293/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 39ο/24-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 293/2018

 

Περίληψη: Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10102/20-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Γ’

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω άμεσης τακτοποίησης του θέματος: «Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: ‘Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων’»και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως, o Πρόεδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 30.04.2018 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία ακολουθεί:

*****************************************************

ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων».

Έχοντας υπόψη:

 1. Την αριθ. 21/2017 μελέτη του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 1.300.000,00 €,
 2. Το αριθ. 4201/26-4-2018 συμφωνητικό, ποσού 570.327,21 € (με Φ.Π.Α),
 3. Την αριθ. 4308/30-4-2018 απόφαση ορισμού επιβλεπόντων του έργου και
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 151 παρ.1 του Ν. 4412/2016 οι οποίες προβλέπουν ότιγιατηνπαραλαβή του φυσικούεδάφουςη ΠροϊσταμένηΑρχήσυγκροτείεπιτροπήστηνοποίασυμμετέχουνυποχρεωτικά ο αν. Προϊστάμενος του τμ. Τ.Ε.-Η/Μ Εργων & Συγκ/νων Κατσιμπούλας Βασίλειος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3 και ο επιβλέπωντου έργου Τιμολέων Χασιώτης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3.ΗτριμελήςΕπιτροπήπαραλαβήςφυσικούεδάφουςθα πρέπεινασυμπληρωθείκαιαπόέναακόμητεχνικόμέλοςτηςΥπηρεσίαςμετοναναπληρωτή του, η επιλογή του οποίου θα γίνει μετά από κλήρωση που θα διενεργήσει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα μετο άρθρο 26τουΝ.4024/2011.

Μετά τα ανωτέρω απαιτείται να γίνει ορισμός της Επιτροπής.

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Τ.Ε.–Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

(Τ.Υ.)

*****************************************************

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος αφού έλαβε υπόψη την από25.04.2018 κλήρωση που διενεργήθηκε για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το εν λόγω έργο, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011 σχετικά με τη διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών κ.λ.π., κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       την Ισχύουσα Νομοθεσία,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 2 του Ν. 4070/2012,

¨       από 30.04.2018 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,

¨       την 3849/18.04.18 γνωστοποίηση-ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί δημόσιας κλήρωσης και το αποδεικτικό δημοσίευσή της, το Πρακτικό Κλήρωσης ανάδειξης μελών τεχνικών υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που θα απαρτίζουν την εν λόγω Επιτροπή καθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγονκαι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λόγω άμεσης τακτοποίησης του θέματος.

 
Β.Ορίζει μέλος της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων»:
¨       τηνκο Κόλλια Γεωργία, Κλάδου ΤΕ5 Τοπογράφος Μηχανικός, ως τακτικό μέλος της επιτροπής καθώς και
¨       την κα Μαστέλλου Γεωργία Κλάδου ΠΕ6 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ως αναπληρωματικό μέλος αυτής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 293/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24-09-2018

Print Friendly, PDF & Email