295/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

31/27.12.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 295/2019   Θέμα: Ανάκληση της 115/2019 απόφασης ΟΕ περί Απευθείας ανάθεσης -λόγω κατεπείγοντος- για την εκτέλεση του 2ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της αριθ. 11/2019 μελέτης του Τμ. Κινητού Μηχ/κου εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2019», σύμφωνα με την περίπτωση 1δ του άρθρου 72 του  ν. 3852/2010 και λήψη νέας, μετά από λύση της σύμβασης.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 27η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15598/23.12.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
2.   1 Μυττάς Ιωάννης (Μέλος) 2. Λέγγας Μάρκος (Μέλος)
3.     Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
5.     Ρουμπέκας Γεώργιος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

7ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Ανάκληση της 115/2019 απόφασης ΟΕ περί Απευθείας ανάθεσης -λόγω κατεπείγοντος-

για την εκτέλεση του 2ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της αριθ. 11/2019 μελέτης του Τμ. Κινητού Μηχ/κου εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου

για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2019», σύμφωνα με την περίπτωση 1δ του άρθρου 72 του  ν. 3852/2010 και λήψη νέας, μετά από λύση της σύμβασης.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα παρακάτω:

 

 • Την από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’ 240) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18) και την αρ. 3/26-03-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε & ισχύει.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 11/2019 μελέτη του Τμ. Κινητού Μηχ/κου εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2019».
 • Τον προϋπολογισμό έτους 2019 του Ν.Π. «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.», ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ. 08/24-01-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (νομιμοποιηθείσα με την αριθ. 70973/09-04-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου).
 • Την αριθ. 16/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» περί ψήφισης και διάθεσης πίστωσης ΚΑ 6641.005 του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την προμήθεια καυσίμων
 • Την αριθ. 38/2019 Απόφαση (ΑΔΑ: Ψ3Β4ΟΚΣ9-9ΡΓ) περί δέσμευσης πίστωσης ποσού, 3.023,12€ για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (Κ.Α. 00.6641.005) του Ν.Π. «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.».
 • Την αριθ. 115/2019 (ΑΔΑ: ΨΚ1ΝΩ1Θ-ΓΞΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων η οποία αναθέτει απευθείας την προμήθεια καυσίμων του 2ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της αριθ. 11/2019 μελέτης στην «Α. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».
 • Την αριθμ. πρωτ. 193/31-05-2019 σύμβαση μεταξύ του Ν.Π. Κο.Δ.Ε.Δη.Σ. και του πρατηρίου καυσίμων «Α. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».
 • Την αριθ. 49/11-12-2019 απόφαση του Ν.Π. «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» σύμφωνα με την οποία λύεται η ανωτέρω σύμβαση.
 • Το γεγονός ότι η ανάγκη για προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης πλέον είναι ΑΜΕΣΗ, διότι χωρίς αυτήν τα αυτοκίνητα του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ δεν μπορούν να κινηθούν, με αποτέλεσμα την αδυναμία εξυπηρέτησης των ατόμων που έχουν ανάγκη, θέτοντάς τους σε κίνδυνο.
 • Την αριθ. 15606/23-12-2019 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς την «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που διατηρεί πρατήριο καυσίμων στο Κάτω Διμηνιό, για τον 2ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της αριθ. 11/2019 μελέτης του Τμ. Κινητού Μηχ/κου εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.
 • Την αριθ. 15744/27-12-2019 κατατεθείσα προσφορά της «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» σύμφωνα με την αριθ. 11/2019 μελέτη.
 • Το από 27/12/2019 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής, δυνάμει της 367/2018 απόφασης ΟΕ.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 & 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),
 • τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες του ΝΠΙΔ,
 • την 38/164/19.04.2019 (Ψ3Β4ΟΚΣ9-9ΡΓ) ΑΑΥ του ΝΠΙΔ
 • την 49/2019 (9ΠΛΧΟΚΣ9-ΑΗΘ) απόφαση του ΝΠΙΔ
 • το από 27/12/2019 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.  Ανακαλεί την 115/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω λύσης της 193/31-05-2019 σύμβασης μεταξύ του ΝΠΙΔ «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» και του πρατηρίου καυσίμων «Α. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» σύμφωνα με την 49/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Β.Αποδέχεται την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που διατηρεί πρατήριο καυσίμων στην ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ Κάτω Διμηνιό, T.K. 20200, τηλ.: 2742028649, με Α.Φ.Μ. 801245598, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, με ποσοστό έκπτωσης μείον τρία τοις εκατό                    (-3%) επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

 

Γ. Κατακυρώνει στην ανωτέρω εταιρεία, την εκτέλεση της προμήθειας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης -λόγω κατεπείγοντος- σύμφωνα με την παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του 2ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της αριθ. 11/2019 μελέτης του Τμ. Κινητού Μηχ/κου εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου που αφορά στην προμήθεια καυσίμων κίνησης για το ΝΠΙΔ «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.

Α/Α Περιγραφή ΚΩΔΙΚΟΣ CPV Μ.Μ. Ποσότητα Ενδεικτική τιμή ανά λίτρο (€) Δαπάνη (€)
1 Βενζίνη Αμόλυβδη 09132100-4 lt 2.000,00 1,219 2.438,00
          Σύνολο: 2.438,00
          ΦΠΑ 24%: 585,12
          Γενικό Σύνολο: 3.023,12

 

στην «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που διατηρεί πρατήριο καυσίμων στην ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ Κάτω Διμηνιό, T.K. 20200, τηλ.: 2742028649, με Α.Φ.Μ. 801245598, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, με ποσοστό έκπτωσης μείον τρία τοις εκατό  (-3%) επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την αριθ. 15744/27-12-2019 προσφορά της «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ. 11/2019 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

 

Β. Καθορίζει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης έως 31.12.2019.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 295/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.12.2019

Ο Αντιπρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email