294/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 40ο/02-10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 294/2018

 

Περίληψη: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2018 για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός» από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2018}

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 02η Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10588/28-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ A

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω αναγκαιότητας άμεσης διάθεσης χρηματοδοτούμενου ποσού, το θέμα: «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2018 για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός» από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2018}»και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως, o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 27.09.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο ακολουθεί:

**************************************************

Με την αρίθμ. 348/25-09-2018απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου έγινε η αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 178.235,00€ σύμφωνα με την αρίθμ. 139.3.3.2/2018 από 02-08-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: ΨΟ8846Ψ844-6Θ8) για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα {Αστική Αναζωογόνηση 2018} του έργου «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός», συνολικού προϋπολογισμού 241.552,00€.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου μας το έργο αυτό αποτελείται από δύο υποέργα:

         1. Το πρώτο υποέργο με τίτλο έργου «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός)», προϋπολογισμού 155.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αίτηση χρηματοδότησης με αριθμό πρωτοκόλλου 2017-06775/12-12-2017 του Πράσινου Ταμείου.

         2. Το δεύτερο υποέργο με τίτλο «Υπογειοποίηση Εναέριου Δικτύου Ηλεκτροδότησης» προϋπολογισμού 86.552,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα εκτελεστεί από την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και αφορά στην αποξήλωση των υφιστάμενων στύλων και την υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με την αίτηση χρηματοδότησης με αριθμό πρωτοκόλλου 2017-06775/12-12-2017 του Πράσινου Ταμείου.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η χρηματοδότηση επιμερίζεται ως εξής:

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου

{Αστική Αναζωογόνηση 2018}                                                                          € 178.235,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ                                                                                         €   63.317,00

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                               €   241.552,00

Σύμφωνα με την 454/2017 Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου η διαφορά των (241.552,00 – 178.235,00) 63.317,00€ θα καλυφθεί από έσοδα του Δήμου.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση τουΤεχνικού Προγράμματος και τον Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ , επί της οδού

Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως

την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων

αυτής – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός                                                            €   155.000,00

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου

{Αστική Αναζωογόνηση 2018} με το ποσό των 91.683,00 €

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 37.976,41 €

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 7.719,01 €

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 282,30 €

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 15.046,42 €

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των 1.819,86 €

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΣΑΤΑ 2013 με το ποσό των 115,00 €

ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 358,00 €

(Νέο έργο)

Συμμετοχή στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση του

έργου «Υπογειοποίηση Εναέριου Δικτύου Ηλεκτροδότησης                      €     86.552,00

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου

{Αστική Αναζωογόνηση 2018}

(Νέο έργο)

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1329.001 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2018} για την εκτέλεση του έργου “Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός”» πίστωση ποσού 178.235,00€, και την μεταφορά του στο αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Επειδή το παραπάνω ποσό δεν επαρκεί για την εκτέλεση των ανωτέρω υποέργων, μετά την ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (454/2017) και την προφορική εντολή του Δημάρχου   προτείνεται η μείωση της πίστωσης του Κ.Α. 02.25.7135.002 με το ποσό των 63.317,00€ για την εκτέλεση των παρακάτω έργων αναλυτικά ως εξής:

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.25.7135.002 με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ποσού 247.800,00 € προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 με το ποσό των 153.140,24€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 69.319,17€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 7.719,01€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 282,30€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των15.046,42€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των 1.819,86€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΣΑΤΑ 2013 με το ποσό των 115,00€ και από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 358,00€ , μεταφέρει πίστωση ποσού 63.317,00 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των   37.976,41€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 7.719,01€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 282,30€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 15.046,42€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των 1.819,86€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΣΑΤΑ 2013 με το ποσό των 115,00€ και από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 358,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 184.483,00€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 με το ποσό των 153.140,24€ και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των   31.342,76€.

Μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις συνολικού ποσού (178.235,00 + 63.317,00) 241.552,00€ στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Μέσω του Αποθεματικού μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

Στον Κ.Α. 02.30.7324.004 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ , επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός» δημιουργούμε νέα πίστωση ποσού 155.000,00 € προερχόμενη από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2018}με το ποσό των 91.683,00€, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 37.976,41€ , ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 7.719,01€ , ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 282,30€ , ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 15.046,42€ , ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των 1.819,86€ , ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΣΑΤΑ 2013 με το ποσό των 115,00€ και ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των   358,00€ .

