29/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   7    /  26  –  9  –  2022

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    29  /  2022

 

 

ΘΕΜΑ: 5oν  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ      

«Περί  εγκρίσεως ή μη  για την κατασκευή επί της Πλατείας Φιλύρα.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  26ην  Σεπτεμβρίου έτους  2022    ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  14922/22-09-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5  –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς                     (Πρόεδρος)               1.-  Σταμάτιος    Γκούμας                       (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης               (Αντιπρόεδρος)           2.- Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα    (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος                (Μέλος)

4.- Αντώνιος     Κατσιμπούλας              (Μέλος)

5.- Δημήτριος   Σώκος                           (Μέλος)

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Αναστ. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας             1.- Γ. Κοτούλας  Πρόεδρος Κοινότητας Μουλκίου

Σικυώνος-Κιάτου.                                                   2.- Α. Τρίμης      Πρόεδρος Κοινότητας Κλημεντίου

                                                                                                       

 

——————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   5ον   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

O  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 5ον θέμα  της  ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: «Περί  εγκρίσεως ή μη  για την κατασκευή επί της Πλατείας Φιλύρα.» ανέφερε τα εξής:

 

Η  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας απέστειλε το  υπ’ αριθ. 12095/4-8-2022 σχετικό έγγραφό της,  όπου  αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης  σχετικά  με την έγκριση  κατασκευών επί  της πλατείας Φιλύρα.

Ακολούθως ο Πρόεδρος  εξέθεσε ότι:

 

 

  • Ο Δήμος Σικυωνίων έχει ήδη διαβιβάσει, ως όφειλε, την υπ’ αρ. 4684/4-4-2022 καταγγελία περί

αυθαίρετων κατασκευών επί της Πλατείας Φιλύρα στην αρμόδια υπηρεσία, για τις δικές της

ενέργειες.

  • Ο πεζόδρομος που προβλέπεται από το σχέδιο πόλης μεταξύ της πρόσοψης της επιχείρησης και της πλατείας Φιλύρα φέρει εμπόδια, που παρακωλύουν την απρόσκοπτη διέλευση πεζών και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. Τα εμπόδια αυτά προϋφίσταντο των παρεμβάσεων του ιδιώτη και θα πρέπει να απομακρυνθούν σε μελλοντική παρέμβαση του Δήμου Σικυωνίων επί της πλατείας. Η επένδυση των εμποδίων αυτών με ξύλο από την πλευρά του επιχειρηματία με σκοπό τον εξωραϊσμό δεν εντείνει το πρόβλημα, αλλά και δεν θα πρέπει να δεσμεύσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Δήμο σε περίπτωση που ο τελευταίος προβεί σε ενέργειες υλοποίησης του σχεδίου πόλης (απελευθέρωση του πεζοδρόμου με κατεδάφιση των υφιστάμενων κατασκευών).
  • Δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια παρέμβασης στον κοινόχρηστο χώρο, εάν προηγουμένως δεν έχει χορηγηθεί στον επιχειρηματία άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων. Οι οποιεσδήποτε κατασκευές θα πρέπει να περιλαμβάνονται αυστηρά στον χώρο που θα ενοικιάσει ο επιχειρηματίας για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι η Κοινότητα Σικυώνος –Κιάτου με την υπ’ αριθ. 39/2022 απόφασή της,  ενέκρινε τη χορήγηση άδειας στον κ.  Γατσιόπουλο Δ. Αθανάσιο  την πραγματοποίηση κατασκευών επί της Πλατείας Φιλύρα

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Το υπ’ αριθ.  12095/04-08-2022  έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

4.-   Την θετική εισήγηση της Κοινότητας  Σικυώνος-Κιάτου  με αριθμό  39/2022 και ύστερα από

διαλογική  συζήτηση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

Γνωμοδοτεί

Υπέρ της χορήγησης άδειας στον κο Γατσιόπουλο  Δ. Αθανάσιο για την πραγματοποίηση κατασκευών επί της Πλατείας Φιλύρα, έμπροσθεν του καταστήματός του με την επωνυμία ΤΑΜΑΜ, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αρ. 7214/19-5-2022 αίτησή του προς το Δ. Σικυωνίων, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  • Σε οποιαδήποτε μελλοντική παρέμβαση του Δήμου Σικυωνίων για τη διάνοιξη του πεζοδρόμου που εφάπτεται της Πλατείας Φιλύρα, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης θα πρέπει να αποσύρει τα υλικά των παρεμβάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Δήμος Σικυωνίων διατηρεί το δικαίωμα να τα αποσύρει ο ίδιος, προκειμένου να εξασφαλίσει την απελευθέρωση του πεζοδρόμου καθ’ όλο το πλάτος του.
  • Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης θα πρέπει να λάβει άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων για χώρο στον οποίο θα περιλαμβάνονται οι αιτούμενες παρεμβάσεις.
  • Σύμφωνα με τον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων του Δ. Σικυωνίων, σε συνδυασμό με το άρ. 111 του ν. 4759/2020, οι κατασκευές μπορούν να υλοποιηθούν από τον ιδιώτη ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, άδεια της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων και άδεια της Υπηρεσίας Δόμησης.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    29 / 2022    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο   26-09-2022

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

ΜYΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email