289/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

26η/06.09.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

289/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Έγκριση -σχεδίου- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

μεταξύ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & του οικείου  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  για την εκτέλεση του έργου

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ –ΚΥΡΙΛΛΟ– ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΩΣ ΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 6η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13649/2.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ.

(αποχώρησε μετά το Α’ προ ημερησίας διάταξης)

-Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ. -Σωτηρόπουλος Ι.  

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών αρ. πρωτ. 287649/24-08-22 της Δ/νσης Τεχ. Έργων ΠΕ Κορινθίας με το οποίο μας διαβίβασε το υπο έγκριση -σχέδιο-  που ακολουθεί,

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016

 

Μεταξύ

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

«ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

και

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

 

Για το Έργο:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΩΣ ΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ»

 

ΤΡΙΠΟΛΗ, …/…/2022

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΩΣ ΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ»

 

Στην Κόρινθο, σήμερα την………..του μηνός ……. του έτους 2022, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

 

 1. Της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Παναγιώτη Νίκα που εδρεύει στην Τρίπολη, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ. 22131, η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης»
 2. Του Δήμου Σικυωνίων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλο, που εδρεύει στο Κιάτο Κορινθίας, Γεωργίου Γεννηματά 2, Τ.Κ. 20200, ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»
 3. Του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του κ. Παναγιώτη Νίκα και το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών»

 

Έχοντας υπόψη

Α. Την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

 1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
 2. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 224Α/27-12- 2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 36275/2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

«Έγκριση της αρ. 248/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τροποποιήθηκε μερικώς με την αρ. 28/2021 όμοια απόφασή του, που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας» ΦΕΚ 1619/Β/2021

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006)

 

 

 

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 [«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147Α/8-8- 2016)]
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 [«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021)]
 3. Το Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179Α/7-8-1996) «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων».
 4. Τον Ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιοτήτων Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
 5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 138354/17.12.2021 (ΑΔΑ 644Μ46ΜΤΛΡ-Ο37) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕΠ-026 το έργο με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΩΣ ΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ», προϋπολογισμού 000,00€.
 6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 52270/20.05.2022 (ΑΔΑ 658Γ46ΜΤΛΡ-ΨΑΜ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΕΠ-026 το έργο με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΩΣ ΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ», προϋπολογισμού 000,00€.

Β. Τις κατωτέρω αποφάσεις των οικείων Συμβουλίων των συμβαλλόμενων μερών:

 

 1. Την υπ’ αριθμ. 1782/05/20-12-2021 (ΑΔΑ:ΨΒΖΗ7Λ1-Ο38) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου περί αποδοχής χρηματοδότησης από το ΠΔΕ έργων, ένα εκ των οποίων είναι το έργο με κωδικό 2021ΕΠ02600016 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ

 

 

 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΩΣ ΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ»,

προϋπολογισμού 295.000,00 €.

 

 1. Την υπ’ αριθμ.………………. (ΑΔΑ:…………………. ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

της Περιφέρειας Πελοποννήσου περί έγκρισης της σύναψης και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη, κ. Παναγιώτη Νίκα για την υπογραφή της παρούσας.

 1. Την υπ’ αριθμ.………………. (ΑΔΑ:…………………. ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Σικυωνίων περί έγκρισης της σύναψης και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου, κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλο για την υπογραφή της παρούσας.

 1. Την υπ’ αριθμ .…………….. (ΑΔΑ:………………………) απόφαση του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου περί έγκρισης της σύναψης και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Προέδρου του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτη Νίκα για την υπογραφή της παρούσας.
 2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12430/10.08.2022 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων περί μη επάρκειας της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων του Δήμου για την χρηματοδότηση και την ανάληψη των απαραίτητων διαδικασιών δημοπράτησης και επίβλεψης του εν λόγω έργου, λόγω υποστελέχωσης και έλλειψης σε εξειδικευμένο προσωπικό.
 3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 283260/18.08.2022 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κορινθίας κ. Λούτα Νικόλαου, περί επάρκειας της Υπηρεσίας σε εξειδικευμένο προσωπικό, ικανό να αναλάβει την επίβλεψη του έργου.

 

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Σεπτεμβρίου του 2018 είχαν ως αποτέλεσμα την υπερχείλιση του ποταμού Κυρίλλου και την πρόκληση πλημμύρας με καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων ,καθιστώντας την έως και σήμερα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ειδικότερα, το προτεινόμενο έργο αφορά την επισκευή και αποκατάσταση της παραλιακής γέφυρας στον ποταμό Κύριλλο στο Κιάτο του

 

 

 

Δήμου Σικυωνίων , καθώς και της κοίτης του από την παραλιακή γέφυρα έως την Π.Ε.Ο. για την αντιπλημμυρική προστασία του.

