29/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 5ης /1.3.2022    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η      συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ. Απόφασης:   29/2022

Περίληψη: Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2022 (αριθ. 56/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων ).

  

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η  του μηνός Μαρτίου  έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 1841/11-2-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π Ν Π) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  24 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Φιακάς Παναγιώτης  12. Τσιόγκας Νικόλαος                         
13. Σαρχάνης Κων/νος 14. Λέγγας Μάρκος 15. Γαλάνης Βασίλειος 16. Συριάνος Κων/νος                         
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Γκούμας Σταμάτιος

 

19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Κατσιμπούλας Αντώνιος 22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23. Μαστοράκης Δημήτριος 24.  Χουσελάς  Ευάγγελος

 

       
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

 

1. Μυττάς Ιωάννης   

 

2 Μπακόλιας Παναγιώτης 

 

3. Νανοπουλος Βασιλειος

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:    1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου  2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  3. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
4. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
       
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)  2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5.  Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης)  
     
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

4ο   Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)  

 

Στο 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2022 (αριθ. 56/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων ).», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 56/2022 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

6η/25 .02. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

56/2022

  20ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 25η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00’μμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2361/21.02.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
    -Σωτηρόπουλος Ι.        
απόντες:   -Δομετίου Β.        

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών το από 17/02/2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
 • την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
 • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 1/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής,
 • το από 17/02/2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Νικ. Ζαχαρόπουλου

Α. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έτους 2022, ως κάτωθι:

 

1.  Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές

της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων)

{Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.}»  συνεχιζόμενο

από  45.310,32€

μειώνεται κατά 43.185,96€

και διαμορφώνεται σε 2.124,36€

2.  Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο.

και αλλαγής χρήσης (Α΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)

με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -ΕΣΠΑ-» συνεχιζόμενο

από 396.906,99€

μειώνεται κατά 23.050,35€ και διαμορφώνεται σε  373.856,64€

 

Β. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

 

Α΄ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2022

ΩΣ ΝΕΕΣ – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ – ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ – ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2021

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2022

ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ

 

