293/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

32ης/12.10.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 293/2021   Β’ θέμα προ ημερησίας διάταξης   

Ορισμός -δικηγόρου- για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (παράσταση + σημείωμα) ενώπιον  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων

του ΤΟΕΒ Κλημεντίου κατά της ΔΕΗ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 12η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13362/08.10.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σώκος Δ. -Ρουμπέκας Γ. -Ζάρκος Δημήτριος
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Λέγγας Μ. 1.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, *λαμβανομένης υπ’ όψιν της ορισθείσας δικασίμου.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 147/2019 απόφαση με την οποία ορίστηκε η δικηγόρος Παπαδοπούλου Σοφία για την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, υπέρ του ΝΠΙΔ ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ και κατά της ΔΕΗ

Επειδή τώρα πρόκειται να συζητηθούν ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου τα ασφαλίστηκα μέτρα του ΝΠΙΔ ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ κατά της ΔΕΗ  θα πρέπει να οριστεί δικηγόρος για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως ισχύει,
  • την 389/13507/11.10.2021 (ΩΥ66Ω1Θ-772) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, *λαμβανομένης υπ’ όψιν της ορισθείσας δικασίμου.

 

  1. B. Ορίζει τη δικηγόρο Ραυτοπούλου Ιωάννα για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (παράσταση + σημείωμα) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων του ΤΟΕΒ Κλημεντίου κατά της ΔΕΗ.

 

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της προαναφερθείσας.

 

Η αμοιβή  δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 292,64€ σύμφωνα με την 389/2021 ΑΑΥ

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 293/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.10.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email