Διαπιστώνεται η επικινδυνότητα της καταστάσεως του ποταμού Κυρίλλου και η αναγκαιότητα της συνδρομής των υπηρεσιών για την εκτέλεση των απαραίτητων τεχνικών έργων προστασίας από μελλοντικά πλημμυρικά φαινόμενα για τα οποία συντρέχει άμεσος κίνδυνος πρόκλησης εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής .

Το έργο θα συμβάλλει στην προστασία κατά κύριο λόγο των δραστηριοτήτων και θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις σε τοπικό επιπεδο, καθώς θα βελτιώσει ουσιαστικά την υδρολογική εικόνα της ευρύτερης περιοχής. Από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, με τα έργα διαμόρφωσης θα δημιουργηθούν όλες οι απαραίτητες συνθήκες προστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα ενώ η κατασκευή πεζοδρομίων θα συμβάλλει στην ασφαλή μετακίνηση και κατ’ επέκταση στην ανάδειξη της τουριστικής εικόνας της περιοχής .

Εκτιμάται ότι το έργο που προτείνεται θα έχει μόνο θετικές επιπτώσεις. Η λειτουργία του έργου αναμένεται να έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη των οικισμών της άμεσης περιοχής μελέτης (αλλά και στο περιβάλλον, τις χρήσεις γης και τις υποδομές). Η λειτουργία του έργου θα προστατεύσει το τοπίο της ευρύτερης περιοχής από ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα που με τα σημερινά δεδομένα θα δημιουργούσε καταστροφές και υποβάθμιση του τοπίου.

 

 

Δεδομένου ότι:

 • Ο Κύριος του Έργου δεν διαθέτει τους πόρους και την τεχνική επάρκεια ώστε να προχωρήσει στην υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, συμβάλλεται με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, διά της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας (Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης) και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Φορέας για τη διενέργεια πληρωμών), στις οποίες εκχωρεί το δικαίωμα υλοποίησης του Έργου, που αφορά στην εδαφική περιφέρειά τους.

 

 

Ενόψει των ανωτέρω:

 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 και στο άρθρο 44 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

 

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΩΣ ΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ» για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από τον Φορέα Υλοποίησης.

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση, για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου, της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι του Δήμου Σικυωνίων και να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

Αναλυτικότερη περιγραφή των Τεχνικών χαρακτηριστικών του Έργου καθώς και του Φυσικού αντικειμένου, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι , το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

 

Οι Συμβαλλόμενοι Φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

 

Ο Δήμος Σικυωνίων ως Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:

 

 • Να προετοιμάσει και να συντάξει τη Μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης του Έργου
 • Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
 • Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες τεχνικές πληροφορίες και να συνεργάζεται μαζί του.
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, καθώς και τον αναπληρωματικό αυτού σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 • Να διασφαλίσει, στο μέτρο των υφισταμένων δυνατοτήτων του, τη διαθεσιμότητα

 

 

 

στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα στον Κύριο του Έργου.

 • Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
 • Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
 • Τη διαχείριση του Έργου μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή αυτού.

 

 • Τη συντήρηση των υποδομών και του εξοπλισμού που θα εγκατασταθούν, καθώς και την διαχείριση των εγκαταστάσεων.
 • Την ορθή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Έργου, την προβολή των αναβαθμισμένων εγκαταστάσεων στην κατεύθυνση προώθησης του αθλητισμού και της οικιστικής αναβάθμισης.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ως Φορέας Υλοποίησης και Φορέας Χρηματοδότησης αναλαμβάνει:

 • Να χρηματοδοτήσει σε βάρος του προγράμματος της ΣΑΕΠ 026 -ΠΔΕ 2022 το έργο

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΩΣ ΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ»,

προϋπολογισμού 295.000,00 €.

 

 • Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελέσει τις πληρωμές σε βάρος του προϋπολογισμού του.
 • Να ανακατανέμει την υπόλοιπη πίστωση που θα προκύψει μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου.
 • Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου.

 

 • Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
 • Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου.
 • Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση προσφορών και την υπογραφή των

 

 

 

σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.

 • Να προβεί στις διαδικασίες υλοποίησης του έργου.

 

 • Να ασκεί την συνολική επίβλεψη του Έργου, να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
 • Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου.
 • Να υποστηρίζει τον Φορέα για τη διενέργεια πληρωμών στην πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου.
 • Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.
 • Να ορίσει εκπρόσωπους και αναπληρωτές αυτών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 • Να μεριμνήσει ώστε να εγκατασταθεί σε ευκρινές σημείο ενημερωτική πινακίδα με τα στοιχεία του έργου και κυρίως με αναφορά στο φορέα χρηματοδότησης. Η πινακίδα θα εγκατασταθεί με την έναρξη κατασκευής του έργου, θα παραμείνει και μετά την ολοκλήρωση του και θα αποτελεί προϋπόθεση για την εκτέλεση των πληρωμών του έργου.