1.                   Από Κ.Α. 02.00.6221.006  με   τίτλο   «Υπηρεσίες υβριδικού και επιστολικού Ταχυδρομείου»  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ έως 11/02/2022 κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022}  με το ποσό των 5.785,57 € μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό 469,78€ προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου   Στον Κ.Α. 02.00.8113.011 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα  για Υπηρεσίες υβριδικού & επιστολικού Ταχυδρομείου για το έτος 2021 (αριθ.406/21 Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών ποσού 469,78€ από συνολικό ποσό Συμβάσεων 12.887,36€ (21SYMV008169599 & 21SYMV008169625)» ποσό  469,78€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-594/2021).
2.                   Από Κ.Α. 02.30.6262.008  με   τίτλο   «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  (χωματουργικές εργασίες)»  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022},  με το ποσό των 37.169,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  12.398,76€ προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου   Στον Κ.Α. 02.30.8113.001 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  (χωματουργικές εργασίες), σύμφωνα με την αρίθμ. 13/2021 Μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου μας (21SYMV009211118 2021-09-16)»  ποσό  12.398,76€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-604/2021)
3.                   Από Κ.Α. 02.30.6262.018  με   τίτλο   «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (χωματουργικές εργασίες)» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022}  με το ποσό των 24.786,36€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  12.398,76€ προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου   Στον Κ.Α. 02.30.8113.002  των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (χωματουργικές εργασίες), σύμφωνα με την 52/2020  Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας  και την  391/2020 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση {20SYMV007958912}»  ποσό  12.398,76€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-606/2021).
4.                   Από Κ.Α. 02.30.6262.018  με   τίτλο   «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (χωματουργικές εργασίες)» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022},  με το ποσό των 24.786,36€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  12.387,60€ προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου .   Στον Κ.Α. 02.30.8113.003 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (χωματουργικές εργασίες), σύμφωνα με την 52/2020  Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας  και την  392/2020 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση {20SYMV007959048}»  ποσό  12.387,60€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-615/2021).
5.                   Από Κ.Α. 02.45.6262.007  με   τίτλο   «Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΥ» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022},  με το ποσό των 24.786,36€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  24.786,36€ προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου   Στον Κ.Α. 02.45.8113.001 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΥ, σύμφωνα με την αρίθμ. 38/2020  Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αρίθμ. 388/2020 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση {20SYMV007956274}»  ποσό  24.786,36€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-605/2021).
6.                   Από Κ.Α. 02.30.6262.013  με   τίτλο   «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΟΥ (χωματουργικές εργασίες)» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022}  με το ποσό των 24.767,76€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  24.767,76€ προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου   Στον Κ.Α. 02.30.8113.004 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (χωματουργικές εργασίες), σύμφωνα με την 50/2020  Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας  και την  374/2020 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση {20SYMV007945269}»  ποσό  24.767,76€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-612/2021).
7.                   Από Κ.Α. 02.70.6262.002  με   τίτλο   «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών, αλσυλλίων  και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022}  με το ποσό των 24.708,24 € μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  24.708,24€ προερχόμενο από ΚΑΠ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020   Στον Κ.Α. 02.70.8113.001 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών, αλσυλλίων  και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, σύμφωνα με την αρίθμ. 19/2020  Μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & την αρίθμ. 233/2020 Α.Δ. περί απευθείας ανάθεση (ΚΑΠ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 20SYMV007384265»  ποσό  24.708,24€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-613/2021).
8.                   Από Κ.Α. 02.10.6265.001  με   τίτλο   «Τεχνική υποστήριξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022},  με το ποσό των 1.190,40€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  1.190,40€ προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου   Στον Κ.Α. 02.10.8113.006 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για Τεχνική υποστήριξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών για το χρονικό διάστημα από 19-12-2020 έως 18-6-2021 σύμφωνα με την 119/2020 Απόφαση Δημάρχου- 20AWRD006890654»  ποσό  1.190,40€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-609/2021).
9.                   Από Κ.Α. 02.00.6117.002  με   τίτλο   «Γιατρός Εργασίας» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝH ΕΡΓΑΣΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022},  με το ποσό των 3.000,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  1.500,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου   Στον Κ.Α. 02.00.8113.006 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας (Γιατρός Εργασίας), σύμφωνα με την αρίθμ. 1/2021 Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (1/3/2021 έως 31/8/2021) 21SYMV008191989»  ποσό  1.500,00€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-614/2021).
10.                 Από Κ.Α. 02.10.6265.006  με   τίτλο   «Τεχνική υποστήριξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών» η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ κατά την  σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022}  με το ποσό των 3.628,2€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  706,80€  προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου   Στον Κ.Α. 02.10.8113.007 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για Τεχνική υποστήριξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύμφωνα με την αρίθμ. 19/2021 Μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου μας (2η Εντολή Πληρωμής : 21SYMV009496968)»  ποσό  706,80€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-589/2021).
11.                 Από Κ.Α. 02.64.6662.008  με   τίτλο   «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά την  σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022},  με το ποσό των 67.831,72 € μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  19.334,08€  προερχόμενο από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010   Στον Κ.Α. 02.64.8116.002 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Σικυωνίων, σύμφωνα με την αρίθμ. 24/2020 Μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ – Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Τ.Ε.- Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Ι – ΠΔΕ του Υπ. Εσωτερικών) 20SYMV007937662»  ποσό 19.334,08€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ:Α-608/2021).
12.                 Από Κ.Α. 02.30.6661.006  με   τίτλο   «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά την  σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022},  με το ποσό των 24.795,90 € μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  10.248,60€  προερχόμενο από (ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ)   Στον Κ.Α. 02.30.8116.001 των εξόδων με  τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ, σύμφωνα με την αρίθμ. 6/2021 Μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου μας (ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) {21SYMV009398339 ποσό 10.248,60€ από 19.796,60€}»  ποσό 10.248,60€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ:Α-590/2021).
13.                 Από Κ.Α. 02.30.6661.006  με   τίτλο   «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά την  σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022},  με το ποσό των 24.795,90€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  653,05€  προερχόμενο από (ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ)   Στον Κ.Α. 02.30.8116.002 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ, σύμφωνα με την αρίθμ. 6/2021 Μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου μας (ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) {21SYMV009392062 ποσό 653,05 € από 4.999,30 €}»  ποσό 653,05€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ:Α-591/2021).
14.                 Από Κ.Α. 02.20.6691.007  με   τίτλο   «Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά την  σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022},  με το ποσό των 9.920,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  9.920,00€ προερχόμενο από (ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ)   Στον Κ.Α. 02.20.8116.001 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ, σύμφωνα με την 25/2021 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας & την 265/2021 Αποφ. Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης (Σύμβαση ποσού 9.920,00€ -ΚΗΜΔΗΣ: 21SYMV009603196 2021-11-25)»  ποσό 9.920,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ:Α-598/2021).
15.                 Από Κ.Α. 02.30.6661.005  με   τίτλο   «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά την  σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022},  με το ποσό των 24.799,60€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  24.323,46€  προερχόμενο από (ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ)   Στον Κ.Α. 02.30.8116.003 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ , σύμφωνα με την αρίθμ. 7/2021  Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας (ΥΠ. ΕΣ.-ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) 21SYMV009404905  2021-10-21}»  ποσό 24.323,46€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ:Α-600/2021).

