29/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 1ης/02-02-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 29 /2017

Θέμα :

Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (Τμήμα Α & Τμήμα Β) Ε.Ο ΜΟΣΙΑΣ – ΜΑΤΙΟΥ – ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ (Α’ Ειδικός προϋπολογισμός 2011)» της αριθ.11/2011 μελέτης της Τ.Υ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη , 2 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 1277/ 27-1-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:

Παρόντες

Απόντες

1. Λεονάρδου Αναστάσιος

Πρόεδρος

1. Αλεξόπουλος Βασίλειος

Μέλος

2. Ρουμπέκας Γεώργιος

Αντιπρόεδρος

2. Κελλάρη Ιωάννα

»

3. Μαυραγάνη Κυριακή

Γραμματέας

3. Θελερίτης Γεώργιος

»

4. Μυττάς Ιωάννης

Μέλος

4. Καρακούσης Ευάγγελος

»

5. Τσιάνος Ιωάννης

»

5. Ζάρκος Δημήτριος

»

6. Κουτρέτσης Σπυρίδων

»

6. Λαλιώτης Γεώργιος

»

7. Μπούρης Ευάγγελος

»

7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

»

8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης

»

8. Μπακόλιας Παναγιώτης

»

9. Φιακάς Παναγιώτης

»

10. Χρυσικός Παύλος

»

11. Πανάγου Αθανάσιος

»

12. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.

»

13. Δομετίου Βασίλειος

»

14. Σπανός Κωνσταντίνος

»

15. Γεώργας Χρήστος

Αποχώρησε μετά το 10ο θέμα Η.Δ.

16. Κελλάρης Βασίλειος

»

17. Σκαρμούτσος Νικόλαος

Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα Η.Δ.

18. Ραυτόπουλος Γεώργιος

»

19. Νανόπουλος Βασίλειος

»

Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.

Εκπρόσωποι Τ.Κ.

Παρόντες

Απόντες

Παρόντες

Απόντες

1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου)

1.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)

1 Καλαντζής Π. (Γονούσας)

1.Ρήγας Ι. (Βελίνας)

2.Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού

2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)

2.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)

3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)

3.Βρέντας Ι. (Διμηνιού)

3.Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)

4. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)

4.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας

4.Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)

5. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

5.Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

5.Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

6.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)

6.Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)

7.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)

7.Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)

8.Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου

8.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)

9.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)

9.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

10.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)

11.Κοτσίρης Β. (Στενού)

12.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

13.Σελέκος Κ. (Καλιάνων)

14.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)

15.Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)

16.Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)

17.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)

18.Σκούπας Α. (Μποζικών)

19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)

20.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)

21.Δεδάκης Σ. (Καστανέας)

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 23ο

Στο 23ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: «Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (Τμήμα Α & Τμήμα Β) Ε.Ο ΜΟΣΙΑΣ – ΜΑΤΙΟΥ – ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ (Α’ Ειδικός προϋπολογισμός 2011)» της αριθ.11/2011 μελέτης της Τ.Υ.», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 27/01/2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Βασίλειος Παπαβασιλείου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων,

έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 όπως αυτό αναδιατυπώνεται με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «Αγροτική οδοποιία (τμήμα Α & τμήμα Β) Ε.Ο. Μοσιάς-Ματίου-Αμυγδαλεα-Παναγιά (Α΄Ειδικός Προϋπολογισμός 2011)» από τον οποίο προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

α) Ανάδοχος: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

β) Χρηματοδότηση: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

γ) Αριθμός μελέτης: 11/2011 (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
20-01-2015)

δ) Προϋπολογισμός μελέτης: 442.000,00 €

ε) Ύψος δαπάνης: 254.363,34 € + ΦΠΑ 58.503,57 € = 312.866,91 €

στ) Βεβαίωση περαίωσης: 30-10-2015

ζ) Τελική επιμέτρηση: 30-10-2015

η) Επιβλέποντες: Γ. Κόλλια, ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3

Τη δημόσια κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 27/01/2017 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την ανάδειξη των τεχνικών υπαλλήλων – μελών της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του ανωτέρω έργου και από την οποία προέκυψαν οι:

α) Τσιοκάρας Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΤΕ4), υπάλληλος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας, ως πρόεδρος

β) α) Τιμολέων Χασιώτης, Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ3) με Γ’ βαθμό, υπάλληλος του Τμήματος Τεχν. Έργων του Δήμου Σικυωνίων, ως μέλος

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

την σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

Ο Δήμαρχος

& Ειδική Εντολή

ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

Στη συνέχεια διενεργήθηκε κλήρωση μεταξύ των μελών του συμβουλίου, μετά την οποία αναδείχθηκε μέλος της υπό σύσταση επιτροπής, ο Δημοτικός Σύμβουλος Κουτρέτσης Σπυρίδων του Δήμου Σικυωνίων.

Στη συνέχεια με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

. την από 27/01/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας

. την αριθ. 11/2011 μελέτη της Τ.Υ.

.την ισχύουσα Νομοθεσία

.τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Σ υ σ τ ή ν ε ι την Επιτροπή Προσωρινής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (Τμήμα Α & Τμήμα Β) Ε.Ο ΜΟΣΙΑΣ – ΜΑΤΙΟΥ – ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ (Α’ Ειδικός προϋπολογισμός 2011)» της αριθ. 11/2011 μελέτης της Τ.Υ αποτελούμενη από τους:

α] Τον τακτικό υπάλληλο, Τσοκάρα Ιωάννη , Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (ΤΕ4), της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας του Δήμου Σικυωνίων, (ως Πρόεδρο),

β] Τον τακτικό υπάλληλο, Χασιώτη Τιμολέων, Πολιτικό Μηχανικό (ΠΕ3), με Ε΄ βαθμό του Τμήματος Τεχν. Έργων του Δήμου Σικυωνίων, (ως μέλος) και

γ] Τον Κουτρέτση Σπυρίδων, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Σικυωνίων, (ως μέλος).

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 29/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 03 Φεβρουαρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email