29/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

3/17.02.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ. Απόφασης

29/2020

Θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ Δήμου Σικυωνίων, οικ. έτους 2020.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 17η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1302/13.02.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
Σταματόπουλος Σπυρίδων 1. Τσολάκος Γεώργιος
 1.  
Μυττάς Ιωάννης 2. Ζάρκος Δημήτριος
Σωτηρόπουλος Ιωάννης
Λέγγας Μάρκος
Ρουμπέκας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

21ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ Δήμου Σικυωνίων, οικ. έτους 2020.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 13/02/2020 σε ορθή επανάληψη υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με το οποίο προτείνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού τρέχοντος έτους όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,

 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,

 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,

 • την 364/2019 απόφαση ΔΣ (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) «Τεχνικό Πρόγραμμα»

 • την 376/2019 απόφαση ΔΣ (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»

 • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης

 • το από 13/02/2020 σε ορθή επανάληψη υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,

 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

μειοψηφούντος του κ. Λέγγα Μάρκου

Α. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

τίτλος

ποσό

Μείωση ποσού-

«Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»

είχε χαρακτηρισθεί ως συνεχιζόμενο κατά την κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος με το ποσό των 14.762,88€ μειώνεται κατά 10.478,77€ .

4.284,11€

-Μείωση ποσού-

«Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων»

είχε χαρακτηρισθεί ως συνεχιζόμενο κατά την κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος με το ποσό των 35.234,85€ μειώνεται κατά 18.888,83€.

16.346,02€

-Αύξηση

ποσού-

«Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»

είχε χαρακτηρισθεί ως ΝΕΟ κατά την κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος με το ποσό των 100.000,00€ αυξάνεται κατά 36.837,67€ και διαμορφώνεται τελικά στο ποσό των 136.837,67€

 • ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010} με το ποσό των 100.000,00€

 • Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ – Υπουργείου Εσωτερικών

με το ποσό των 36.837,67€

136.837,67€

-συνεχιζόμενο έργο

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΟ ΕΡΓΟ} κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και του Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2020 αντίστοιχα, με το ποσό των 920.000,00€ προερχόμενο από Επενδυτικά δάνεια του άρθρου 69 του Ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι) με το ποσό των 868.000,00 και από ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ έτους 2020 με το ποσό των 52.000,00€

920.000,00€

Β. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

Α΄

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2020

ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ – ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2020 ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ

Από Κ.Α. 02.10.6264.015 με τίτλο «Συντήρηση – Επισκευή Κλιματιστικών Μηχανημάτων», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020}, με το ποσό των 2.678,40€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό 1.959,20€ προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου

μεταφέρει μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 1.959,20€

Στον Κ.Α. 02.10.8113.007 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για εξόφληση σύμβασης Συντήρησης-Επισκευής Κλιματιστικών Μηχανημάτων, σύμφωνα με την αρίθμ. 18/2019 Τεχν. Περιγρ. Εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αρίθμ. 193/2019 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση {19SYMV005255468}», ποσό 1.959,20€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-632/2019).

Από Κ.Α. 02.00.6221.001 με τίτλο «Υπηρεσίες υβριδικού και επιστολικού Ταχυδρομείου», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020}, με το ποσό των 4.335,01€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό 40,48€ προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου

μεταφέρει μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 40,48€

Στον Κ.Α. 02.00.8113.006 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για εξόφληση του υπ’ αρίθμ. 409/2019 Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών ποσού 40,48€ από συνολικό ποσό Συμβάσεων 11.647,12€ {19SYMV004597452 & 19SYMV004597750} για {Υπηρεσίες υβριδικού και επιστολικού Ταχυδρομείου για το έτος 2019}», ποσό 40,48€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-648/2019).

Από Κ.Α. 02.70.6236.001 με τίτλο «Ενοικίαση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες της Λαϊκής Αγοράς», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020}, με το ποσό των 3.987,84 € μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό 1.488,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου

μεταφέρει μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 1.488,00€

Στον Κ.Α. 02.70.8113.001 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για ενοικίαση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες της Λαϊκής Αγοράς (Χρονική περίοδος από 19-7-2019 έως 19-12-2019), σύμφωνα με την 23/2019 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & την 206/2019 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση {19SYMV006123117}», ποσό 1.488,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-652/2019).