 

16.                 Από Κ.Α. α) 02.10.6063.005 β) 02.20.6063.005 γ) 02.30.6063.005 δ) 02.35.6063.005 και ε) 02.70.6063.005 με  τίτλο   «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου»,  οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά  την  σύνταξη του  προϋπολογισμού έτους 2022},  με το ποσό των α) 628,27 € β) 6.840,80 € γ) 2.307,92 €  δ) 1.259,50 € και ε) 4.978,10 €  αντίστοιχα,  μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 145,77€ + 4.052,18€ + 637,32€ 248,60€ 574,04€ αντίστοιχα προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου :

 

  16.α Στον Κ.Α. 02.10.8116.030   των εξόδων με  τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου, για τους μήνες ΝΟΕΜΒΡΙΟ και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ παρελθόντος οικονομικού έτους»  ποσό  145,77€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Α-599/2021).
16.β Στον Κ.Α. 02.20.8116.030   των εξόδων με  τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου, για τους μήνες ΝΟΕΜΒΡΙΟ και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ παρελθόντος οικονομικού έτους»  ποσό  4.052,18€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Α-599/2021).
16.γ Στον Κ.Α. 02.30.8116.030   των εξόδων με  τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου, για τους μήνες ΝΟΕΜΒΡΙΟ και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ παρελθόντος οικονομικού έτους» ποσό  637,32€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Α-599/2021).
16.δ Στον Κ.Α. 02.35.8116.030   των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου, για τους μήνες ΝΟΕΜΒΡΙΟ και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ παρελθόντος οικονομικού έτους»  ποσό  248,60€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Α-599/2021).
16.ε Στον Κ.Α. 02.70.8116.030   των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου, για τους μήνες ΝΟΕΜΒΡΙΟ και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ παρελθόντος οικονομικού έτους»  ποσό  574,04€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Α-599/2021).
17.                 Από ΚΑ 02.64.7336.001 με τίτλο   «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε}»  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022},  με το ποσό των 45.310,32€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  43.185,96 € προερχόμενο από (ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε)   Στον Κ.Α. 02.64.8122.007 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για εξόφληση 11ου Λογ/σμού & Πιστ/σης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.}» Σύμβαση ποσού 570.327,21€ {18SYMV003003670}»  ποσό  43.185,96€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-596/2021).
18.                 Από ΚΑ 02.64.7341.012  με τίτλο   «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Α΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)} με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -ΕΣΠΑ-»  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022},  με το ποσό των 396.906,99€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  23.050,35€ προερχόμενο από (ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε)   Στον Κ.Α. 02.64.8122.009 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για εξόφληση 15ου Λογ/σμού του έργου Αποκ/σταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & αλλαγής χρήσης (Α΄ Ειδ.  Προϋπ/σμός)} με Κωδ. ΟΠΣ 5001387 -ΕΣΠΑ-  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) {Με απόσβεση ποσού προκ/βολής 1.069,77€ & Τόκων-1,74€}{18SYMV002635460)» ποσό 23.050,35€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-587/2021).
19.                 Από Κ.Α. 02.64.7336.003  με   τίτλο  «Άμεση επισκευή-κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ,  στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ από Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών{Κωδικός ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100016 της ΣΑΕ 871}»  η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022}  με το ποσό των 7.290,80€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  6.485,51€ προερχόμενο από (ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε)   Στον Κ.Α. 02.64.8122.008 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για εξόφληση 3ου Λογ/σμού του έργου (Άμεση επισκευή-κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών & των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων (19SYMV005259616)»,  ποσό  6.485,51€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-595/2021).

