290/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

26η/06.09.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

290/2022

  2ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Αποδοχή της 243.3.2/2022 Απόφασης ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, για την Ένταξη του Έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων, δημιουργία – αναβάθμιση παιδικών χαρών και αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων στο Δήμο Σικυωνίων»

στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021,

στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και των όρων της χρηματοδότησης του έργου

ύψους 178.235,00€ και εγγραφή στον π/υ 2022.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 6η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13649/2.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ.

(αποχώρησε μετά το Α’ προ ημερησίας διάταξης)

-Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ. -Σωτηρόπουλος Ι.  

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

1] την από 14.07.2022 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής που ακολουθεί,

 

Έχοντας Υπόψη:

Α)Την υπ’ αριθμ. 327/2021 (ΑΔΑ:6Η9ΣΩ1Θ-Υ6Η) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων, περί Υποβολής Πρότασης του Δήμου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του  Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022  του Πράσινου Ταμείου.

 

Β)Την με αρ. πρωτ. Πράσινου Ταμείου 2020-004133/25.06.2020 Αίτηση Χρηματοδότησης που υπέβαλε ο Δήμος Σικυωνίων προς το Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της πράξης «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων, δημιουργία – αναβάθμιση παιδικών χαρών και αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων στο Δήμο Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού: 417.000,00 €, η οποία απαρτίζεται από ένα και μοναδικό υποέργο με στοιχεία :

Τίτλος Υποέργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων, δημιουργία – αναβάθμιση παιδικών χαρών και αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων στο Δήμο Σικυωνίων»,

Προϋπολογισμός               417.000,00 € (336.290,32+ 80,709,68€ Φ.Π.Α. 24%),

Το υποέργο είναι κατασκευαστικό – εργολαβία και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η δε επιλογή του αναδόχου θα γίνει με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία.

 

Γ)Την Αρ. 243.3.2/2022 (ΑΔΑ:ΩΝΓΔ46Ψ844-56Η) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, για την Ένταξη του  Έργου: «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων, δημιουργία – αναβάθμιση παιδικών χαρών και αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων στο Δήμο Σικυωνίων» του Δήμου Σικυωνίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021, στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 4410/22-06-2021 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΟΖΥΓΙΟ-2020» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου, με το ποσό των 178.235,00€.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου για:

 1. την αποδοχή της με Αρ. 243.3.2/2022 (ΑΔΑ:ΩΝΓΔ46Ψ844-56Η) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, για την Ένταξη του Έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων, δημιουργία – αναβάθμιση παιδικών χαρών και αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων στο Δήμο Σικυωνίων» του Δήμου Σικυωνίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021, στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 4410/22-06-2021 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΟΖΥΓΙΟ-2020» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου και την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης ύψους 235,00 €.
 2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου της υλοποίηση του Έργου.

Η αν. προϊσταμένη

Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικού Η/Υ

 

2]το από 24.08.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
 • την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
 • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 243.3.2/2022 (ΩΝΓΔ46Ψ844-56Η) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, για την Ένταξη του Έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων, δημιουργία – αναβάθμιση παιδικών χαρών και αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων στο Δήμο Σικυωνίων» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021, στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και των όρων της χρηματοδότησης του έργου ύψους 178.235,00€.
 • την από 14.7.2022 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής,
 • το από 24.08.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Με τη επισήμανση του κ. Ζαχαρόπουλου να γίνει προγραμματισμός  που να αφορά  όλο το Δήμο Σικυωνίων

Α. Αποδέχεται το ποσό των 178.235,00€ του Πράσινου Ταμείου, για την Ένταξη του Έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων, δημιουργία – αναβάθμιση παιδικών χαρών και αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων στο Δήμο Σικυωνίων» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου  «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021, στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και των όρων της χρηματοδότησης του έργου.

 

Β. εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έτους 2022, ως κάτωθι:

02.30.7326.009

αύξηση ποσού

Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων, Δημιουργία – Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών και Αναβάθμιση Αύλειων Χώρων Σχολείων στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

α) Τέλη Διαφήμισης-Κατηγ.  Δ΄ 2019 -ΥΠ. ΕΣ.   =   16.352,72€

β) Τέλη Διαφήμισης-Κατηγ.  Δ΄ 2017 ΥΠ. ΕΣ .    =   29.016,00€

γ) ΚΑΠ ΟΡΕΙΝ.  ΔΗΜΩΝ  2019                          =   12.592,93€

δ)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ.  2020                               = 111.654,67€

ε) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2022                                 =   69.148,68€

——————-

ΣΥΝΟΛΟ  =  238.765,00€

στ)Χρημ. Προγρ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ 2019-2020

του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2019}  = 178.235,00€

417.000,00 €

αύξηση ποσού κατά 178.235,00€

από 238.765,00€ 

 

Γ. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

1. Εγγράφει ως έσοδο στον ΚΑ  06.00.1329.009  με τίτλο «Επιχορήγηση από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ για το έτος 2021 του Πράσινου Ταμείου  {Αστική Αναζωογόνηση} για την εκτέλεση του έργου [Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων, Δημιουργία – Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών και Αναβάθμιση Αύλειων Χώρων Σχολείων στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ]»                         νέα πίστωση ποσού  178.235,00€  και το μεταφέρει μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα: 1.1  Στον ΚΑ 02.30.7326.009 με   τίτλο «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων, Δημιουργία – Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών και Αναβάθμιση Αύλειων Χώρων Σχολείων στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσό 178.235,00€ προερχόμενο από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ για το έτος 2021 του Πράσινου Ταμείου  {Αστική Αναζωογόνηση},  ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 238.765,00€  προερχόμενο από

Τέλη Διαφήμισης-Κατηγ.  Δ΄ 2019 -ΥΠ. ΕΣ.  με ποσό των  16.352,72€ , Τέλη Διαφήμισης-Κατηγ.  Δ΄ 2017 ΥΠ. ΕΣ.  με ποσό των 29.016,00€ ,  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝ.  ΔΗΜΩΝ  2019  με ποσό των 12.592,93€ ,  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ.  2020  με ποσό των 111.654,67€ & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2022  με ποσό των  69.148,68€

διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 417.000,00€

 

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για τις απαιτούμενες ενέργειες και την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου υλοποίησης του Έργου.

Ε. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 290/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.09.2022

ο αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email