29η/2022 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 30/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ/2022

 

29η/2022

τακτική συνεδρίαση

Τρίτη  4.10. 2022

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Βασ. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Νικ. 6)Μαστοράκη  Δημ.
v  τους προέδρους των κοινοτήτων

 

Παρακαλούμε τις προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11.00’πμ για τη συμμετοχή σας, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Αποδοχή απόφασης ένταξης έργων ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΩΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ συνολικού π/υ 11.849.179,65€ και εγγραφή στο τεχ. πρόγραμμα & π/υ τρέχοντος έτους.
2. Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022 (Ι)
3. Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022 (ΙΙ)
4. Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022 (ΙΙΙ)
5. Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022 (Ι)
6. Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022 (ΙΙ)
7. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
8. 4ο πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ  ΕΡΓΟ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
9. Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΦΑΓΕΙΑ της 3/2016 μελέτης.
10. Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ της 7/2018 μελέτης .
11. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σικυωνίων» της 4/2021 μελέτης  έως 13/10/2022
12. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» της 8/2021 μελέτης  έως 14/12/2022
13. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» της 8/2021 μελέτης  έως 18/13/2023
14. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ» της 4/2019 μελέτης έως  23/12/2022
15. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της 9/2018 μελέτης έως  18/01/2023
16. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (418,00€) καταβολής τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ & κάρτας καυσαερίων οχημάτων.
17. Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6735 «Επιχορηγήσεις σε ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ συλλόγους και σωματεία».
18. Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ συλλόγους και σωματεία».
19. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
20. Λήψη απόφασης κατόπιν –γνωμοδότησης– μετά την 5/14-06-2022 απόφαση της Α’ ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν.3463/2006 (κ.κ. ΣΑΛΩΝΙΚΗ).
21. ΆΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά της 134/2022 Διαταγής Πληρωμής του Πρωτοδικείου Κορίνθου (ΔΕΥΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) κατόπιν –γνωμοδότησης
22. ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ή ΜΗ συμβιβασμός για τη μετατροπή εισφοράς σε χρήμα ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ κατόπιν –γνωμοδότησης
23. Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– περί της άσκησης ή μη  ένδικων μέσων κατά της Α125/2022 απόφασης του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-2οΜΟΝΟΜΕΛΕΣ (προσφυγή ΛΑΖΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ)
24. Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– περί της άσκησης ή μη  ένδικων μέσων κατά της 224/2022 απόφασης του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (έφεση ΜΑΖΙΩΤΗΣ).
25. Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– επί αιτήματος ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

 

Print Friendly, PDF & Email