 

 

Β΄

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2021

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ 2022

1.                  Από Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο   «Αποθεματικό»,  ποσού 110.021,87€ μεταφέρει πίστωση ποσού 4.315,50€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 105.706,37€ (110.021,87 – 4.315,50) ως εξής:

 

 

  1α. Στον Κ.Α. 02.10.6041.002 των εξόδων με τίτλο  «Μισθοδοσία εκτάκτων υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν.4722/2020»  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 3.471,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.
1β. Στον Κ.Α. 02.10.6054.002 των εξόδων με τίτλο  «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτικές εισφορές υπέρ IKA) εκτάκτων υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών»  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 844,50€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

 

Γ΄

ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

 

1.                  Από Κ.Α.    02.90.9111 με   τίτλο   «Αποθεματικό»  ποσού 105.706,37€ μεταφέρει πίστωση ποσού 29,63€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 105.676,74€ (105.706,37 – 29,63) ως εξής:

 

 

  Στον Κ.Α. 02.00.8114.001 των εξόδων με τίτλο «Κρατήσεις προς απόδοση προηγούμενης χρήσης από παρακράτηση φόρων κ.λ.π.»  ποσό 29,63€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 20.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 20.029,63€ σύμφωνα με την κατάσταση μη αποδοθέντων κρατήσεων χρήσης 2021 και προγενεστέρων ετών.-

 

 

Δ΄

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2021

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2022

ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ

 

1.                  Από Κ.Α. 02.20.6263.003 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων» ποσού  90.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 3.037,88€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 86.962,12€  και το μεταφέρει μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

 

 

  Στον Κ.Α. 02.20.6263.001 των εξόδων με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων» δημιουργώντας νέα πίστωση χαρακτηριζόμενη ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, σύμφωνα με το με αρίθμ. πρωτ. 17831/13-12-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Ανάθεσης επισκευής, συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου μας, ποσού 3.037,88€ βάση του οποίου υπεγράφη η αρίθμ. 17840/13-12-2021 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (21SYMV009724516), προερχόμενο από Ιδίους Πόρους και το από 28-12-2021 Πρακτικό Επιτροπής περί παράτασης σύμβασης ΚΗΜΔΗΣ (21SYMV009852812).

 

Ε΄

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2022 ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΚΑΙ 

ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ – ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2022 ΕΜΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΝΕΕΣ

 

1.                 Ο Κ.Α. 02.00.6117.013  με  τίτλο  «Αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή για εκτίμηση ακινήτων (Παρ. Γ΄ Ν. 4152/2013)»  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022}  με το ποσό των 10.000,00€ να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ για ποσό 620,00€ σύμφωνα με την  αρίθμ. 517/2021 και με αρίθμ. πρωτ. 18345821-12-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Έγκρισης Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης ποσού 620,00€ προερχόμενο από Ιδίους Πόρους,  βάση της οποία έγινε ΑΠΟΔΕΚΤΉ  η Οικονομική προσφορά  με αρίθμ. πρωτ. 19063/29-12-2021 (ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ).

