλικού για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ. «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» και του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του                           κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 11921/21.07.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 16 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Μπούρης Ευάγγελος  
13. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 14. Γεώργας Χρήστος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος   16.Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα                    
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Χρυσικός Παύλος  
5. Φιακάς Παναγιώτης 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7. Ραυτόπουλος Γεώργιος 8. Λαλιώτης Γεώργιος    
9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 10.Κελλάρης Βασίλειος 11.Μπακόλιας Παναγιώτης    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)    
Απόντες: 1.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11.Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20/07/17 21. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Γ., ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ.
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 16ο

Στο 16ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:Έγκριση διενέργειας προμήθειας Φαρμακευτικού Υλικού για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ. «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» και του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την από 21/07/2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 3. του Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 5. του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 6. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 7. του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
 8. του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 9. του Ν. 2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 10. του Ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 11. του Π.Δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 12. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 13. της υπ’ αριθμ. 57654 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1781Β΄/23.05.17) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 14. της εγκυκλίου με αρ. 3/26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών “Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

                των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά        ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της υπ’ αριθμ. 34/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών                 του Δήμου Σικυωνίων, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,        περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν          δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

 1. Τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς έτους 2017 των Ν.Π. του Δήμου Σικυωνίων στα οποία αφορά η παρούσα σύμβαση, με τους εξής Κ.Α. και ποσά:

Για το Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.»:

Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡ/ΜΟΣ (€ με ΦΠΑ)
1 6681.005 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. 500,00
2 6681.006 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 3.000,00

Για το Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»:

Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡ/ΜΟΣ (€ με ΦΠΑ)
1 60-6631.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 400,00

Εισηγούμαστε

όπως εγκρίνετε τη διενέργεια προμήθειας φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.» & του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 3.334,50 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Η διενέργεια και εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση.

Συνημμένα, σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθμ. 34/2017 μελέτη με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.» & ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ”, προϋπολογισμού € 3.334,50 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την από 21/07/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • την αρ. 34/2017 μελέτη προμήθειας,
 • την Υπ’ αριθμ. 34/2017 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου
 • την Υπ’ αριθμ. 34/2017 Α.Δ.Σ. Ν.Π.I.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.»
 • την Υπ’ αριθμ.49 & 50/2017 Π.Α.Υ. Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.»
 • την Υπ’ αριθμ. 49/2017 Α.Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»
 • την Υπ’ αριθμ. 50/2017 Π.Α.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι τη διενέργεια προμήθειας φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.» & του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.334,50 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) με απ’ ευθείας ανάθεσηκαι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 34/2017 μελέτη της Τ.Υ. με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.» & ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ”.

Η δαπάνη της προμήθεια θα βαρύνει τις παρακάτω πιστώσεις προϋπολογισμού έτους 2017 και συγκεκριμένα :

Για το ΝΠΙΔ «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.» :

Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗ (με ΦΠΑ)
1 6681.005 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΗ 500,00
2 6681.006 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 3.000,00

Για το ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ»:

Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗ (με ΦΠΑ)
1 60-6631.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 400,00

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 296/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 27 Ιουλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

296/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 23ης/27.07.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 296/2017

Περίληψη : Έγκριση διενέργειας προμήθειας Φαρμακευτικού Υλικού για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ. «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» και του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του                           κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 11921/21.07.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 16 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Μπούρης Ευάγγελος  
13. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 14. Γεώργας Χρήστος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος   16.Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα                    
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Χρυσικός Παύλος  
5. Φιακάς Παναγιώτης 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7. Ραυτόπουλος Γεώργιος 8. Λαλιώτης Γεώργιος    
9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 10.Κελλάρης Βασίλειος 11.Μπακόλιας Παναγιώτης    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)    
Απόντες: 1.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11.Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20/07/17 21. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Γ., ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ.
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 16ο

Στο 16ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:Έγκριση διενέργειας προμήθειας Φαρμακευτικού Υλικού για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ. «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» και του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την από 21/07/2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 3. του Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 5. του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 6. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 7. του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
 8. του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 9. του Ν. 2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 10. του Ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 11. του Π.Δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 12. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 13. της υπ’ αριθμ. 57654 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1781Β΄/23.05.17) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 14. της εγκυκλίου με αρ. 3/26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών “Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

                των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά        ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της υπ’ αριθμ. 34/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών                 του Δήμου Σικυωνίων, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,        περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν          δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

 1. Τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς έτους 2017 των Ν.Π. του Δήμου Σικυωνίων στα οποία αφορά η παρούσα σύμβαση, με τους εξής Κ.Α. και ποσά:

Για το Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.»:

Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡ/ΜΟΣ (€ με ΦΠΑ)
1 6681.005 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. 500,00
2 6681.006 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 3.000,00

Για το Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»:

Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡ/ΜΟΣ (€ με ΦΠΑ)
1 60-6631.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 400,00

Εισηγούμαστε

όπως εγκρίνετε τη διενέργεια προμήθειας φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.» & του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 3.334,50 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Η διενέργεια και εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση.

Συνημμένα, σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθμ. 34/2017 μελέτη με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.» & ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ”, προϋπολογισμού € 3.334,50 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την από 21/07/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • την αρ. 34/2017 μελέτη προμήθειας,
 • την Υπ’ αριθμ. 34/2017 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου
 • την Υπ’ αριθμ. 34/2017 Α.Δ.Σ. Ν.Π.I.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.»
 • την Υπ’ αριθμ.49 & 50/2017 Π.Α.Υ. Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.»
 • την Υπ’ αριθμ. 49/2017 Α.Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»
 • την Υπ’ αριθμ. 50/2017 Π.Α.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι τη διενέργεια προμήθειας φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.» & του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.334,50 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) με απ’ ευθείας ανάθεσηκαι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 34/2017 μελέτη της Τ.Υ. με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.» & ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ”.

Η δαπάνη της προμήθεια θα βαρύνει τις παρακάτω πιστώσεις προϋπολογισμού έτους 2017 και συγκεκριμένα :

Για το ΝΠΙΔ «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.» :

Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗ (με ΦΠΑ)
1 6681.005 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΗ 500,00
2 6681.006 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 3.000,00

Για το ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ»:

Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗ (με ΦΠΑ)
1 60-6631.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 400,00

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 296/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 27 Ιουλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email