Στον Κ.Α. 02.30.7325.004 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Συμμετοχή στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση του έργου {Υπογειοποίηση Εναέριου Δικτύου Ηλεκτροδότησης}» δημιουργούμε νέα πίστωση ποσού 86.552,00 € προερχόμενη από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2018}.

Επίσης επειδή η όλη διαδικασία προέρχεται από τροποποίηση απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας να καθορισθεί ο Κωδικός 02.30.7325.004 «ως κωδικός δεκτικός προπληρωμής» προκειμένου στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», η Δημαρχιακή Επιτροπή και πλέον η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικού υπαλλήλου, δεδομένου ότι η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη (απαιτείται προκαταβολή ποσού) σε συνδυασμό με το ότι από 1-7-2005 οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο, όπου για να είναι απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη.

Κιάτο 27 Σεπτεμβρίου 2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

   (Τ.Υ.)                                                                   (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • το από 27.09.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγονσύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν.3852/2010, λόγω αναγκαιότητας άμεσης διάθεσης χρηματοδοτούμενου ποσού.

 

B. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμαέτους 2018 ως κατωτέρω:

 

Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ , επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου

{Αστική Αναζωογόνηση 2018} με το ποσό των 91.683,00 €

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 37.976,41 €

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 7.719,01 €

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 282,30 €

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 15.046,42 €

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των 1.819,86 €

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΣΑΤΑ 2013 με το ποσό των 115,00 €

ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 358,00 €

(Νέο έργο)

€     155.000,00

Συμμετοχή στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση του έργου «Υπογειοποίηση Εναέριου Δικτύου Ηλεκτροδότησης                                 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου

{Αστική Αναζωογόνηση 2018}

(Νέο έργο)

€       86.552,00

 

Γ. Τροποποιεί το Προϋπολογισμό έτους 2018 ως κατωτέρω:

 

1α

ΕΣΟΔΟ:

Στον Κ.Α. 06.00.1329.001 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2018} για την εκτέλεση του έργου “Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός”» πίστωση ποσού 178.235,00 €.

Μεταφορά

πιστώσεων

Συνολικού
ποσού

241.552,00

1.

ΕΞΟΔΟ:

Στον Κ.Α. 02.90.9111με τίτλο «Αποθεματικό» μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις συνολικού ποσού 241.552,00 για ενίσχυσή του.

Από την πίστωση του Κ.Α.   02.25.7135.002 με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού 247.800,00 € προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 με το ποσό των 153.140,24€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 69.319,17€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 7.719,01€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 282,30€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των15.046,42€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των 1.819,86€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΣΑΤΑ 2013 με το ποσό των 115,00€ και από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 358,00 €, μεταφέρει πίστωση ποσού 63.317,00 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των     37.976,41€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 7.719,01€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 282,30€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 15.046,42€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των 1.819,86€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΣΑΤΑ 2013 με το ποσό των 115,00€ και από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 358,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 184.483,00 € προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 με το ποσό των 153.140,24 € και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 31.342,76€.
2.
Από τον ενισχυμένο Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» μεταφέρει συνολικό ποσό 241.552,00 €.

Μεταφέρει

Μέσω Αποθεματικού πίστωση ποσού

241.552,00

2.1 Στον Κ.Α. 02.30.7324.004 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ , επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός» δημιουργούμε νέα πίστωση ποσού 155.000,00 € προερχόμενη από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2018} με το ποσό των 91.683,00 €, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 37.976,41 €, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 7.719,01 €, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 282,30 €, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 15.046,42 €, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των 1.819,86 €   ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΣΑΤΑ 2013 με το ποσό των 115,00 € και ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 358,00 €.
2.2 Στον Κ.Α. 02.30.7325.004 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Συμμετοχή στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση του έργου {Υπογειοποίηση Εναέριου Δικτύου Ηλεκτροδότησης}» δημιουργούμε νέα πίστωση ποσού 86.552,00 € προερχόμενη από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2018}.

Δ. Καθορίζει το Κωδικό 02.30.7325.004 «ως κωδικό δεκτικό προπληρωμής» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», προκειμένου η Δημαρχιακή Επιτροπή και πλέον η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικού υπαλλήλου, δεδομένου ότι η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη (απαιτείται προκαταβολή ποσού) σε συνδυασμό με το ότι από 1-7-2005 οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο, όπου για να είναι απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη.

E. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 294/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 03-10-2018

Print Friendly, PDF & Email