Από Κ.Α. 02.30.7322.010 με τίτλο «Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020}, με το ποσό των 14.762,88€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό 10.478,77€ προερχόμενο από (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018)

μεταφέρει μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 10.478,77€

Στον Κ.Α. 02.30.8122.003 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για εξόφληση 1ου Λογ/σμού & Πιστοπ/σης του έργου [Αποπεράτωση Πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ]Αρίθμ.Μελέτης: 8/2018 {ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ2018} {18SYMV003847241}», ποσό 10.478,77€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-655/2019).

Από Κ.Α. 02.64.7336.002 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.}», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020}, με το ποσό των 35.234,85€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό 18.888,83€ προερχόμενο από (ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.)

μεταφέρει μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 18.888,83€

Στον Κ.Α. 02.64.8122.001 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για εξόφληση 6ου Λογ/σμού & Πιστ/σης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.} {18SYMV003306692}», ποσό 18.888,83€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-657/2019).

Από Κ.Α. 02.64.6262.002 με τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας οδικών δικτύων της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων {Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣ. – ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005 – (ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 29-09-2018)}», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020}, με το ποσό των 39.994,96€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό 39.994,96€ προερχόμενο από Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣ. -ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005-

μεταφέρει μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 39.994,96€

α) Στον Κ.Α. 02.64.8113.001 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για αποκατάσταση βατότητας οδικών δικτύων της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων {Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣ.-ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005-(ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 29-9-2018)}, σύμφωνα με την 45/2018 Μελέτη της Δ/νσης Τεχν.Υπηρ. Σύμβαση ποσού 9.994,40€ {18SYMV004287082}», ποσό 9.994,40€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-658/2019).

β) Στον Κ.Α. 02.64.8113.002 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για Αποκατάσταση βατότητας οδικών δικτύων της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων {Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣ. – ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005 – (ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 29-09-2018)}, σύμφωνα με την 45/2018 Μελέτη της Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. Σύμβαση ποσού 30.000,56€ {18SYMV004287165}», ποσό 30.000,56€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-660/2019).

Από Κ.Α. 02.64.6262.003 με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ακίνητης περιουσίας της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων {Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣ. – ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005 – (ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 29-09-2018)}», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020}, με το ποσό των 12.084,97€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό 8.694,56€ προερχόμενο από Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣ. -ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005-

μεταφέρει μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 8.694,56€

α)Στον Κ.Α. 02.64.8113.003 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για εργασίες αποκατάστασης βλαβών ακίνητης περιουσίας της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Δήμου Σικυωνίων {Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣ. – ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005 – (ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 29-09-2018)}, σύμφωνα με την 44/2018 Μελέτη Σύμβαση ποσού 18.004,80€ {18SYMV004287781}», ποσό 5.356,79€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-661/2019).

β)Στον Κ.Α. 02.64.8116.001 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια σκυροδέματος στο πλαίσιο υλοποίησης εργασιών αποκ/σης βλαβών ακίνητης περιουσίας της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Δήμου Σικυωνίων {Π.Δ.Ε.ΥΠ.EΣ.-ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005 – (ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 29-9-2018)}, σύμφωνα με την 44/2018 Μελέτη {18SΥMV004287854}», ποσό 3.337,77€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-663/2019).

Από Κ.Α. 02.00.6117.009 με τίτλο «Γιατρός Εργασίας», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020}, με το ποσό των 1.500,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό 1.500,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου

μεταφέρει μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 1.500,00€

Στον Κ.Α. 02.00.8113.007 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για αμοιβή Γιατρού Εργασίας (Χρονικό διάστημα από 04/06/2019 έως 02/12/2019) -18SYMV004096072-», ποσό 1.500,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ: Α-664/2019).

Από Κ.Α. 02.00.6117.004 με τίτλο «Τεχνικός Ασφαλείας», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020}, με το ποσό των 8.680,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 3.240,12€ προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου

μεταφέρει μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 3.240,12€

Στον Κ.Α. 02.00.8113.008 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για εξόφληση του αρίθμ. 44/2019 Τιμ. Παρ. Υπηρεσιών ποσού 3.240,12€ εκ του συνολικού ποσού 8.680,00€ της 19SYMV005394440 Σύμβασης που αφορά Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας – Χρονικής περιόδου από 05/08/2019 έως 20/12/2019», ποσό 3.240,12€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ:Α-666/2019).