Το υπόλοιπο ποσό των (10.000,00  – 620,00) 9.380,00€  με νεώτερη απόφαση θα διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου που θα προκύψουν κατά το έτος 2022 για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας.

2.                 Ο Κ.Α. 02.10.6266.006  με  τίτλο  «Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου για την υποστήριξη, αναβάθμιση, συντήρηση και φιλοξενία της ιστοσελίδας του δήμου»  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022} με το ποσό των 5.000,00€ να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ για ποσό 3.065,28€ σύμφωνα με την  αρίθμ. 343/2021 και με αρίθμ. πρωτ. 18882/27-12-2021 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας, ποσού 3.065,28€  προερχόμενο από Ιδίους Πόρους, βάση της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 19066/29-12-2021 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (21SYMV009865611).

Το υπόλοιπο ποσό των (5.000,00 – 3.065,28) 1.934,72€ με νεώτερη απόφαση θα διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου που θα προκύψουν κατά το έτος 2022 , για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας.

3.                 Ο Κ.Α. 02.20.7135.006  με  τίτλο  «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτοκόλλου 83385/22.11.2019)»  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022} με το ποσό των 37.200,00€ να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ για ποσό 37.150,40€ σύμφωνα με την  αρίθμ. 355/2021 και με αρίθμ. πρωτ. 19021/29-12-2021 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της προμήθειας, ποσού 37.150,40€  προερχόμενο από Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτοκόλλου 83385/22.11.2019, βάση της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 19033/29-12-2021 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (21SYMV009864843).

Το υπόλοιπο ποσό των (37.200,00 – 37.150,40) 49,60€ με νεώτερη απόφαση θα διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου που θα προκύψουν κατά το έτος 2022 , για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας.

4.                 Ο Κ.Α. 02.25.6117.002  με  τίτλο  «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την ολοκλήρωση των υδραυλικών υπολογισμών των αρδευτικών έργων Κοινοτήτων ΜΟΣΙΑΣ και  ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ (Συμπλ/τική απόφαση Ι΄ Κατανομή ΥΠ.ΕΣ. από Κ.Α.Π. 2021, προς κάλυψη λειτουργικών κ.λ.π. αναγκών)»  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022} με το ποσό των 21.700,00€  να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ για ποσό 21.452,00€ σύμφωνα με την  αρίθμ. 320/2021 και με αρίθμ. πρωτ. 18126/16-12-2021 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας, ποσού 21.452,00€  προερχόμενο από Συμπλ/τική απόφαση Ι΄ Κατανομή ΥΠ.ΕΣ. από Κ.Α.Π. 2021, προς κάλυψη λειτουργικών κ.λ.π. αναγκών, βάση της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 18144/17-12-2021 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (21SYMV009768528).

Το υπόλοιπο ποσό των (21.700,00 –21.452,00) 248,00€ με νεώτερη απόφαση θα διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου που θα προκύψουν κατά το έτος 2022 , για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας.

5.                 Ο Κ.Α. 02.30.6117.002  με  τίτλο  «Παροχή Υπηρεσίας {Εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σικυωνίων} ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ»  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022} με το ποσό των 39.680,00€ ,  να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ για ποσό 28.520,00€ σύμφωνα με την  αρίθμ. 347/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού της υπηρεσίας, ποσού 28.520,00€  προερχόμενο από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, βάση της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 17552/08-12-2021  σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (21SYMV009697802) καθώς και την αρίθμ.  415/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης της σύμβασης μέχρι 31-03-2022.

Για το υπόλοιπο ποσό των (39.680,00 –28.520,00) 11.160,00€  , με νεώτερη απόφαση θα γίνει αυξομείωση εσόδων – εξόδων,  διότι προέρχεται από χρηματοδότηση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

6.                 Ο Κ.Α. 02.30.7135.014  με  τίτλο  «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ του Δήμου Σικυωνίων (ΥΠ. ΕΣ. COVID-19)»  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022} με το ποσό των 37.200,00€ , να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ για ποσό 37.188,22€ σύμφωνα με την  αρίθμ. 292/2021 και με αρίθμ. πρωτ. 17384/06-12-2021 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της προμήθειας, ποσού 37.188,22€  προερχόμενο από ΥΠ. ΕΣ. COVID-19, βάση της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 17403/07-12-2021 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (21SYMV009678237).

