288/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

26η/06.09.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

288/2022

  Ζ’  θέμα προ ημερησίας διάταξης

Έγκριση υποβολής Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων προσωπικού

έτους 2023 (Α’ Φάση) του δημοσίου τομέα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης .

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 6η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13649/2.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ.

(αποχώρησε μετά το Α’ προ ημερησίας διάταξης)

-Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ. -Σωτηρόπουλος Ι.  

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τα μέλη να αποφασίζουν για τη συζήτηση του ως άνω θέματος ως κατεπείγον, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου και το κατεπείγον του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. ΥΣ.1019/6-9-22 σε ορθή επανάληψη έγγραφο του γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών που ακολουθεί,

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , μετά το Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81/οικ.13724/30-08-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε το με αριθμό 13724/30-08-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού για το έτος 2023 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης  .

 

Για το λόγο αυτό  οι φορείς της Αυτοδιοίκησης που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης για τις κατηγορίες που εμπίπτουν στην έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, παρακαλούνται να υποβάλουν στην εφαρμογή, τα αιτήματά τους μόνο για την πρόσληψη των κάτωθι κατηγοριών προσωπικού το έτος 2023 που αφορούν:

 

Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) που προσλαμβάνεται για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του άρθ. 57 του ν. 4821/2021.

α) Σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 176 του ν.3852/2010, όπως ισχύουν, απαιτείται:

  • για θέσεις των Δήμων και των Περιφερειών: απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 (τελευταία ημέρα υποβολής αιτημάτων Α΄φάσης  η 12η Σεπτεμβρίου 2022)

β) Εφόσον πρόκειται για ΟΤΑ α΄ βαθμού (Δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα) στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί αριθμητικά οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ΚΚΔΥ (ν.3584/2007). Εξαίρεση αποτελούν οι καθαρίστριες σχολικών μονάδων, καθώς δεν απαιτείται η ανωτέρω πρόβλεψη, βάσει του άρθρου 7 της αριθ. 55472/23-7-2021 (ΦΕΚ 3352 Β) Υπουργικής Απόφασης

δ) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις στον προϋπολογισμό τους έτους 2023 ή και επόμενου έτους, ανάλογα με τη διάρκεια της σύμβασης

ε) Στην περίπτωση των ΟΤΑ α΄ βαθμού, δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού μερικής απασχόλησης παρέχεται μόνο για τους μουσικούς και το προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.3584/2007 και της αριθμ. 55472/23-7-2021 (ΦΕΚ 3352 Β) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει, αντίστοιχα.

     

Η  οικονομική επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έως τριάντα επτά (37) άτομα και μέχρι 112 ώρες απασχόληση ημερησίως για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων .

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 έχουν προσληφθεί με σύμβαση ΙΔΟΧ τα παρακάτω άτομα:

 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Χρόνος απασχόλησης
Δήμος

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΚΙΑΤΟ ΥΕ   Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων Μερικής

απασχόλησης

Πλήρους

απασχόλησης

Διδακτικό έτος

2022-2023

18 9

                                                           

Κιάτο 6-9-2022

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Σπηλιώτη Φωτεινή

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β. Εγκρίνει την υποβολή Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων προσωπικού έτους 2023 (Α’ Φάση) του δημοσίου τομέα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έως τριάντα επτά (37) ατόμων και μέχρι 112 ώρες απασχόληση ημερησίως για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Σικυωνίων σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα του με αρ. πρωτ. ΥΣ.1019/6-9-22 σε ορθή επανάληψη εγγράφου του γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων.

Γ. Δεσμεύεται για την εγγραφή σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας & εργοδοτικών εισφορών στο προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 288/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.09.2022

ο αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email