Από Κ.Α. 02.70.6262.001 με τίτλο «Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών και συντήρηση υφιστάμενων», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020}, με το ποσό των 4.464,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 4.464,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου

μεταφέρει μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 4.464,00€

Στον Κ.Α. 02.70.8113.005 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών και συντήρηση υφιστάμενων, σύμφωνα με την 38/2018 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & την αρίθμ. 388/2019 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση {18SYMV004281555}», ποσό 4.464,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ:Α-668/2019).

Από Κ.Α. 02.00.6739.008 με τίτλο «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ {ΧΡΗΣΗ 2018}», με ποσό των 30.211,85€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 30.211,85€ προερχόμενη από έσοδα που εισπράττει ο Δήμος από ενοίκια ακινήτων που όπως αυτά περιγράφονται στην διαθήκη και πρέπει να αποδοθούν στο Κληροδότημα

μεταφέρει μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 30.211,85€

Στον Κ.Α. 02.00.8115.001 των εξόδων με τίτλο «Καταβολή οφειλομένων για απόδοση εσόδων από ενοίκια που εισπράχθηκαν το έτος 2018 από το Δήμο μας, στη διαχείριση του Κληροδοτήματος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ {Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης}», ποσό 30.211,85€ δημιουργώντας νέα πίστωση (ΧΕΠ:Α-703/2019).

Από Κ.Α. 02.20.6063.004 με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους 2019 (ένδυση κ.λ.π.)», {για την οποία μέχρι 31-12-2019 δεν αναλήφθηκε υποχρέωση και κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020 ενεγράφη ποσό 8.000,00€} μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.778,93€ προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

μεταφέρει μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 1.778,93€

Στον Κ.Α. 02.20.8116.001 των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνών Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2019», ποσό 1.778,93€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ΧΕΠ: Α-659/2019).

{Η εν λόγω αναμόρφωση αφορά ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ. Για τους υπόλοιπους Κ.Α. 02.30.6063.003, 02.35.6063.003 και 02.70.6063.003 που εμφανίζονται στο παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής η σχετική αναμόρφωση θα γίνει από τον Κ.Α. 02 90.9111 (Αποθεματικό)}

Β΄

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019

ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2020 ΩΣ ΟΦΕΙΛΗ

Από την αρχικά διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού 185.156,58€ μεταφέρει, στο σκέλος των εξόδων, πίστωση ποσού 35.387,48€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 149.769,10€ ως εξής:

Στον Κ.Α. 02.00.8113.004 με τίτλο «Οφειλόμενα για απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την αρίθμ. 3/2018 Τεχνική Περιγραφή Εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας}», ποσό 2.914,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ:Α-83/2019).

Στον Κ.Α. 02.10.8116.001 με τίτλο «Οφειλόμενα από προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, σύμφωνα με την αρίθμ.11/2019 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού», ποσό 2.245,21€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-645 & 665/2019).

Στον Κ.Α. 02.10.8121.003 με τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια εξοπλ. πληροφ/κής (HD) & λογισμικού (SW) με σκοπό την αναβ/μιση & επέκταση του πληροφ/κού συστήματος του Δήμου, σύμφωνα με την 29/2019 Μελέτη της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & την 386 Αποφ. Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση», ποσό 1.383,84€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-654/2019).

Στον Κ.Α. 02.00.8116.002 με τίτλο «Οφειλόμενα από προμήθεια κρεάτων στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του Δήμου μας με τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Γκούρας για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης αναβίωσης του εθίμου των «γουρουνοκαυγάδων» στην Δημοτική Ενότητα Φενεού», ποσό 1.193,28€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-656/2019).

α

Στον Κ.Α. 02.30.8116.002 με τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνών Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2019», ποσό 417,03€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-659/2019).

β

Στον Κ.Α. 02.35.8116.001 με τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνών Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2019», ποσό 150,42€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-659/2019).

γ

Στον Κ.Α. 02.70.8116.002 με τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνών Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2019», ποσό 263,24€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-659/2019).

Στον Κ.Α. 02.10.8115.003 με τίτλο «Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2019», ποσό 168,64€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Α-667/2019).

Στον Κ.Α. 02.30.8111.001 με τίτλο «Οφειλόμενα σε υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, για μετακινήσεις τους εκτός έδρας κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος», ποσό 34,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Μ-342/2019).

Στον Κ.Α. 02.10.8111.003 με τίτλο «Οφειλόμενα σε Δημοτικούς Υπαλλήλους για μετακινήσεις τους εκτός έδρας, για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά το έτος 2019», ποσό 99,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Μ-343/2019).

