30/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   7    /  26  –  9  –  2022

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    30  /  2022

 

 

ΘΕΜΑ: 6oν  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ      

«Περί εγκρίσεως ή  μη  για  άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στην Κοινότητα Κλημεντίου»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  26ην  Σεπτεμβρίου έτους  2022    ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  14922/22-09-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5  –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς                     (Πρόεδρος)                     1.-  Σταμάτιος    Γκούμας                       (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης               (Αντιπρόεδρος)                 2.- Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα    (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος                (Μέλος)

4.- Αντώνιος     Κατσιμπούλας              (Μέλος)

5.- Δημήτριος   Σώκος                           (Μέλος)

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Αναστ. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας             1.- Γ. Κοτούλας  Πρόεδρος Κοινότητας Μουλκίου

Σικυώνος-Κιάτου.                                                   2.- Α. Τρίμης      Πρόεδρος Κοινότητας Κλημεντίου

                                                                                                       

 

——————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   6ον   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

O  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 6ον θέμα  της  ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: «Περί εγκρίσεως ή  μη  για  άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στην Κοινότητα Κλημεντίου» ανέφερε τα εξής:

 

Ο κ. Παπαγιαννόπουλος  Κων/νος Εκπρόσωπος Κοιν.Σ.Επ. Paradox Events,  μας υπέβαλε την από 14-09-2022 σχετική αίτησή του,   όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης  και μας ζητεί όπως του  παραχωρήσουμε την Κεντρική Πλατεία της Κοινότητας  Κλημεντίου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης (Adventure Weeked) που αφορά σε παρουσιάσεις, ομιλίες, μαθήματα, περιηγήσεις, κ.α  σχετικά μοτοσυκλέτες adventure και εκτός δρόμου  από  Παρασκευή 30ην  Σεπτεμβρίου 2022 έως και την  Κυριακή 2αν Οκτωβρίου 2022   για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθώς  επίσης και στην άκρη του δρόμου.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εξέθεσε ότι,   ο Πρόεδρος της Κοινότητας  Κλημεντίου με την υπ’ αριθ. 3 / 2022 απόφασή του,  όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης , ενέκρινε  την παραχώρηση της  εν λόγω Πλατείας στον κ. Παπαγιαννόπουλο   Κων/νο.

 

 

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-    Την  από 14-09-2022  αίτηση του  κ. Παπαγιαννόπουλου  Κων/νου

 4.-    Την   υπ’ αριθ .  3/2022  θετική  απόφαση της Κοινότητας  Κλημεντίου.

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί   θετικά και  εγκρίνει  την παραχώρηση  της  Κεντρική Πλατεία της Κοινότητας  Κλημεντίου για την πραγματοποίηση της  εκδήλωσης  (Adventure Weeked) που αφορά σε παρουσιάσεις, ομιλίες, μαθήματα, περιηγήσεις, κ.α  σχετικά μοτοσυκλέτες adventure και εκτός δρόμου  από  Παρασκευή 30ην  Σεπτεμβρίου 2022 έως και την  Κυριακή 2αν Οκτωβρίου 2022  στον κ. Παπαγιαννόπουλο Κων/νο  εκπρόσωπο της   Κοιν.Σ.Επ. Paradox Events με τις εξής προϋπoθέσεις:

 

α) Αποκατάσταση ζημιών  αν  θα  προκύψουν  κατά τη χρήση της εν λόγω πλατείας.

β) Καθαρισμός των  χώρων  που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και τη φροντίδα του κ.

Παπαγιαννόπουλου Κων/νου.

γ) Σεβασμός του χώρου κατά την διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

δ) Την ασφάλεια των πολιτών  που θα συμμετέχουν στις εν λόγω  εκδηλώσεις.

ε)   Ο κ. Παπαγιαννόπουλος  Κων/νος θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των ισχυόντων

υγειονομικών πρωτοκόλλων  έναντι  του κορωνοϊού COVID-19.

στ) Ο κ. Παπαγιαννόπουλος  Κων/νος θα είναι υπεύθυνος για την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων  και

την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας.

 

και

 

 

3.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής ποιότητας Ζωής κ. Μυττά Ιωάννη για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    30 / 2022    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο   26-09-2022

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

ΜYΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email