293/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

31/27.12.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 293/2019   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά την Α438/2019 απόφασης του Τριμελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου (προσφυγή Αμαλίας & Ασπασίας Μπαλλά).

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 27η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15598/23.12.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
2.   1 Μυττάς Ιωάννης (Μέλος) 2. Λέγγας Μάρκος (Μέλος)
3.     Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
5.     Ρουμπέκας Γεώργιος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

5ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων

κατά την Α438/2019 απόφασης του Τριμελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου

(προσφυγή Αμαλίας & Ασπασίας Μπαλλά).

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά την Α438/2019 απόφασης του Τριμελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου η οποία κάνει δεκτή προσφυγή Αμαλίας & Ασπασίας Μπαλλά για άρση απαλλοτρίωσης.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την Α438/2019 απόφαση του Τριμελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου,
  • την 522/15700/24.12.2019 (62ΤΥΩ1Θ-ΝΩ1) Α.Α.Υ.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Α. Ορίζει το δικηγόρο,  Τασούλη Γαβριήλ προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά την Α438/2019 απόφασης του Τριμελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου η οποία κάνει δεκτή προσφυγή Αμαλίας & Ασπασίας Μπαλλά για άρση απαλλοτρίωσης.

Β. Για την ανωτέρω γνωμοδότηση θ’ απαιτηθούν 1,5 ώρα εργασίας, με την δαπάνη να ανέρχεται σε 120,00€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

 

Γ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 293/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                               Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.12.2019

Ο Αντιπρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email