292/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 17ης/25.07.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 292/2016

Περίληψη : Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στον Τομέα Πρόνοιας και Κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο μας.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 25η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Δευτέρα   και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα από την αριθ. 11038/21-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   13 Κελλάρη Ιωάννα Αποχώρησε   στο τέλος του 5ου θέμ.
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             14 Φιακάς Παναγιώτης Αποχώρησε   στο τέλος του 10ου θέμ.  
3 Μαυραγάνη Κυριακή         15 Καρακούσης Ευάγγελος   Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
4. Θελερίτης Γεώργιος   16 Δομετίου Βασίλειος Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ.
5 Αλεξόπουλος Βασίλειος             17 Σπανός Κωνσταντίνος                 Αποχώρησε   στο τέλος του 9ου θέμ.
6 Κουτρέτσης Σπυρίδων                     Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ. 18 Γεώργας Χρήστος  
7 Τσιάνος Ιωάννης       19 Λαλιώτης Γεώργιος    
8 Μυττάς Ιωάννης       20 Ραυτόπουλος Γεώργιος Αποχώρησε   στο τέλος του 1ου θέματος
9 Μπουζιάνη –Τσαντήλα Β.   21 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
10 Ζάρκος Δημήτριος         22 Μπακόλιας Παναγιώτης  
11 Πανάγου Αθανάσιος   Αποχώρησε   στο τέλος του 17ου θέμ. 23 Νανόπουλος Βασίλειος   Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
12 Σωτηρόπουλος Ιωάννης        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Χρυσικός Παύλος     2 Σκαρμούτσος Νικόλαος   3 Μπούρης Ευάγγελος   4 Κελλάρης Βασίλειος
                   
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Ρήγας Ι. (Βελίνας)

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 5ο

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στον Τομέα Πρόνοιας και Κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο μας», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αρ. πρωτ. 10946/20.07.2016 Ενημερωτικό Σημείωμα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το οποίο έχει ως εξής:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

         Προς: κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

                                                             Κοινοποίηση: κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

                                                                                       κ. Αντιδήμαρχο Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                       κ. Γενικό Γραμματέα

Θέμα: «Αδυναμία άσκηση αρμοδιοτήτων Τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης».

Σχετ.:   1) εγκ.Δ23/οικ.17437/1366/13.4.2016 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.

     2) Αριθ.Πρωτ. Δ23/οικ.22892/1750/20.5.2016 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.

     3) Αριθ. Πρωτ. 9108/24.03.2016 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α

     4) Αριθ. Πρωτ. Δ24β/Γ.Π.οικ.19864/374/27.4.2016 του Υπ.Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλλ/ης.

     5) Αριθμ. Πρωτ.29632/19.7.2016 έγγραφο του Δήμου κορινθίων

Όπως σας είναι γνωστό η έλλειψη προσωπικού των ΟΤΑ και η ανα­στολή προσλήψεων, οδήγησαν την τότε Κυβέρνηση να αναστείλει με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 256/31.12.2012/Α’), την άσκηση από τους ΟΤΑ μεταφερόμενων με τα άρθρα 94 και 204 του Ν.3852/2010 αρμοδιοτήτων, ενώ παράλληλα συνεχίσθηκε η παροχή διοικητικής υποστήριξης, από τους Δήμους της έδρας των Νομών, για την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 95 του ανωτέρω Νόμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), «Χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς στο πλαίσιο των οριζόμενων στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, για τις οποίες παρέχεται διοικητική υποστήριξη, ορίζεται το τέλος της διάρκειας εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Μέχρι το τέλος της διάρκειας εφαρμογής του ανωτέρω Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/ 2010, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης σε αυτά σχετικής προθεσμίας».

Πλησιάζοντας στο τέλος του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, και όπως απορρέει από τα προαναφερόμενα σχετικά έγγραφα, τόσο τα συναρμόδια Υπουργεία, όσο και ο Δήμος Κορινθίων, κινούνται στην κατεύθυνση μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων του Τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στους Δήμους, παρά την σε γνώση τους ανύπαρκτη στελέχωση των αντίστοιχων δομών των περιφερειακών Δήμων και την ως εκ τούτου αντικειμενική αδυναμία ανάληψης τους. Στο αντίστοιχο Τμήμα του δικού μας Δήμου υπηρετεί μία μόνο υπάλληλος!

Για να μην βρεθούμε από το νέο έτος αντιμέτωποι με τα αναπόφευκτα κοινωνικά προβλήματα που θα δημιουργηθούν, προτείνεται όπως με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διαπιστωθεί η αντικειμενική αδυναμία ανάληψης των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων και ζητηθεί η παράταση της διοικητικής υποστήριξης, μέχρις ότου υλοποιηθούν οι προσλήψεις του εξειδικευμένου απαιτούμενου προσωπικού που έχουμε ζητήσει με την 28/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατόπιν τούτων παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.-

Κιάτο 20 Ιουλίου 2016

Ο Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Ασημακόπουλος Θεόδωρος

ΠΕ1 Διοικητικού, βαθμού Α’

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το με αρ. πρωτ. 10946/20.07.2016 Ενημερωτικό Σημείωμα,
  • την αρ. 28/2016 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 78ΟΟΩ1Θ-Θ2Ω)
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Νανόπουλου Βασιλείου

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, ως έχει την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων.

2. Δ ι α π ι σ τ ώ ν ε ι την αντικειμενική αδυναμία ανάληψης από το Δήμο μας, των αρμοδιοτήτων του τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 94 του Ν.3852/2010.

3. Α ι τ ε ί τ α ι την παράταση άσκησης των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων του τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης από τους φορείς που έχουν, έως και σήμερα, την ευθύνη Διοικητικής Υποστήριξης, μέχρις ότου υλοποιηθούν οι προσλήψεις του εξειδικευμένου απαιτούμενου προσωπικού που έχουν ζητηθεί με την αρ. 28/2016 απόφαση του Δ.Σ.

4. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί την παρούσα στους εμπλεκόμενους φορείς για τις δικές τους ενέργειες.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 292/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26 Ιουλίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email