29/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 4ης /8. 2. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   29/2023

Περίληψη:  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,  της αρ. 4/2021 μελέτης της ΤΥ.

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η   του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.2900/3-2-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Θελερίτης Γεώργιος  4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης 
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Συριάνος Κων/νος                          15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16.Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κων/νος 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Μπακόλιας Παναγιώτης  20. Παπαβασιλείου Νικόλαος
21.  Χουσελάς  Ευάγγελος      
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Τσολάκος Γεώργιος

 

2. Λέγγας Μάρκος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Κατσιμπούλας Αντώνιος 6. Νανόπουλος Βασίλειος  
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
  4) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)    
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
20. Ραφτόπουλος Κων.

(Κρυονερίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)      

    

 Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την τήρηση των πρακτικών.

 

6ο    Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 6ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών

του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ  ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,  της αρ. 4/2021 μελέτης της ΤΥ , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  εισηγούμενος  το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αριθ. πρωτ. 1169/25-1-2023 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου η οποία

έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                             ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Πληροφορίες : Κ. Πέππα

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών

 

ΣΧΕΤ:     1) η υπ’ αριθμ. 931/20.1.2023 αίτηση της ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

             ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

                  

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή Ραμπών και Χώρων Υγιεινής για την Πρόσβαση και την Εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Σικυωνίων».

Τα στοιχεία του έργου είναι:

Μελέτη:  4 / 2021 της Τ.Υ

Συμφωνητικό:  Αρ. Πρωτ.  433 / 13-01-2022

Προθεσμία περαίωσης έργου:  Εννέα (9) μήνες έως 13/10/2022

1η παράταση: Έως 13/1/2023 (Α.Ο.Ε. 333/2022)

2η παράταση: Έως 13-3-2023 (Α.Ο.Ε. 457/2022)

Πηγή χρηματοδότησης:  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Π.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ.

Κωδικός προϋπολογισμού:  Κ.Α. 02.64.7326.006

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης:56.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α)

Ποσό συμφωνητικού: 53.759,99 € (μη συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.)

Ανάθεση: Απευθείας Ανάθεση  (335/2021 Απόφαση Δημάρχου)

Επιβλέποντες έργου: Πέππα Κωνσταντίνα

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) την «5η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΙΧ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (ΑΔΑ: ΩΥΥ246ΜΤΛ6-3ΒΥ), με την οποία τροποποιείται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υλοποίησης του προγράμματος και παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 και

β) το γεγονός ότι οι εργασίες διενεργούνται σε σχολεία, που σημαίνει ότι αυτές δύναται να διεξαχθούν σε περιορισμένα χρονικά διαστήματα

Εισηγούμαστε την παράταση εργασιών του έργου «Κατασκευή Ραμπών και Χώρων Υγιεινής για την Πρόσβαση και την Εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Σικυωνίων» σύμφωνα με την 4/2021 μελέτη, για χρονική διάρκεια 6 μηνών και δέκα επτά (17) ημερών, ήτοι  έως την 30η – 09 -2023, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην υπ’ αρ. 931/20.1.2023 αίτηση του ΜΗΤΑΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με αναθεώρηση τιμών.

Αν. Προϊστάμενος

Τμ. Τεχνικών Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Β. Κατσιμπούλας

Πολ. Μηχ/κός ΤΕ3

 

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
  • την 4/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου
  •  την αριθ. 1169/25-1-2023 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
  • την αριθ. 931/20-1-20239 αίτηση του  αναδόχου ,   – και
  • τη διαλογική συζήτηση ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα  

 

Α.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ  ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,  της αριθ.4/2021 μελέτης της  Τ.Υ.   του Δήμου Σικυωνίων χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών & δέκα επτά (17) ημερών, ήτοι έως 30-09-2023, με  αναθεώρηση  τιμών,  προκειμένου  να ολοκληρωθούν οι εργασίες του εν λόγω έργου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση  στην  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου

Σικυωνίων για τις δικές της ενέργειες

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 29/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 8 – 2 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email