Στον Κ.Α. 02.10.8111.005 με τίτλο «Οφειλόμενα σε Δημοτικούς Υπαλλήλους για μετακινήσεις τους εκτός έδρας, για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά το έτος 2018», ποσό 171,60€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους (ΧΕΠ: Μ-344/2019).

Στον Κ.Α. 02.20.8111.001 με τίτλο «Οφειλόμενη αποζημίωση μεταταχθέντος υπαλλήλου από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν. 3584/2007», ποσό 15.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ {χρήματα τα οποία βρίσκονται στο Χρηματικό Υπόλοιπο της 31-12-2019} – (ΧΕΠ: Μ-345/2019).

Στον Κ.Α. 02.00.8114.001 με τίτλο «Κρατήσεις προς απόδοση προηγούμενης χρήσης από παρακράτηση φόρων κ.λ.π.», ποσό 11.347,22€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 12.896,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 24.243,22€, σύμφωνα με την κατάσταση μη αποδοθέντων κρατήσεων χρήσης 2019 και προγενεστέρων ετών.-

Γ΄

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2020 ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ

Από την διαμορφωμένη με την παραπάνω προτεινόμενη τροποποίηση πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού 149.769,10€ μεταφέρει στο σκέλος των εξόδων, πίστωση ποσού 19.588,26€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 130.180,84€ προερχόμενη από ιδίους πόρους ως εξής:

Στον Κ.Α. 02.00.6441 με τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις», ποσό 14.800,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 10.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 24.800,00€ για ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ της αρίθμ. 407/2019 Απόφασης Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση μίσθωσης εξοπλισμού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του Δήμου με τον Εμπορικό Σύλλογο ΚΙΑΤΟΥ της Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης για το χρονικό διάστημα από 30-12-2019 έως 08-01-2020, βάση της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 15829/27-12-2019 σύμβασης με ΚΗΜΔΗΣ (19SYMV006112487 2019-12-27).

Στον Κ.Α. 02.30.6262.016 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (χωματουργικές εργασίες)» οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020} με το ποσό των 9.975,50€ προερχόμενο από ΥΠ. ΕΣ. -ΚΑΠ 2018 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ενισχύουμε την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση με το ποσό των 4.788,26€ διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 14.785,76€ για ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ : α) της αρίθμ. 380/2019 Απόφασης Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (χωματουργικές εργασίες)», ποσού 12.375,20€ , βάση της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 15260/13-12-2019 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (19SYMV006029347 2019-12-13), προερχόμενο από Ιδίους Πόρους -και-β) της αρίθμ. 400/2019 Απόφασης Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (χωματουργικές εργασίες)», ποσού 2.410,56€ με ΚΗΜΔΗΣ (19AWRD006100830 2019-12-24), προερχόμενο από Ιδίους Πόρους.

Δ΄

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019 ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΜΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2020

Από την διαμορφωμένη με την παραπάνω προτεινόμενη τροποποίηση πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού 130.180,84€ μεταφέρει πίστωση ποσού 126.525,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 3.655,84€ ως εξής:

Στον Κ.Α. 02.00.6711 με τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές», ποσό 32.365,00€ προερχόμενο από συμπληρωματική κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 268.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 300.365,00€ .

Στον Κ.Α. 02.00.6117.016 με τίτλο «Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στα πλαίσια εκκρεμούσας δίκης του Δήμου μας μετά την 151/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος», ποσό 5.027,33€ προερχόμενο από (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας-Υπουργείου Εσωτερικών), δημιουργώντας νέα πίστωση

Στον Κ.Α. 02.30.6662.008 με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης υποδομών της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ποσό 24.800,00€ προερχόμενο από (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας-Υπουργείου Εσωτερικών) με ποσό των 9.787,67€ και από (Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ – Υπουργείου Εσωτερικών) με ποσό των 15.012,33€ δημιουργώντας νέα πίστωση

Στον Κ.Α. 02.30.7111.002 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων», ποσό 21.155,00€ προερχόμενο από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας-Υπουργείου Εσωτερικών (τηρώντας το ποσοστό του 50% σύμφωνα με την αρίθμ. 88020/10-12-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών), ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 10.529,00€ προερχόμενη από Τέλη Διαφήμισης έτους 2017 και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 31.684,00€ .