 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως Φορέας για τη διενέργεια πληρωμών (υπόλογος):

 • Ως «Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών», αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση της υλοποίησης του Έργου και τις πληρωμές του συμβαλλόμενου που αναλαμβάνει την εκπόνηση του Έργου.
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή αυτού, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (295.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. (Κωδικός Έργου: 2021ΕΠ02600016) της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αναλυτικότερα, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

 

 

 

Ο Φορέας Υλοποίησης σε συνεργασία με τον Φορέα για τη διενέργεια πληρωμών (υπόλογος), στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνούν για την εξόφληση των παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί.

Τα τιμολόγια απευθύνονται προς τον Φορέα Χρηματοδότησης, πλην της εξαιρετικής περίπτωσης όπου δεν απαιτείται μεταβίβαση παγίων και είναι επιλέξιμος ο Φ.Π.Α. του Έργου.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου, και ενδεικτικά εντός διαστήματος δεκαεννέα (19) μηνών. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα είναι δυνατόν για λόγους αντικειμενικούς να τροποποιείται εν μέρει ή συνολικά με νεότερη έγγραφη συμφωνία των μερών και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 5, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που πιθανώς προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου (όπως οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η διάλυση της εργολαβίας, κ.α.) καθώς και καθυστερήσεων όσον αφορά στις διαδικασίες αδειοδοτήσεων, δημοπρασιών και λοιπών αναγκών (όπως π.χ. ενστάσεις στο στάδιο της δημοπρασίας, αρχαιολογικό ενδιαφέρον που προέκυψε κ.α.). Η εν λόγω τροποποίηση είναι αποκλειστικά και μόνο χρονική και δε μπορεί να επιφέρει οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του έργου ως αυτός καθορίστηκε στο άρθρο 3 της παρούσας. Για χρονικό διάστημα έως δώδεκα μήνες η τροποποίηση μπορεί να αποφασιστεί από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 5 της παρούσας, χωρίς νεότερη έγγραφη συμφωνία των μερών, πάντα όμως υπό τις ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις. Ο μέγιστος χρόνος των τροποποιήσεων δε μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο ισχύος της αρχικής βραχύβιας σύμβασης.

Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την

 

 

 

επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Κόρινθο. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:

 • τον………………. , περιφερειακό σύμβουλο, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου ο

οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή του τον……………..

περιφερειακό σύμβουλο,

 • τον………………. , περιφερειακό σύμβουλο, εκπρόσωπο της Περιφέρειας, με αναπληρωτή

του τον……………….. περιφερειακό σύμβουλο,

 • τον …………, εκπρόσωπο του Δήμου Σικυωνίων, με αναπληρωτή του τον ,

του Δήμου Σικυωνίων,

 • τον……………., εκπρόσωπο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου με αναπληρωτή του τον……………….

Οι Συμβαλλόμενοι Φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των Συμβαλλομένων Μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας Σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους Συμβαλλόμενους Φορείς.

 

 

 

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της, τηρουμένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων που διέπουν τα συλλογικά όργανα.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας του. Σε περίπτωση παραβίασης όρου ή υπαίτια καθυστέρηση εκτέλεσης ή υπαναχώρηση χωρίς την συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων, η ποινική ρήτρα ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του προϋπολογισμού του έργου. Το ποσό αυτό θα κατατίθεται στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία θα αποφασίζει για τη διάθεσή του υπέρ του ζημιωθέντος ή ζημιωθέντων. Τα ποσά που δεν επιστρέφονται αδικαιολογήτως επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων υπαίτιας παράβασης των υποχρεώσεων του Φορέα Υλοποίησης δυνάμει της παρούσας σύμβασης, έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Δήμο Σικυωνίων και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Π. Πελοποννήσου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δε θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια

της Κορίνθου ανάλογου βαθμού και δικαιοδοσίας.

 

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν υπάρξει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

 

 • Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον Φορέα Υλοποίησης στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των Συμβαλλομένων Μερών και μετά από απόφαση των αρμοδίων συλλογικών οργάνων και σύμφωνα με τους περιορισμούς της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας και νομολογίας περί τροποποιήσεων προγραμματικών συμβάσεων.

Η για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα Συμβαλλόμενα Μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την Προγραμματική Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα.

