29/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6 / 08-09-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   29 / 2017

Περίληψη: «Περί των συμβάσεων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων για το Σχολικό έτος 2017-2018»

 

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8ην   Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 72/04-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –5- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος       Ζάρκος               (Πρόεδρος)                      1.- Kελλάρης       Bασίλειος

2.- Αναστάσιος     Λεονάρδου                                                  2.- Νικόλαος         Σκαρμούτσος

3.- Δημήτριος       Ασβεστόπουλος                                           3.- Οδυσσέας       Πανδής

4.- Αλέξιος           Βυτινιώτης                                                     4.- Εκπρόσωπος   μαθητών του 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Γεώργιος         Κουκουμέλης

Θέμα :   1oν (Εκτός Ημερήσιας διάταξης)

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι λόγω της αναγκαιότητας των προσλήψεων για τον καθαρισμό των Σχολικών Μονάδων που μας εστάλησαν από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, παρίσταται ανάγκη να συζητηθεί το παρόν θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, για το σχολικό έτος 2017-2018 το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων , ορίσθηκε ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών, που είναι υπεύθυνες για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους αναδόχους καθαριστές/καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισμού στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης, που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, με βάση την υπ’ αριθ. Κ1/138816/30-08-2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2759/01-09-2016).

     Κατόπιν τούτου και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες, για την έγκαιρη αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων από 01/09/2017, θέτουμε υπόψη τα ακόλουθα:

α. Η έγκριση του ποσού της χρηματοδότησης θα γίνεται μετά από έλεγχο και διασταύρωση των σχετικών στοιχείων (αριθμός αιθουσών, υπηρετούντων προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. και απαιτούμενο ποσό χρηματοδότησης) κ.λ.π.

Για την χρηματοδότηση των σχολικών Επιτροπών από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθηση, οι οποίες θα καταβάλουν τις αμοιβές των καθαριστριών στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις (Ι.Δ.Α.Χ.),

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26-08-2015 τεύχος Α΄).

2.- Την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 108/10-09-2015 τεύχος Α΄).

3.- Η με αριθ. 145586/17-09-2015 /Κ1, Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ2037 Τεύχος Β΄).

4.- Η με αριθ. πρωτ. Κ1/145092/16-09-2015 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων  

   (ΦΕΚ 2052 τεύχος Β΄),

5.- Το με αριθ. 606/53/41598/11-09-2017 έγγραφο του (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.– Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης προκειμένου να μη λήξουν οι προθεσμίες και

2.– Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου και την απασχόληση αναδόχων, για τον καθαρισμό  

     σχολικών μονάδων, στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το Σχολικό   Έτος 2017-2018 ως εξής:

A/A
ΣΧΟΛΙΚΟ             ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     (ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
1 1ΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ     ΚΙΑΤΟΥ 2
2 1ΟΝ ΕΠΑ. Λ – Ε. Κ. – 2ΟΝ ΓΕΛ ΚΙΑΤΟΥ 3
3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 1
4 1ΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ   ΚΙΑΤΟΥ 1
5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΚΟΥΡΑΣ 1
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο 8

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

     Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το

     Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως:

α) Υπογράψει την σύμβαση με τις καθαρίστριες που είχαν προσληφθεί κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2016-2017 και

β) Πληρώσει τις εν λόγω καθαρίστριες από χρήματα της Σχολικής Επιτροπής έως ότου μας χρηματοδοτήσει το

   (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) φορέας εποπτευόμενος από του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

                         Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό      29 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                                                                                                    

                                                   Ακριβές Αντίγραφο

                                                  Κιάτο 9-9-2017

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                   Ζάρκος   Δημήτριος

           

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email