289/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

31ης/04.10.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 289/2021   11ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της

υπ’ αριθμ. 289/2020 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΡΗΡΩΜΗΣ  

του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως (Τμήμα Α’).

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 4η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12828/30.09.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σώκος Δ. -Ρουμπέκας Γ. -Ζάρκος Δημήτριος
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Λέγγας Μ. 1.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 29/09/2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, σύμφωνα με το οποίο,

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον 2ο Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Τ.Κ. Μεσινού, της Τ.Κ. Μοσίας και της Τ.Κ. Πανοράματος της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων», έχουν εκτελεστεί.

Ο Αν Προϊστάμενος ΤΕ-Η/Μ Έργων

& Συγκ/νιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 355/2020 (965ΡΩ1Θ-1ΞΝ) απόφαση ΟΕ «ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση» ,
  • την από 10.02.2021 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου,
  • την 63/2021 απόφαση ΟΕ ,
  • το ως άνω έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Να μη ασκηθούν ένδικα μέσα κατά της υπ’ αριθμ. 289/2020 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως (Τμήμα Α’) (ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ).

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο ή τη δικηγόρο του Πρωτοδικείου Κορίνθου με Αρ. Μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου (516) κα Κωνσταντίνα Γεωργούλια, να προβεί σε κάθε  απαιτούμενη ενέργεια.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 289/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                                    Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.10.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email