Το υπόλοιπο ποσό των (37.200,00 – 37.188,22) 11,78€ με νεώτερη απόφαση θα διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου που θα προκύψουν κατά το έτος 2022 , για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας.

7.                 Ο Κ.Α. 02.30.7412.002  με  τίτλο  «Εκπόνηση μελετών  (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)»  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και του Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2022 αντίστοιχα} με το ποσό των 264.627,65€, να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ για ποσό 12.150,95€ σύμφωνα με την  αρίθμ. 307/2021 και με αρίθμ. πρωτ. 17785/10-12-2021 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της μελέτης, ποσού 12.150,95€  προερχόμενο από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021,  βάση της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 18217/20-12-2021 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (21SYMV0097811420).

Το υπόλοιπο ποσό των (264.627,65 – 12.150,95) 252.476,70€ με νεώτερη απόφαση θα διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου που θα προκύψουν κατά το έτος 2022 , για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας.

8.                 Ο Κ.Α. 02.30.7413.014  με  τίτλο  «Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο {Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο-Πολεοδομικές μελέτες-Πράξεις εφαρμογής}»  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και του Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2022 αντίστοιχα, με το ποσό των 68.722,74€ να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ για ποσό 37.200,00€ σύμφωνα με την  αρίθμ. 359/2021 και με αρίθμ. πρωτ. 19160/30-12-2021 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της μελέτης, ποσού 37.200,00€  προερχόμενο από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΜΕΛΕΤΕΣ Γ.Π.Σ. .

Το υπόλοιπο ποσό των (68.722,74 – 37.200,00,00) 31.522,74€ με νεώτερη απόφαση θα διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου που θα προκύψουν κατά το έτος 2022 , για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας.

9.                 Ο Κ.Α. 02.35.6262.003  με  τίτλο  «Εργασίες συντήρησης χώρων Πρασίνου Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022} με το ποσό των 24.800,00€ να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ για ποσό 24.800,00€ σύμφωνα με την  αρίθμ. 342/2021 και με αρίθμ. πρωτ. 18831/27-12-2021 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας, ποσού 24.800,00€  προερχόμενο από Ιδίους Πόρους, βάση της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 18848/27-12-2021 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (21SYMV009849373).
10.              Ο Κ.Α. 02.61.7134.001  με  τίτλο  «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Μουσείου Νερού Δήμου Σικυωνίων και Εφαρμογές Ανάδειξης – Προβολής (Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)»  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022} με το ποσό των 246.729,00€ να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ για ποσό 246.729,00€ σύμφωνα με την  αρίθμ. 369/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης, ποσού 246.729,00€  προερχόμενο από Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.
11.              Ο Κ.Α. 02.64.6262.005  με  τίτλο  «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ}»  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022} με το ποσό των 24.552,00€ ,  να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ για ποσό 23.324,40€, σύμφωνα με την  αρίθμ. 357/2021 και με αρίθμ. πρωτ. 19110/29-12-2021 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ποσού 23.324,40€  προερχόμενο από Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, βάση της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 19119/30-12-2021  σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (21SYMV009873449).

Για το υπόλοιπο ποσό των (24.552,00 –23.324,40) 1.227,60€  , με νεώτερη απόφαση θα γίνει αυξομείωση εσόδων – εξόδων,  διότι προέρχεται από χρηματοδότηση ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

12.              Ο Κ.Α. 02.64.7135.006  με  τίτλο  «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την αναβάθμιση στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σικυωνίων  (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022} με το ποσό των 47.500,00€  να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ για ποσό 37.000,01€ σύμφωνα με την  αρίθμ. 314/2021 και με αρίθμ. πρωτ. 17977/14-12-2021 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της προμήθειας ποσού 37.000,01€  προερχόμενο από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, βάση της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 18051/15-12-2021  σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (21SYMV009754615).

