29/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

7η/28.02.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   11ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

29/2023

  Άσκηση ή μη  ένδικων μέσων κατά της 106/2022 απόφασης

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΤΜ. ΕΦΕΣΕΩΝ

(κατά «Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Κεφαλαρίου») κατόπιν -γνωμοδότησης-

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3278/24.2.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Μυττάς Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μαστοράκης Δ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 01/2/2023 γνωμοδότηση του ορισθέντα δικηγόρου κ. Αναστασίου Α. Κέζα  « …..…. ο δήμος δεν νομιμοποιείται και δεν έχει τη δυνατότητα ασκήσεως του ένδικου μέσου της αναίρεσης κατά της  106/2022 απόφασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΤΜ. ΕΦΕΣΕΩΝ …….»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 357/2022 (ΨΚ3ΒΩ1Θ-ΛΟ2) απόφαση ΟΕ
  • την από 1.2.2023 γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Τη ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 106/2022 απόφασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΤΜ. ΕΦΕΣΕΩΝ η οποία απέρριψε την από 30/6/2020 έφεση που άσκησε ο Δήμος Σικυωνίων κατά της 72/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, η οποία απορρίπτει την 6/02.04.2019 αγωγή του Δήμου Σικυωνίων κατά Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Κεφαλαρίου και αναγνωρίζει αυτόν ως ιδιοκτήτη του χώρου που βρίσκεται πλησίον του, μετά και από την γνωμοδότηση δικηγόρου.

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Σικυωνίων προκειμένου να εφαρμοστούν τα οριζόμενα της ως άνω δικαστικής απόφασης .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.02.2023

Ο πρόεδρος

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email