292/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 39ο/24-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 292/2018

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10102/20-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 11ο

Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τo από 19.09.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο ακολουθεί:

**************************************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Κατά την κατάρτιση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 02.20.7135.005 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» εγγράψαμε πίστωση ποσού 74.400,00€ προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018.

Συντάχθηκε η αρίθμ. 8/2018 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου προϋπολογισμού 57.883,20€ και με την αρίθμ. 109/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η έγκριση διενέργειας της προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό.

Με την αρίθμ. 102/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε ο καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η διάθεση – ψήφιση πίστωσης, σύμφωνα με την αρίθμ. 229/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης περί δέσμευσης πίστωσης ποσού 57.883,20€ στον Κ.Α. 02.20.7135.005 προϋπολογισμού έτους 2018, προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018.

Στη συνέχεια εκδόθηκε η με αρίθμ. πρωτ. 3566/05-04-2018 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC002920340 2018-04-05.

Στις 24-04-2018 διεξήχθη ο συνοπτικός διαγωνισμό σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, όπου προσήλθαν τρεις (3) ενδιαφερόμενοι.

Στις 02-05-2018 έγινε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προμηθευτή, σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών προμήθειας κάδων.

Ύστερα από τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή α) με την αρίθμ. 147/04-05-2018 Απόφασή της ενέκρινε τα από 24-04-2018 και 02-05-2018 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» και κήρυξε προσωρινούς αναδόχους για τον 1ο Τμηματικό Προϋπολογισμού την εταιρεία «Χ. Χριστάκης & ΣΙΑ Ο.Ε. και για τον 2ο Τμηματικό Προϋπολογισμό την εταιρεία «Fileco Ι.Κ.Ε.» και β) με την αρίθμ. 165/22-05-2018 Απόφασή της η οποία νομιμοποιήθηκε με την αρίθμ. 109856/12-06-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Κορινθίας, ενέκρινε το από 15-05-2018 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων, για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» και κατακύρωσε το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού του 1ου Τμηματικού Προϋπολογισμού στην εταιρεία «Χ. Χριστάκης & ΣΙΑ Ο.Ε. έναντι ποσού 45.105,00€ και του 2ο Τμηματικού Προϋπολογισμού στην εταιρεία «Fileco Ι.Κ.Ε.» έναντι ποσού 4.821,12€.

Στη συνέχεια μας κοινοποιήθηκαν α) η αρίθμ. 6213/20-06-2018 σύμβαση ποσού 45.105,00€ με την εταιρεία «Χ. Χριστάκης & ΣΙΑ Ο.Ε. και β) η αρίθμ. 6322/220-06-2018 σύμβαση ποσού 4.821,12€   με την εταιρεία «Fileco Ι.Κ.Ε.».

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το συνολικό ποσό που απαιτήθηκε τελικώς για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων ανήλθε σε 49.926,12€ και η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με την με αρίθμ. πρωτ. 9239/04-09-2018 Ανακλητική Απόφαση η οποία υπογράφεται από τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και τον Δήμαρχο αποδέσμευσε πίστωση ποσού 7.957,08€. Το αδιάθετο δε υπόλοιπο της πίστωσης του Κ.Α. 02.20.7135.005 ανέρχεται σε 24.473,88€ , σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αναλυτικό καθολικό εξόδων.

Μετά από προφορική εισήγηση του Δημάρχου για δημιουργία και επαύξηση πιστώσεων, απαιτείται τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.20.7135.005 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», ποσού 74.400,00 € μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού 10.000,00€ προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 64.400,00 €.

Στον Κ.Α. 02.00.6737.012 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο {Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχαίας ΣΙΚΥΩΝΟΣ}» πίστωση ποσού 10.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018.

Για το υπόλοιπο ποσό των (64.400,00 – 49.926,12) 14.473,88 €, με νεώτερη εισήγησή της η Οικονομική Υπηρεσία, θα εισηγηθεί μετά από συνεννόηση με τον κ. Δήμαρχο, στην Οικονομική Επιτροπή την τροποποίηση του προϋπολογισμού για την διάθεση του παραπάνω ποσού.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Κιάτο 19 Σεπτεμβρίου 2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

   (Τ.Υ.)                                                                (Τ.Υ.)

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),
 • το από 19.09.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως κάτωθι:

1 Από την πίστωση του Κ.Α. 02.20.7135.005 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», ποσού 74.400,00 € μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού 10.000,00€ προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 64.400,00 €. Μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού 10.000,00€ 1.1 Στον Κ.Α. 02.00.6737.012 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο {Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχαίας ΣΙΚΥΩΝΟΣ}» πίστωση ποσού 10.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018.

               

Β. Για το υπόλοιπο ποσό των (64.400,00 – 49.926,12) 14.473,88 €, με νεώτερη εισήγησή της η Οικονομική Υπηρεσία, θα εισηγηθεί μετά από συνεννόηση με τον κ. Δήμαρχο, στην Οικονομική Επιτροπή την τροποποίηση του προϋπολογισμού για την διάθεση του παραπάνω ποσού.

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 292/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24-09-2018

Print Friendly, PDF & Email