290/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

31ης/04.10.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 290/2021   12ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 4η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12828/30.09.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σώκος Δ. -Ρουμπέκας Γ. -Ζάρκος Δημήτριος
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Λέγγας Μ. 1.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 30-09-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 303/2020 απόφαση ΔΣ (6ΕΞ2Ω1Θ-503) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
  • την 313/2020 απόφαση ΔΣ (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
  • την 13962/10.2.21(62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 30-09-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2021, ως κάτωθι:

 

Α’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ Κ.Α. 02.00.6526 με τίτλο «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού» ποσού  255.637,10€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 142.020,62€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 113.616,48€.

 

 

 
Μεταφέρει το ποσό των  142.020,62€  από τις παραπάνω πιστώσεις στο Αποθεματικό

εκ του οποίου το ποσό των 107.517,00€  το μεταφέρει στο σκέλος των εξόδων ως κάτωθι:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το υπόλοιπο ποσό των 34.503,62€ το οποίο βρίσκεται στο αποθεματικό,

θα διατεθεί για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με νεώτερη απόφαση.

ΣΕ ❶ Κ.Α. 02.10.6041.002 με τίτλο  «Μισθοδοσία εκτάκτων υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν.4722/2020» ποσό 2.314,00€ προερχόμενο από Ιδίους Πόρους, ενισχύοντας την διαμορφωμένη πίστωση του ποσού  των 13.754,00€ προερχόμενο από Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 3.373,50€ και  από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 10.380,50€,  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 16.068,00€ προερχόμενο από Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 3.373,50€ και  από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 12.694,50€
  ❷ Κ.Α. 02.10.6054.002 με τίτλο  «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτικές εισφορές υπέρ IKA) εκτάκτων υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών»,  ποσό 563,00€ προερχόμενο από Ιδίους Πόρους, ενισχύοντας την διαμορφωμένη πίστωση του ποσού  των 3.346,35€ προερχόμενο από Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 820,78€ και  από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 2.525,57€,  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 3.909,35€ προερχόμενο από Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 820,78€ και  από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 3.088,57€
  ❸ Κ.Α. 02.30.6262.008 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  (χωματουργικές εργασίες)» ποσό 12.400,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 24.800,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 37.200,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.
  ❹ Κ.Α. 02.30.6262.012 με   τίτλο «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ  (χωματουργικές εργασίες)» ποσό 12.400,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 24.800,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 37.200,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους.
  ❺ Κ.Α. 02.30.6262.022 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  (χωματουργικές εργασίες)», ποσό 12.400,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 24.800,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 37.200,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους.
  ❻  Κ.Α. 02.15.6632.002 με   τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων, ζωοτροφών, εξοπλισμού σίτιση (ταϊστρών, ποτίστρων κ.λ.π.) για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου» ποσό 3.000,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 3.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 6.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους.
  ❼   Κ.Α. 02.35.6692.001 με   τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσό 12.400,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 12.400,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 24.800,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους.
  ❽   Κ.Α. 02.70.6699.001 με   τίτλο «Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου» ποσό 2.000,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 6.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 8.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους.
  ❾ Κ.Α. 02.70.6262.032 με   τίτλο «Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών και δημιουργία νέου αναρριχητικού πεδίου στην Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ του Δήμου Σικυωνίων», ποσό 12.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.
  ❿   Κ.Α. 02.35.6262.003 με τίτλο  «Εργασίες συντήρησης χώρων Πρασίνου Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  ποσό   24.800,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους.
  ⓫  Κ.Α. 02.15.6691 με τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων»,  ποσό  12.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους.
  ⓬  Κ.Α. 02.30.6672.001 με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων και εξοπλισμού για τις ανάγκες του συστήματος Αδαμαντοφόρας Διάτρησης» ποσό 1.240,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ Κ.Α. 02.20.7135.008 με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού» ποσού  178.983,42€ προερχόμενη από Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτοκόλλου 83385/22.11.2019   μειώνουμε κατά 37.200,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 141.783,42€.
 
Μεταφέρει το ποσό των  37.200,00€ από τις παραπάνω πιστώσεις

Μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

ΣΕ Κ.Α. 02.20.7135.006 με   τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 37.200,00€ προερχόμενη από Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτοκόλλου 83385/22.11.2019.

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 290/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                                  Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.10.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email