288/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

30/19.12.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 288/2019   Θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 19η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, Προεδρία του Δημάρχου                κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15265/13.12.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 2. Λέγγας Μάρκος (Μέλος)
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος) 3. Ρουμπέκας Γεώργιος (Μέλος)
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

9ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών,  το από 12/12/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με το οποίο προτείνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού τρέχοντος έτους όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • το από 12/12/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

  τίτλος ποσό
-Νέα Μελέτη-

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Μελέτη Αποκατάστασης και προστασίας Υφιστάμενων τεχνικών έργων και Υποδομών Ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων

Επιχορήγηση από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα {«Επιχορήγηση Μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» (Β΄ΔΡΑΣΗ)}

€    29.381,80
-Νέα Μελέτη-

 

ΣΤΑΤΙΚΗ  Μελέτη Αποκατάστασης και προστασίας Υφιστάμενων τεχνικών έργων και Υποδομών Ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων          

Επιχορήγηση από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα {«Επιχορήγηση Μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» (Β΄ΔΡΑΣΗ)}

€    54.566,20
-Νέο έργο-

 

Οδοποιία Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ

(Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ – Υπουργείου Εσωτερικών)

€    36.837,67

 

Β. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

1. Στον Κ.Α. 06.00.1329.002 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα {«Επιχορήγηση Μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» (Β΄ΔΡΑΣΗ)} της μελέτης με τίτλο [Μελέτη Αποκατάστασης και προστασίας Υφιστάμενων τεχνικών έργων και Υποδομών Ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων]»,  εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού  83.948,00€ Μεταφέρει

μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 83.948,00€

Στον Κ.Α.  02.30.7413.006 με   τίτλο  «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Μελέτη Αποκατάστασης και προστασίας Υφιστάμενων τεχνικών έργων και Υποδομών Ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού  29.381,80€  προερχόμενη από {Επιχορήγηση από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα {«Επιχορήγηση Μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» (Β΄ΔΡΑΣΗ)}
Στον Κ.Α.  02.30.7413.007 με   τίτλο  «ΣΤΑΤΙΚΗ Μελέτη Αποκατάστασης και προστασίας Υφιστάμενων τεχνικών έργων και Υποδομών Ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού  54.566,20€  προερχόμενη από {Επιχορήγηση από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα {«Επιχορήγηση Μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» (Β΄ΔΡΑΣΗ)}
2. Α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2019 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2019 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2017 ή 2018.  Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2017 και το έτος 2018 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση,  ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος ποσού του 2017.

Τα έσοδα της ΟΜΑΔΑΣ Ι  κατά την κατάρτιση του  Π/Υ του έτους 2019 ανήλθαν σε 3.130.097,19€ .

Τα έσοδα της ΟΜΑΔΑΣ Ι  κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2018  ανήλθαν σε 3.233.800,30€.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα έσοδα της ΟΜΑΔΑΣ Ι μπορούν να αυξηθούν κατά ( 3.233.800,30 – 3.130.097,19) 103.703,11€  και με την αρίθμ.  160/2019  (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία νομιμοποιήθηκε με την  αρίθμ. 101105, 89145/07-06-2019  (ΑΔΑ: 6977ΟΡ1Φ-ΞΔΝ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός καλύπτοντας έτσι το ανώτατο όριο εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι .

Μετά την αύξηση των εσόδων από «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας-κατανομή του 15% (παρ. 19, άρθρου 24 Ν. 2130/1993» κατά   42.310,00 €  και από «Τέλος  Διαφήμισης  της κατηγορίας  Δ΄ του άρθρου 9  παρ. 6α  του Ν. 2880/2001»  κατά   51.850,00 € , ήτοι συνολικού ποσού 94.160,00€ προερχόμενου από κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών,   υπερβαίνει η ΟΜΑΔΑ Ι το ανώτατο  όριο της κατά  94.160,00 €.

Συνοψίζοντας θα πρέπει να αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 προκειμένου ως προς τα έσοδα να γίνει τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ Ι και εγγραφή των χρηματοδοτήσεων προερχομένων από το ΥΠ. ΕΣ.   μειώνοντας Κ.Α. εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι   και να  δημιουργηθούν πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων για την κάλυψη  αναγκών του Δήμου, έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να είναι  ισοσκελισμένος.

