29/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5 / 7-5-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   29 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 5ον «Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης   προμήθειας   «PLEXIGLASS», για την Σχολική

                     Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Μαϊου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 66/3-5-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                              ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.   Σκαρμούτσος

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                           2.- Β. Kελλάρης

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                 3.- Αι. Λούτα    

4.- Δ. Ασβεστόπουλος         «                                                4.- Ι.   Μπέκα Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Γ.   Κουκουμέλης             «

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 5ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 5ον

θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης   προμήθειας «PLEXI

GLASS», για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Προκειμένου η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να προβεί στην προμήθεια «PLEXIGLASS», για

τις ανάγκες της, αφού σχεδόν σε όλα τα Σχολεία έχουμε φθορές για ταμπλό Μπασκέτας Ολυμπιακού τύπου

διαστάσεων 180Χ105 και πάχους 10mm και διαστάσεων 180Χ120 και πάχους 10mm και επειδή η δαπάνη θα

υπερβαίνει το ποσό των χιλίων ευρώ κρίνεται αναγκαία η έγκριση της εν λόγω προμήθειας, από την Σχολική

Επιτροπή.

       Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου

                                                        

                                                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

   Γνωμοδοτεί θετικά και εγκρίνει όπως προβεί άμεσα ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής στην εν λόγω

προμήθεια των «PLEXIGLASS» διαστάσεων 180Χ105 και πάχους 10mm τεμάχια δέκα(10) και διαστάσεων

180Χ120 και πάχους 10mm τεμάχια (2)

 

 

 

 

 

                         Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    29 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 8-5-2018

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος  Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email