29/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   12    /  15  –  12  –   2020

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    29  /  2020

 

 

ΘΕΜΑ: 3ον  Περί μεταφοράς  ή μη του οικισμού που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου στις θέσεις στάσης/στάθμευσης ΤΑΞΙ    

                     στην οδό Κοββατζή.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    15ην  Δεκεμβρίου  του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σταματόπουλου  Σπυρίδωνα (Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και νυν  Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  12874/10-12-2020  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   6 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος  (Πρόεδρος)                          1.- Αντώνιος    Κατσιμπούλας    (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος            (Αντιπρόεδρος)                      2.- Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος Σικυώνος (Κιάτου)

3 .-Νικόλαος   Σκαρμούτσος     (Μέλος)                               3.- Μιχόπουλος  Ιωάννης Πρόεδρος Κ. Διμηνιού

4.- Κων/νος     Σαρχάνης          (Μέλος)

5.- Ιωάννης     Σωτηρόπουλος  (Αναπληρωματικό μέλος της κας Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλικής)

6.- Βασίλειος   Γαλάνης             (Αναπληρωματικό μέλος του κου  Γκούμα  Σταματίου)

7.- Ραφτόπουλος   Παναγιώτης (Πρόεδρος Κοινότητας Πασίου)

 

 

—————————————————————————————————————————————-

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   3ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

            Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 3ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα « Περί μεταφοράς  ή μη του οικισμού που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου στις θέσεις στάσης/στάθμευσης ΤΑΞΙ    στην οδό Κοββατζή.» ανέφερε τα  εξής:

 

 

Η Κοινότητα  Σικυώνος- (Κιάτου)   μας  απέστειλε  την υπ’ αριθ. 42/2020  απόφασή της,  σχετικά με την πρόταση μεταφοράς του οικίσκου που  βρίσκεται επί του  πεζοδρομίου στις θέσεις/στάθμευσης ΤΑΞΙ  στην οδό Α. Κοββατζή και γνωμοδότησε ομόφωνα να αποδοθεί όλο το πεζοδρόμιο στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης και προτείνει την μεταφορά του οικίσκου εντός του αύλειου  χώρου  των αποθηκών Α.Σ.Ο.  σε θέση  εφαπτόμενη του πεζοδρομίου, υπό την προυπόθεση  παραχώρησης του χώρου.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την υπ’ αριθ. 42/2020 απόφαση της Κοινότητας Σικυώνος- (Κιάτου)

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο  μ  ό  φ   ω  ν  α

 

 

 

1.-Την  αναβολή του θέματος ,  για επόμενη συνεδρίαση ύστερα από σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου  μας  και

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υποβολή της απόφασης στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικώς.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     29 / 2020    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  15-12-2020

                                                  Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής          

 

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Print Friendly, PDF & Email