Για το υπόλοιπο ποσό των (47.500,00 –37.000,01) 10.499,99€  , με νεώτερη απόφαση θα γίνει αυξομείωση εσόδων – εξόδων,  διότι προέρχεται από χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

13.              Ο Κ.Α. 02.64.7326.006  με  τίτλο  «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σικυωνίων (Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)»,  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΟ ΕΡΓΟ} κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και του Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2022 αντίστοιχα,  με το ποσό των 69.440,00€ να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ για ποσό 66.662,39€ σύμφωνα με την  αρίθμ. 335/2021 και με αρίθμ. πρωτ. 18746/24-12-2021 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου  ποσού 66.662,39€  προερχόμενο από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010, βάση της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 433/13-01-2022 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (22SYMV009921211).

Το υπόλοιπο ποσό των (69.440,00 – 66.662,39) 2.777,61€ με νεώτερη απόφαση θα γίνει αυξομείωση εσόδων – εξόδων,  διότι προέρχεται από χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010.

14.              Ο Κ.Α. 02.70.6262.008  με  τίτλο  «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών, αλσυλλίων  και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΚΑΠ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)»  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022} με το ποσό των 24.790,08€ να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ για ποσό 24.775,20€ σύμφωνα με την  αρίθμ. 354/2021 και με αρίθμ. πρωτ. 19022/29-12-2021 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας, ποσού 24.775,20€  προερχόμενο από ΚΑΠ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020, βάση της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 19062/29-12-2021 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (21SYMV009866260).

Το υπόλοιπο ποσό των (24.790,08 – 24.775,20) 14,88€ με νεώτερη απόφαση θα διατεθεί για την κάλυψη αναγκών ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου που θα προκύψουν κατά το έτος 2022, για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας.

15.              Ο Κ.Α. 02.70.6262.009  με  τίτλο  «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών, αλσυλλίων  και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020)»  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022} με το ποσό των 24.790,08€ να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ για ποσό 24.769,00€ σύμφωνα με την  αρίθμ. 326/2021 και με αρίθμ. πρωτ. 18386/22-12-2021 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας, ποσού 24.769,00€  προερχόμενο από ΚΑΠ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2020, βάση της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 18503/23-12-2021 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (21SYMV009812788).

Το υπόλοιπο ποσό των (24.790,08 – 24.769,00) 21,08€ με νεώτερη απόφαση θα διατεθεί για την κάλυψη αναγκών ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου που θα προκύψουν κατά το έτος 2022, για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας.

16.              Ο Κ.Α. 02.70.6262.017  με  τίτλο  «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων  και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΠ 2021)»  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022} με το ποσό των 24.762,80€ να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ για ποσό 24.734,28€ σύμφωνα με την  αρίθμ. 327/2021 και με αρίθμ. πρωτ. 18399/22-12-2021 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας, ποσού 24.734,28€  προερχόμενο από ΚΑΠ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021, βάση της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 18516/23-12-2021 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (21SYMV009814067).

Το υπόλοιπο ποσό των (24.762,80  – 24.734,28) 28,52€ με νεώτερη απόφαση θα διατεθεί για την κάλυψη αναγκών ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου που θα προκύψουν κατά το έτος 2022, για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 56/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 25.02.2022

ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλο

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
 • την αριθ. 56/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,   – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ,   Ομόφωνα  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικ. Ζαχαρόπουλου έδωσε αρνητική ψήφο χωρίς αιτιολόγηση,  ως εκ τούτου, σύμφωνα με

την αριθ. 108/2019 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτ. η παρούσα απόφαση κρίνεται ομόφωνη

 

 

 1. Εγκρίνει , την Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2022 σύμφωνα με την αριθ. 56/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων,  όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας,  επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της .

 

 1. Κοινοποιεί την παρούσα απόφαση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για τις δικές τους ενέργειες .

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 29/2022

Ο Πρόεδρος                                  Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1.03.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

Print Friendly, PDF & Email