Στον Κ.Α. 02.30.7131.002 με τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Αδαμαντοφόρας Διάτρησης», ποσό 6.340,00€ προερχόμενο από (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας-Υπουργείου Εσωτερικών), δημιουργώντας νέα πίστωση.

Στον Κ.Α. 02.64.7323.005 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ», ποσό 36.837,67€ προερχόμενο από (Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ – Υπουργείου Εσωτερικών), ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 100.000,00€ προερχόμενη από {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010} και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 136.837,67€ .

Ε΄

Μετά από εισήγηση του εκκαθαριστή αποδοχών, προτείνεται η τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

έσοδο

έξοδο

Στον Κ.Α. 06.00.4319.001 με τίτλο «Επιχορήγηση Ο.Α.Ε.Δ. για ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 1.012,38€

μεταφέρει μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 1.012,38€

Στον Κ.Α. 02.00.6718.010 με τίτλο «Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, στο Ι.Κ.Α.» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 1.012,38€

ΣΤ΄

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2020 ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ – ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019 ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2020 ΕΜΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΝΕΕΣ

Ο Κ.Α. 02.64.7323.002 με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΟ ΕΡΓΟ} κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και του Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2020 αντίστοιχα, με το ποσό των 920.000,00€ προερχόμενο από Επενδυτικά δάνεια του άρθρου 69 του Ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι) με το ποσό των 868.000,00 και από ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ έτους 2020 με το ποσό των 52.000,00€, μετά την αρίθμ. 255/03-12-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΘΟΥΩ1Θ-ΔΘ5) περί καθορισμού όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του εν λόγω έργου, την με αρίθμ. πρωτ. 14816/05-12-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (19PROC005969805 2019-12-05) και την με αρίθμ. πρωτ. 14817/05-12-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (19PROC005970092 2019-12-05), να χαρακτηρισθεί ως συνεχιζόμενο έργο για ποσό 920.000,00€ .

Ο Κ.Α. 02.30.6262.004 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΟΥ (χωματουργικές εργασίες)», ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ} κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020, με το ποσό των 24.800,00€ προερχόμενο από (ΥΠ. ΕΣ. – ΚΑΠ 2018 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ)», μετά την αρίθμ. 375/12-12-2019 Απόφαση Δημάρχου με αρίθμ. πρωτ. 15168/12-12-2019 (ΑΔΑ: 6Δ3ΨΩ1Θ-80Ζ) και (ΑΔΑΜ: 19AWRD006016791 2019-12-12) περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ποσού 24.797,52€ βάση της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 15212/13-12-2019 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (19SYMV006024908 2019-12-13), να χαρακτηρισθεί ως συνεχιζόμενη εργασία για ποσό 24.797,52€ .

Το υπόλοιπο ποσό των (24.800,00 – 24.797,52) 2,38€ με νεώτερη απόφαση θα διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου.

Ο Κ.Α. 02.30.7135.005 με τίτλο «Προμήθεια εύκαμπτων οριοδεικτών (Κολωνάκια)», ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ} κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020, με το ποσό των 2.000,00€ προερχόμενο από (Ιδίους Πόρους), μετά την αρίθμ. 402/24-12-2019 Απόφαση Δημάρχου με αρίθμ. πρωτ. 15650/24-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΞΡ8Ω1Θ-Ζ4Ξ) περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ποσού 956,25€, να χαρακτηρισθεί ως συνεχιζόμενη προμήθεια για ποσό 956,25€ .

Το υπόλοιπο ποσό των (2.000,00 – 956,25) 1.043,75€ με νεώτερη απόφαση θα διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου.

Ο Κ.Α. 02.70.7135.012 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πυρασφάλειας», ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ} κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020, με το ποσό των 30.453,84€, προερχόμενο από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΤΩΝ (2013 με το ποσό των 15,82€) + (2014 με το ποσό των 439,40€) + (2015 με το ποσό των 4.184,22€) + (2016 με το ποσό των 8.646,84€) + (2017 με το ποσό των 7.003,30€) + (2018 *ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ* με το ποσό των 3.305,32€)+ (2019 *ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ* με το ποσό των 3.458,14€) + (2020*ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ* με το ποσό των 3.400,00€), μετά την αρίθμ. 404/24-12-2019 Απόφαση Δημάρχου με αρίθμ. πρωτ. 15722/24-12-2019 (ΑΔΑ: 78Σ6Ω1Θ-ΙΒ9) και (ΑΔΑΜ: 19AWRD0060102419 2019-12-24) περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ποσού 2.538,10€, να χαρακτηρισθεί ως συνεχιζόμενη προμήθεια για ποσό 2.538,10€ προερχόμενο από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ .

Το υπόλοιπο ποσό των 27.915,74€ (30.453,84 – 2.538,10) με νεώτερες αποφάσεις θα διατεθεί για την κάλυψη αναγκών ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

Ο Κ.Α. 02.35.6692.002 με τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ} κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020, με το ποσό των 15.000,00€ προερχόμενο από (Ιδίους Πόρους), μετά την αρίθμ. 403/24-12-2019 Απόφαση Δημάρχου με αρίθμ. πρωτ. 15704/24-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΑΨΩ1Θ-ΩΟΝ) και (ΑΔΑΜ: 19AWRD006098093 2019-12-24) περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ποσού 13.511,75€ βάση της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 15835/30-12-2019 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (19SYMV006114592 2019-12-30), να χαρακτηρισθεί ως συνεχιζόμενη προμήθεια για ποσό 13.511,75€ .

Το υπόλοιπο ποσό των (15.000,00 – 13.511,75) 1.488,25€ με νεώτερη απόφαση θα διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου.

Ο Κ.Α. 02.70.6262.025 με τίτλο «Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ} κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020, με το ποσό των 12.300,00€ προερχόμενο από (Ιδίους Πόρους), μετά την αρίθμ. 399/24-12-2019 Απόφαση Δημάρχου με αρίθμ. πρωτ. 15688/24-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΑ3Ω1Θ-ΕΦΧ) και (ΑΔΑΜ: 19AWRD006099766 2019-12-24) περί απευθείας ανάθεσης της εργασίας ποσού 12.253,68€ βάση της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 15789/27-12-2019 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (19SYMV006109146 2019-12-27), να χαρακτηρισθεί ως συνεχιζόμενη εργασία για ποσό 12.253,68€ .

Το υπόλοιπο ποσό των (12.300,00 – 12.253,68) 46,32€ με νεώτερη απόφαση θα διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου.

Ο Κ.Α. 02.70.6262.013 με τίτλο «Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ} κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020, με το ποσό των 12.300,00€ προερχόμενο από (Ιδίους Πόρους), μετά την αρίθμ. 398/24-12-2019 Απόφαση Δημάρχου με αρίθμ. πρωτ. 15687/24-12-2019 (ΑΔΑ: Ω0ΞΖΩ1Θ-ΣΗ5) και (ΑΔΑΜ: 19AWRD006099220 2019-12-24) περί απευθείας ανάθεσης της εργασίας ποσού 12.253,68€ βάση της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 15788/27-12-2019 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (19SYMV006108849 2019-12-27), να χαρακτηρισθεί ως συνεχιζόμενη εργασία για ποσό 12.253,68€ .

Το υπόλοιπο ποσό των (12.300,00 – 12.253,68) 46,32€ με νεώτερη απόφαση θα διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου.

Ο Κ.Α. 02.70.6262.20 με τίτλο «Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί {ως ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ} κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020, με το ποσό των 12.300,00€ προερχόμενο από (Ιδίους Πόρους), μετά α) την αρίθμ. 397/24-12-2019 Απόφαση Δημάρχου με αρίθμ. πρωτ. 15686/24-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΞ81Ω1Θ-Ψ20) και (ΑΔΑΜ: 19AWRD006111235 2019-12-27) περί απευθείας ανάθεσης της εργασίας ποσού 6.138,00€ βάση της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 15826/27-12-2019 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (19SYMV006111605 2019-12-27) και β) την αρίθμ. 408/27-12-2019 Απόφαση Δημάρχου με αρίθμ. πρωτ. 15827/27-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΤΗΩ1Θ-2ΕΚ) και (ΑΔΑΜ: 19AWRD006111811 2019-12-27) περί απευθείας ανάθεσης της εργασίας ποσού 6.126,84,00€ βάση της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 15863/30-12-2019 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (19SYMV006115531 2019-12-30), να χαρακτηρισθεί ως συνεχιζόμενη εργασία για ποσό (6.138,00 + 6.126,84) 12.264,84€ .

Το υπόλοιπο ποσό των (12.300,00 – 12.264,84) 35,16€ με νεώτερη απόφαση θα διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου.

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 17.02.2020

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email