29/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 7 / 24-06-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης  29 / 2019

 

ΘΕΜΑ: 2ο  «Περί  συζητήσεως της αιτήσεως  της κ.  Αναστασίας  Πάτσιου για παράταση  σύμβασης

                    κυλικείου  Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Γκούρας.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  24ην Ιουνίου  του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα   και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 142/20-06-2019   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                1.-  Ν.   Σκαρμούτσος                                        Μέλος

2.- Γ.   Κουκουμέλης          Μέλος                                     2.- Β.   Kελλάρης                                                  «

3.- Α.  Λούτα                        «                                           3 .- Δ.  Ασβεστόπουλος                                        «

4.- Α.  Βυτινιώτης                 «                                           4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου   «

5.- Α.  Λεονάρδου                «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

  —————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ    2ο

 

Ο  Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  2ο θέμα της

ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  συζητήσεως της αιτήσεως  της κ.  Αναστασίας  Πάτσιου για παράταση 

σύμβασης  κυλικείου  Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Γκούρας»  έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η κ. Πάτσιου  Αναστασία σύζυγος  Ιωάννη, κάτοικος Γκούρας –Κορινθίας μισθώτρια  του κυλικείου του Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Γκούρας, μας υπέβαλε την από 14-06-2019 σχετική αίτησή της  και μας ζητεί όπως ‘’παρατείνουμε την σύμβαση με ημερομηνία 10-07-2012 για το κυλικείο του Γυμνασίου και Λ.Τ. Γκούρας, που λήγει  την 30ην Ιουνίου 2019’’ .

      Mε την υπ΄ αριθμ. 5/2018 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της είχαμε δώσει παράταση  για ένα (1)  έτος, έως 30-06-2019, και με νέα αίτησή της, μας ζητάει παράταση για δύο χρόνια ακόμα.

Και  κάλεσε την Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  να αποφασίσει σχετικά:

 Η Σχολική Επιτροπή

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την από 14-06-2019  αίτηση της κ. Πάτσιου Αναστασίας

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

3.- Τις διατάξεις  της παρ. γ της Κ.Υ.Α. Φ. 2/1553/129578/Δ1/4-8-2016.

4.- Tην υπ’ αριθ. 14/2012  απόφαση της Σχολικής Επιτροπής  περί προκήρυξης  διενέργειας του διαγωνισμού

5.- Την υπ’ αριθ. 22 /2012 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής  περί εγκρίσεως των πρακτικών του εν λόγω διαγωνισμού.

6.-  Την υπ’ αριθ.  46/5-7-2012 σύμβαση  μίσθωσης του εν λόγω Κυλικείου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

  Ε γ κ ρ ί ν ε ι      την νέα παράταση  της  σύμβασης μεταξύ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και   της κ. Πάτσιου Αναστασίας, συζύγου  Ιωάννη, μισθώτριας  του κυλικείου   του Γυμνασίου και Λυκειακών τάξεων Γκούρας  με ημερομηνία  σύμβασης   10-07-2012  για δύο (2) έτη  επιπλέον,  δηλαδή έως και την  30-6-2021, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην εισήγηση του προέδρου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    29   / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

 

 

Ζάρκος     Δημήτριος

                                           

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

 

Κιάτο  24-06-2019

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email