29/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για επιβολή τέλους απαλλοτρίωσης

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 4/ 11 – 4-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 29

Περίληψη: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για επιβολή τέλους απαλλοτρίωσης.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Απριλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου Γεωργούση Δημητρίου, ύστερα από την αριθμ. 5084/6-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Γεωργούσης Δημήτριος Αντιπρόεδρος 1.Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5. Τσιάνος Ιωάννης «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
…………………………………………………………….……………………………………………………..…
Θ έ μ α 12ο
————————–
Στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Λήψη απόφασης για επιβολή τέλους
απαλλοτρίωσης», ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεωργούσης Δημήτριος, σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου, έθεσε υπόψη
την από 6-4-2011 Εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Νικολάου Παπαβασιλείου που έχει ως εξής:
« Εισήγηση για την οικονομική επιτροπή
Η ύπαρξη αρκετών οικοπέδων ,κοινοχρήστων χώρων και άλλου είδους ακινήτων για
απαλλοτρίωση στον νέο Δήμο Σικυωνίων και η οικονομική αδυναμία του δήμου να προχωρήσει στις σχετικές απαλλοτριώσεις από ιδίους πόρους , δημιουργούν την ανάγκη επιβολής ενός τέλους απαλλοτρίωσης το οποίο θα λειτουργήσει βοηθητικά στην γρήγορη ολοκλήρωση τέτοιων διαδικασιών.
Η ανάγκη ύπαρξης του συγκεκριμένου τέλους γίνεται πιο επιτακτική δεδομένης της
διαδικασίας για την απόκτηση από την πλευρά της ΣΚΟΣ ΑΣΕ του συγκεκριμένου ακινήτου το οποίο βρίσκεται επί των οδών Ελ. Βενιζέλου και 28ης Οκτωβρίου.
Το συγκεκριμένο τέλος είναι ειδικού σκοπού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλη δράση ή ενέργεια του Δήμου. Η χρήση του θα είναι απευθείας ή μέσω ενεχυρίασης αυτού αλλά αποκλειστικά για την απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών και αποζημίωση των ιδιοκτητών.
Σε κάθε περίπτωση όμως όπως προανέφερα η επιβολή του σχετικού τέλους επιδεικνύει και αποδεικνύει προς κάθε ενδιαφερόμενο τη βούληση του Δήμου Σικυωνίων να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης του σχετικού οικοπέδου της ΣΚΟΣ ΑΣΕ που βρίσκεται επί των οδών που προανέφερα.

Το ύψος του τέλους προτείνω να οριστεί στα 1,70 με 2,00 € για τους 20.000 περίπου μετρητές της ΔΕΗ που υπάρχουν στο Δήμο Σικυωνίων, σημειώνω ότι αφαιρέσαμε τις γεωτρήσεις άρδευσης και το κοινόχρηστο ρεύμα.
Με εκτίμηση
Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Οικονομικών Υπηρεσιών
Νικόλαος Β. Παπαβασιλείου »

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περιπτ. ζ’ του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Ζαχαριάς Χρήστος: ΄Εχουμε πει ότι δεν θα βάλουμε φόρους και τέλη. Όμως για το σκοπό που προορίζεται δεν έχουμε αντίρρηση. Πρέπει να εξετάσουμε πώς θα είναι κοινωνικά δίκαιο. Είναι ανάγκη να απαλλοτριωθούν τα οικόπεδα αλλιώς κινδυνεύουμε να τα χάσουμε. Να βρούμε την πιο κοινωνικά αποδεκτή λύση (π.χ. εφαρμόζοντας κλίμακα).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ζ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», την Εισήγηση του Αντιδημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τέλους απαλλοτρίωσης
ύψους €1,70 έως 2,00 € ανά δίμηνο στους λογαριασμούς της ΔΕΗ (20.000 λογαριασμούς) με εξαίρεση τις γεωτρήσεις άρδευσης και το κοινόχρηστο ρεύμα.

Β.- Η παραπάνω εισήγησή μας να αναρτηθεί στην πινακίδα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος από 12/4/2011 και για τέσσερις (4) ημέρες μέχρι 15/4/2011 προκειμένου να ενημερωθεί κάθε ενδιαφερόμενος Φορέας ή δημότης.
Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Αντιπρόεδρος Τα μέλη
Γεωργούσης Δημήτριος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 12 Απριλίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email