292/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 28ης/14-12-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  292/2020

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 359/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα: «Τροποποίηση  προϋπολογισμού τρέχοντος έτους Δήμου Σικυωνίων» 

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η  του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 12856/10-12-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  20 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Μυττάς Ιωάννης  
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Θελερίτης Γεώργιος 11.Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12.αρχάνης Κωνσταντίνος  
13. Λέγγας Μάρκος 14. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 15. Γαλάνης Βασίλειος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος  
17. Παπαγεωργίου Δημήτριος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19.Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανοπουλος Βασιλειος  
         
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Κουτρέτσης Σπυρίδων 2.  Φιακάς Παναγιώτης 3.  Παπαβασιλείου Νικόλαος  
4. Μπακόλιας Παναγιώτης 5. Συριάνος Κων/νος 6. Γκούμας Σταμάτιος 7. Μαστοράκης Δημήτριος  
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)      
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)  
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 34. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

35. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Λέγγας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 21ο θέματος της Η.Δ.

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση   των πρακτικών.

Θέμα  22ο

 

Στο 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: « Έγκριση της αριθ. 359/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα: «Τροποποίηση  προϋπολογισμού τρέχοντος έτους Δήμου Σικυωνίων»ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 359/2020 με ΑΔΑ : Ψ770Ω1Θ-ΝΘΘ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                          

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

32ης /27.11.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 359/2020   θέμα 14ο: Τροποποίηση  π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 27η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12091/23.11.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Μάρκου Λέγγα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Κων/νος Συριάνος. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν   -7-   και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Συριάνος Κων/νος 7.Ρουμπέκας Γεώργιος  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα από 23.11.2020 υπηρεσιακά  σημειώματα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με τα οποία εισηγείται την τροποποίηση του π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 364/2019 απόφαση ΔΣ (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
 • την 376/2019 απόφαση ΔΣ (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
 • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • τα από 11.2020 υπηρεσιακά σημειώματα (ΙΙ) της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

μειοψηφούντος του κ. Συριάνου

 

Α. τροποποιεί τον π/υ  οικονομικού έτους 2020 του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ως εξής:

 

1. Α)Από Κ.Α.02.00.6221.002 «Ταχυδρομικά τέλη (Αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος & με εκτύπωση του λογοτύπου του Δήμου για την διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου)», ποσού  3.000,00 € προερχόμενο από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 2.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.000,00€.

 

Μέσω Αποθεματικού μεταφέρει

το ποσό των

12.000,00€

Στον Κ.Α.02.15.6691 των εξόδων «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων»,  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 12.000,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

 

Β)Από Κ.Α.02.00.6492.002 «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», ποσού  20.862,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 5.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 15.862,00€.
Γ)Από Κ.Α. 02.10.6611.002 «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου» ποσού  6.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 3.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 3.000,00€.
Δ)Από Κ.Α 02.15.7131.002 «Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού για ασύρματο INTERNET» ποσού  2.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους,  μειώνουμε κατά 2.000,00€ καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

 

 

2. Α)Από Κ.Α. 02.00.6062 «Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/2007)», ποσού  2.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους,  μειώνουμε κατά 2.000,00€  καταργώντας την παραπάνω πίστωση. Μέσω Αποθεματικού μεταφέρει

το ποσό των

49.600,00€

1) Στον Κ.Α. 02.30.6262.013 των εξόδων «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (χωματουργικές εργασίες)»,  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 24.800,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.
Β)Από Κ.Α. 02.00.6073 «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια», ποσού  1.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους,  μειώνουμε κατά 1.000,00€καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
Γ)Από Κ.Α. 02.00.6224.001 «Τέλη λειτουργίας για σταθμούς κινητής υπηρεσίας και ειδικών ραδιοδικτύων», ποσού  1.600,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 435,76€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.164,24€. 2) Στον Κ.Α. 02.30.6262.020 των εξόδων με   τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε υποδομές Κοινοχρήστων Χώρων στις Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και ΦΕΝΕΟΥ, που επλήγησαν από τη θεομηνία της 09-02-2019»,  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 24.800,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

Δ)Από Κ.Α. 02.00.6442 «Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων», ποσού  2.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους,  μειώνουμε κατά 2.000,00€  καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
Ε)Από Κ.Α. 02.00.6443.001 «Δαπάνες δεξιώσεων (εθνικών, τοπικών εορτών κ.λ.π.)», ποσού  2.000,00  προερχόμενο από ιδίους πόρους,  μειώνουμε κατά 2.000,00€  καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
ΣΤ)Από Κ.Α. 02.00.6526 «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού», ποσού  227.233,01€ προερχόμενο από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 28.404,11€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 198.828,90€.

**Μετά την αναστολή της παρακράτησης των τοκοχρεολυτικών δόσεων μηνών Νοεμβρίου 2020, Ιανουαρίου  και Φεβρουαρίου 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,   σύμφωνα με το άρθρο 49 του  Ν. 4753/2020 (ΦΕΚ Α΄227)**

Ζ)Από Κ.Α. 02.00.6739.002 «Έξοδα Κηδείας απόρων Δημοτών», ποσού  4.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους,  μειώνουμε κατά 4.000,00€  καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
Η)Από Κ.Α. 02.00.6823 «Τόκοι υπερημερίας χρήσης», ποσού  10.000.00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 3.373,97€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 6.626,03€.
Θ)Από Κ.Α. 02.00.7135.004 «Προμήθεια υλικού για το πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ», ποσού  1.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους,  μειώνουμε κατά 1.000,00€ καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
Ι)Από Κ.Α. 02.10.6265.005 «Αναγόμωση πυροσβεστήρων», ποσού  2.500.00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους,  μειώνουμε κατά 2.242,85€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 257,15€.
Κ)Από Κ.Α. 02.10.6613.004 «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ-Εκτυπωτών-Φωτοτυπικών μηχ/των-FAX, εντύπων μηχανογράφησης και υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων», ποσού  8.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους,  μειώνουμε κατά 2.143,31€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 5.856,69€.
Λ)Από Κ.Α. 02.10.6673.002 «Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής καθισμάτων αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Καταστήματος», ποσού  1.000,00 € προερχόμενο από ιδίους πόρους,  μειώνουμε κατά 1.000,00€  καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 359/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.11.2020

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλο

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα   

 

 

Εγκρίνει, την 359/2020 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα: «Τροποποίηση  προϋπολογισμού τρέχοντος έτους Δήμου Σικυωνίων», όπως αυτή συντάχθηκε,  υπογράφηκε και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 292/2020

 

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email