Ύστερα από τα παραπάνω απαιτείται τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους,  αναλυτικά  όπως  παρακάτω:

2.1 Στον Κ.Α.  06.00.0111.001  με τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)», την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 85.000,00 € μειώνουμε κατά 9.500,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 75.500,00 € Μεταφέρει

μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 94.160,00€

α) Στον Κ.Α. 02.30.7323.006 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ»,   ποσό  36.837,67€ προερχόμενο από (Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ – Υπουργείου Εσωτ.), δημιουργώντας νέα πίστωση .
2.2 Στον Κ.Α.  06.00.0122.001  με τίτλο «Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)», την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 35.000,00€ μειώνουμε κατά 9.500,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 25.500,00€ β) Στον Κ.Α. 02.00.6117.016 με τίτλο «Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στα πλαίσια εκκρεμούσας δίκης του Δήμου μας μετά την 151/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος», ποσό 5.027,33€  προερχόμενο από (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας-Υπουργείου Εσωτερικών),  δημιουργώντας νέα πίστωση
2.3 Στον Κ.Α.  06.00.0511  με τίτλο «Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)», την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 260.000,00€ μειώνουμε κατά 10.160,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 249.840,00€ γ) Στον Κ.Α. 02.30.7131.002 με τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Αδαμαντοφόρας Διάτρησης», ποσό 6.340,00€  προερχόμενο από (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας-Υπουργείου Εσωτερικών),  δημιουργώντας νέα πίστωση
2.4 Στον Κ.Α.  06.00.1511 με τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)», την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 40.000,00€ μειώνουμε κατά 10.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 30.000,00€ . δ) Στον Κ.Α. 02.30.6662.008 με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης υποδομών της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,  ποσό 24.800,00€ προερχόμενο από (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας-Υπουργείου Εσωτερικών) με ποσό των 9.787,67€  και από (Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ – Υπουργείου Εσωτερικών) με ποσό των 15.012,33€  δημιουργώντας νέα πίστωση

 

2.5 Στον Κ.Α.  06.00.1512 με τίτλο «Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)», την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 70.000,00 € μειώνουμε κατά 10.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 60.000,00€ . ε) Στον Κ.Α. 02.30.7111.002 με  τίτλο  «Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων», ποσό 21.155,00€ προερχόμενο από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας-Υπουργείου Εσωτερικών (τηρώντας το ποσοστό του 50% σύμφωνα με την αρίθμ. 88020/10-12-2019 απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών),  ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 10.529,00 € προερχόμενη από Τέλη Διαφήμισης έτους 2017  και διαμορφώνοντας  αυτή  συνολικά  στο  ποσό των 31.684,00 €

 

2.6 Στον Κ.Α.  06.00.1694 με τίτλο «Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους», την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 25.000,00 € μειώνουμε κατά 10.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 15.000,00€
2.7 Στον Κ.Α.  06.00.2211.005 με τίτλο «Κ.Ο.Κ. – Παράνομες Σταθμεύσεις – Τροχαίες Παραβάσεις (Π.Ο.Ε.)», την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 45.000,00€ μειώνουμε κατά 35.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 10.000,00€
2.8 Στον Κ.Α. 06.00.0441.002 με τίτλο «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας-κατανομή του 15% (παρ. 19, άρθρου 24 Ν. 2130/1993» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού  42.310,00€  προερχόμενη από κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών
2.9 Στον Κ.Α.  06.00.0715.001  με τίτλο «Τέλος  Διαφήμισης  της κατηγορίας  Δ΄ του άρθρου 9  παρ. 6α  του Ν. 2880/2001»  εγγράφουμε νέα  πίστωση  ποσού  51.850,00€  προερχόμενη από κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών.
Με την παραπάνω μείωση από τον ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό και την αύξηση των εσόδων προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν προκύπτει υπέρβαση της ΟΜΑΔΑΣ Ι.

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 288/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19.12.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email