29/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   10  /  17  –  12  -2018

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:  29 / 2018

 

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ   «Περί συζητήσεως της αιτήσεως  για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί   της αγροτικής οδού  στις εγκαταστάσεις του κέντρου αποθήκευσης & Διανομής για συσκευασία νωπών αγροτικών προϊόντων  & συντήρηση με ψύξη, εντός του γηπέδου ιδιοκτησίας του κ. Κόϊκα  Παναγιώτη, με ενοικιαστή  τον κ. Κόϊκα Βασίλειο  στη θέση «Παναγία» του αναδασμού Καισαρίου, εκτός σχεδίου της Τ. Κ. Καισαρίου του Δήμου Σικυωνίων»  

       Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην  Δεκεμβρίου του έτους  2018 ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 11:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  14017/13-12-2018  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 1.- Ιωάννης          Τσιάνος            (Πρόεδρος)                        1.- Χρήστος         Γεώργας               (Μέλος)

2.- Παύλος           Χρυσικός             (Μέλος)                           2.- Ιωάννης          Μυττάς                 (Μέλος)

3 .-Βασίλειος        Αλεξόπουλος      (Μέλος)                           3.- Κων/νος         Σαρχάνης        (Αντιπρόεδρος)

4.- Βασίλειος        Δομετίου             (Μέλος)

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 1ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί συζητήσεως της αιτήσεως  για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί   της αγροτικής οδού  στις εγκαταστάσεις του κέντρου αποθήκευσης & Διανομής για συσκευασία νωπών αγροτικών προϊόντων  & συντήρηση με ψύξη, εντός του γηπέδου ιδιοκτησίας του κ. Κόϊκα  Παναγιώτη, με ενοικιαστή  τον κ. Κόϊκα Βασίλειο  στη θέση «Παναγία» του αναδασμού Καισαρίου, εκτός σχεδίου της Τ. Κ. Καισαρίου του Δήμου Σικυωνίων»  ανέφερε τα  εξής:

Η Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,  Τμήμα Τεχνικών Έργων- Η/Μ  Έργων & Συγκοινωνιών  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 13482/11-12-2018  έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί   της αγροτικής οδού  στις εγκαταστάσεις του κέντρου αποθήκευσης & Διανομής για συσκευασία νωπών αγροτικών προϊόντων  & συντήρηση με ψύξη, εντός του γηπέδου ιδιοκτησίας του κ. Κόϊκα  Παναγιώτη, με ενοικιαστή  τον κ. Κόϊκα Βασίλειο  στη θέση «Παναγία» του αναδασμού Καισαρίου, εκτός σχεδίου της Τ. Κ. Καισαρίου του Δήμου Σικυωνίων, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά    και    εγκρίνει    την είσοδο – έξοδο  οχημάτων επί   της αγροτικής οδού  στις εγκαταστάσεις του κέντρου αποθήκευσης & Διανομής για συσκευασία νωπών αγροτικών προϊόντων  & συντήρηση με ψύξη, εντός του γηπέδου ιδιοκτησίας του κ. Κόϊκα  Παναγιώτη, με ενοικιαστή  τον κ. Κόϊκα Βασίλειο  στη θέση «Παναγία» του αναδασμού Καισαρίου, εκτός σχεδίου της Τ. Κ. Καισαρίου του Δήμου Σικυωνίων

                                                                           και

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Τσιάνο Ιωάννη, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  29 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  17-12-2018

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΤΣΙΑΝΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email