29/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

5ης/22.02.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 29/2021   3ο θέμα

Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή  της πρότασης με τίτλο «Ψηφιακό Μουσείο Νερού Δήμου Σικυωνίων» στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 22α Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1589/18.02.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Λέγγας Μάρκος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Σώκος Δημήτριος      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 22/09/2020 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμο μας που ακολουθεί,

Έχοντας Υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Την με Α.Π.: 20003/27.10.2020 (ΑΔΑ:68Ν346ΜΤΛ6-ΧΤΔ) Πρόσκληση ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 – 2021» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών [ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ], με την οποία καλούνται οι Δήμοι της χώρας όπως υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός».

Την υπ’ αριθμ. 02/2021 μελέτη «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Μουσείου Νερού Δήμου Σικυωνίων και Εφαρμογές Ανάδειξης – Προβολής» του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού €499.658,00, η οποία αφορά στην δημιουργία ενός Ψηφιακού Μουσείου το οποίο θα φιλοξενεί το σύνολο του ψηφιοποιημένου αρχείου (έγγραφα, αντικείμενα) της περιοχής, καθώς η δημιουργία ενός διαδικτυακής πλατφόρμας προβολής και προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος της ευρύτερης περιοχής που θα στηρίζεται σε τεχνολογίες συστημάτων διαχείρισης τελικού Προορισμούς (Destination Management System) και θα αποτελέσει ένα σύγχρονο μέσο ανάδειξης των πολιτιστικών μνημείων, του πολιτιστικού πλούτου, των τουριστικών υποδομών και των αξιοθέατων του Δήμου Σικυωνίων μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης τελικού προορισμού.

Την υπ’ αριθμ. 49/2020 μελέτη εργασίας «Υπηρεσίες Συμβούλου για Σύνταξη και Προετοιμασία Φακέλου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης του Δήμου στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”» στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ14 με τίτλο “Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021”» της Τ.Υ. του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 6.200,00€, η οποία αφορά στη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου για την υποβολής  της αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων.

Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ14 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και δη στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

Τίτλος Πράξης:              «Ψηφιακό Μουσείο Νερού Δήμου Σικυωνίων»

Προϋπολογισμός:         €505.858,00 (€407.950,00 + €97.908,00 ΦΠΑ 24%)

 

Η προτεινόμενη πράξη απαρτίζεται από δύο -2- υποέργα και συγκεκριμένα:

1ο Υποέργο:     «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Μουσείου Νερού Δήμου Σικυωνίων και Εφαρμογές Ανάδειξης – Προβολής» προϋπολογισμού €499.658,00 (€402.950,00+ €96.708,00 ΦΠΑ 24%). Πρόκειται για το Κύριο Υποέργο το οποίο είναι παροχή υπηρεσιών για την ψηφιοποίηση και ανάπτυξη του Ψηφιακού Μουσείου Νερού του Δήμου Σικυωνίων, τη δημιουργία πολυμεσικού περιεχομένου, την ανάπτυξη ψηφιακού αποθετηρίου και πλατφόρμας διαχείρισης τελικού προορισμού – εφαρμογών, την εκπαίδευση καθώς και την πιλοτική του λειτουργία.

2ο Υποέργο:     «Υπηρεσίες Συμβούλου για σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ14 με τίτλο “Ελλάδα 1821 – 2021”» προϋπολογισμού €6.200,00 (€5.000,00 + €1.200,00 ΦΠΑ 24%). Πρόκειται για Προπαρασκευαστικό Υποέργο του Κύριου Υποέργου, το οποίο αφορά σε υπηρεσίες από εξωτερικό πάροχο προκειμένου να υποβληθεί πλήρης φάκελος με τα προαπαιτούμενα της Πρόσκλησης ΑΤ14 με τίτλο “Ελλάδα 1821 – 2021” του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Την από 09.02.2021 Βεβαίωση Σκοπιμότητας από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» του άρθρου 114 του Ν.4622/2019, σύμφωνα με την οποία η πρόταση του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «Ψηφιακό Μουσείο Νερού Δήμου Σικυωνίων», εμπίπτει στη σκοπιμότητα της Πρόσκληση ΑΤ14 με τίτλο “Ελλάδα 1821 – 2021” δεδομένου ότι συνάδει με τον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός»  του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου :

  1. περί αποδοχής των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της πρότασης με τίτλο «Ψηφιακό Μουσείο Νερού Δήμου Σικυωνίων» συνολικού προϋπολογισμού €505.858,00 (€407.950,00 + €97.908,00 ΦΠΑ 24%), στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» στο πλαίσιο της Πρόσκληση ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 – 2021».
  2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τo ανωτέρω έγγραφο της αρμόδια Υπηρεσίας του Δήμου μας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αποδέχεται τους Όρους Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εγκρίνει την υποβολή  της πρότασης με τίτλο «Ψηφιακό Μουσείο Νερού Δήμου Σικυωνίων» συνολικού προϋπολογισμού €505.858,00 (€407.950,00 + €97.908,00 ΦΠΑ 24%), στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» στο πλαίσιο της Πρόσκληση ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 – 2021».

 

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22.02.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email