294/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

27/12.10.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 294/2020   Θέμα 20ο : Τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους ΝΠΙΔ ΚΟΔΕΔΗΣ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 12η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10175/08.10.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Λέγγας Μάρκος
  5.Ρουμπέκας Γεώργιος Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)  
απόντες: 1.Σωτηρόπουλος Ι. 2.Ζάρκος Δημήτ. Λεονάρδου Α. (Κιάτου) Δεδάκης Σ. (Καστανιάς)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 35/07.10.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ που ακολουθεί:

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.)                                                                                                                              ΑΔΑ: 632ΒΟΚΣ9-7Γ8                                                                       

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’αριθ.13/07.10.2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Αριθμός Απόφασης 35

                     Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Στο Κιάτο και στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ., σήμερα την 7η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 3 μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη  Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’αριθ.πρωτ.391/07.10.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 5, δηλαδή:

                ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                              ΑΠΟΝΤΑ               

  1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης Πρόεδρος                                              1. Θελερίτης Γεώργιος
  2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. Αντιπρόεδρος                 2. Βρέντας Ιωάννης
  3. Μπακόλιας Παναγιώτης Μέλος                 3. Μπουζιώτη-Ραφτοπούλου Χ.

4.Ζάρκος Ευάγγελος                                                 Μέλος                                                    4. Σκαρμούτσου Σταυρούλα

  1. Σπούλου Δήμητρα Μέλος

 

ΘΕΜΑ 1ο

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και ενημέρωσε τα Μέλη του Συμβουλίου ότι η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 & 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Κατόπιν ο Πρόεδρος στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι, απαιτείται, για την επάρκειά της, η ενίσχυση της πίστωσης για τις τακτικές αποδοχές των απασχολούμενων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και εισηγήθηκε την μεταφορά, μέσω του Αποθεματικού, από τον ΚΑ.6681.012 στον ΚΑ.6041.001 ποσό 180,00€

Το Συμβούλιο μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη του τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11.03.2020) και την υπ’αριθ.18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τις διατάξεις των  Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010, την αριθ.1/2020 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός, την αριθ.8/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων, την αριθ.3/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, την αριθ.50191,32554/ 23.03.2020 εγκριτική Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και την εισήγηση του Προέδρου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ομόφωνα

Α.     Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 & 67 του Ν.3852/2010.

Β.    Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου και συγκεκριμένα, στο σκέλος των Εξόδων, μεταφέρει μέσω του Αποθεματικού, από την πίστωση του ΚΑ.6681.012 «Υλικά φαρμακείου για τις ανάγκες των ωφελούμενων του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” έτους 2020» στην πίστωση του ΚΑ6041.001 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”», ποσό 180,00 €.

Γ.     Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προσκομίσει την παρούσα Απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σικυωνίων, για την έγκρισή της.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 35/2020.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                                    Τα μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                                                               Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07.10.2020

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 35/07.10.2020 (632ΒΟΚΣ9-7Γ8) απόφαση ΝΠΙΔ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την ως έχει συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως την 35/07.10.2020 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων με διακριτικό τίτλο «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» και αναλυτικά παρουσιάζεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 294/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.10.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email