294.2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΤ. ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Print Friendly, PDF & Email