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου Για τον

Δήμο Σικυωνίων

Για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης       Πελοποννήσου
Ο Περιφερειάρχης

 

Παναγιώτης Ε. Νίκας

 

ο Δήμαρχος

 

 

Σπυρ’ιδων Παν. Σταματόπουλος

Ο Πρόεδρος

 

 

Παναγιώτης Ε. Νίκας

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

 

 1. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης

Το προτεινόμενο έργο αφορά την επισκευή και αποκατάσταση της παραλιακής γέφυρας στον ποταμό Κύριλλο στο Κιάτο του Δήμου Σικυωνίων , καθώς και της κοίτης του από την παραλιακή γέφυρα έως την Π.Ε.Ο. για την αντιπλημμυρική προστασία του.

 

 1. Τεχνική Περιγραφή

 

Σύμφωνα με την μελέτη που έχει συνταχθεί από τον Δήμο Σικυωνίων προβλέπεται να γίνουν οι κάτωθι εργασίες :

 1. Καθαίρεση της παραλιακής γέφυρας καθώς και των πρανών εκατέρωθεν του ποταμού Κυρίλλου από την παραλία εώς την Π.Ε.Ο..
 2. Εργασίες σκυροδέματος για την κατασκευή της παραλιακής γέφυρας και των πρανών της (τοιχία αντιστήριξης) εκατέρωθεν του ποταμού Κυρίλλου από την παραλία ως την Π.Ε.Ο..
 3. Επανασχεδιασμός των πεζοδρομίων εκατέρωθεν του οδοστρώματος της νέας παραλιακής γέφυρας με επίστρωση από βοτσαλόπλακες διαστάσεων 40*40 εκ. και κρασπεδόρειθα και κατασκευή πεζοδρομίων εκατέρωθεν του ποταμού Κυρίλλου από την παραλία έως την Π.Ε.Ο στην παραποτάμια περιοχή.
 4. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας στο κατάστρωμα της νέας γέφυρας.
 5. Κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών και των εργασιών σκυροδέματος τα ύδατα θα αντλούνται με αντλητικό συγκρότημα.

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α/Α Κατηγορίες Εργασιών Κόστος (€)
1 Χωματουργικά 22.518,00€
2 Κατασκευές από σκυρόδεμα 138.537,00€
3 Λοιπές κατασκευές δικτύων (οδικών κ.τ.λ.) 13.376,00€
 

4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 174.431,00 €
5 Γενικά έξοδα (ΓΕ) και όφελος Εργολάβου (ΟΕ) (18%) 31.397,58 €
6 Άθροισμα με ΓΕ και ΟΕ: 205.828,58 €
7 Απρόβλεπτες Εργασίες (15%): 30.874,29 €
8 Άθροισμα με Απρόβλεπτα: 236.702,87 €
9 Πρόβλεψη Απολογιστικών χωρίς ΓΕ & ΟΕ (ΑΕΚΚ): 0,00 €
10 Άθροισμα με Απολογιστικά: 236.702,87 €
11 ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών (ΑΕΚΚ) 0,00 €
12 Άθροισμα με ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 236.702,87 €
13 Πρόβλεψη Αναθεώρησης: 1.200,35 €
14 Σύνολο Προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α.: 237.903,22 €
15 Φ.Π.Α. (24 %): 57.096,77 €
16 Σύνολο Προϋπολογισμού μετά Φ.Π.Α.: 294.999,99 €

 

 

 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

 

 

Έναρξη Προγραμματικής Σύμβασης Ημερομηνία υπογραφής από τα Συμβαλλόμενα Μέρη
Διαδικασία δημοπράτησης και ανάδειξη αναδόχου ( από υπογραφή Προγραμματικής μέχρι υπογραφή συμφωνητικού)  

πέντε μήνες ( 5 )

Διάρκεια σύμβασης ( χρόνος εκτέλεσης των εργασιών του Έργου) οκτώ μήνες ( 8 )
Παραλαβή έξι μήνες ( 6 )
Συνολική εκτιμώμενη διάρκεια δεκαεννέα μήνες ( 19 )

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • ειδικότερα τις διατάξεις της περίπτ. κγ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως προστέθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4690/2020 (Α’104).
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου  Νικ.

«να βρεθεί τρόπος επισκευής και όχι κατεδάφισης της γέφυρας»

 

Α. Ως «Κύριος του Έργου» εγκρίνει τη σύναψη, σύμφωνα με το ανωτέρω  -σχέδιο-  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  μεταξύ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & του οικείου  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ –ΚΥΡΙΛΛΟ– ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΩΣ ΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ» π/υ 295.000,00€ (συμπ/μένου ΦΠΑ)

 

Β. Ορίζει μέλος στην ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟΥ 5) τον δημοτικό σύμβουλο                                            κ. Κων/νο Σαρχάνη με αναπληρωτή του, τον επίσης δημοτικό σύμβουλο κ. Γεώργιο Τσολάκο.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 289/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.09.2022

ο αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email