288/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 16ης/13.07.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 288/2016

Περίληψη : Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων οικ. έτους 2016.  
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 13η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τετάρτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 10219/08.07.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 16 μέλη , δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   10 Σωτηρόπουλος Ιωάννης Αποχώρησε μετά το 10ο θέμα ΗΔ
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             11 Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.  
3 Μαυραγάνη Κυριακή       Προσήλθε στο 1ο θέμα ΗΔ 12 Χρυσικός Παύλος     Αποχώρησε μετά το 12ο θέμα ΗΔ
4 Κουτρέτσης Σπυρίδων                       13 Σπανός Κωνσταντίνος                 Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα ΗΔ
5 Ζάρκος Δημήτριος         14 Λαλιώτης Γεώργιος    
6 Δομετίου Βασίλειος Αποχώρησε μετά το 17ο θέμα ΗΔ 15 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
7 Τσιάνος Ιωάννης       16 Νανόπουλος Βασίλειος    
8 Μυττάς Ιωάννης          
9 Ραυτόπουλος Γεώργιος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα ΗΔ       
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Θελερίτης Γεώργιος 4 Μπούρης Ευάγγελος   7 Γεώργας Χρήστος 10 Σκαρμούτσος Νικόλαος  
2 Αλεξόπουλος Βασίλειος           5 Καρακούσης Ευάγγελος   8 Κελλάρης Βασίλειος 11 Μπακόλιας Παναγιώτης
3 Κελλάρη Ιωάννα 6 Φιακάς Παναγιώτης 9 Πανάγου Αθανάσιος      
                   
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
παρόντες απόντες   παρόντες απόντες
Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) Φαρμάκης Π. (Κιάτου)   Σκούπας Α. (Μποζικών) Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καλαντζής Π. (Γονούσας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Μπασιώτης Ι. (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Ρήγας Ι. (Βελίνας)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)

ΘΕΜΑ 21o

Στο 21ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων οικ. έτους 2016, Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αρ. 161/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία προτείνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων για το οικ. έτος 2016 σύμφωνα και με την από 07/07/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 161/2016 απόφαση Ο.Ε. (6ΥΨΛΩ1Θ-Ω95)
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ.Σαρχάνη Κ., Λαλιώτη Γ. & Νανόπουλου Βασιλείου

Ε γ κ ρ ί ν ε ι την αρ. 161/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων για το οικ. έτος 2016 ως κάτωθι:

1. Από Κ.Α. 02.20.7325.001 με   τίτλο   «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού», ποσού 60.358,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μεταφέρει     πίστωση   ποσού 14.731,20 € ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 45.626,80 €      

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

14.731,20 €

1.1 Στον Κ.Α. 02.20.7135.015 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», πίστωση   ποσού 14.731,20 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ   ΔΑΠΑΝΩΝ 2016
2. Από Κ.Α.02.90.9111με   τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 281.306,47 – 100.713,72 – 4.216,83 – 30.000,00 – 2.000,00 – 47.569,12 – 8.610,00 – 10.785.20 – 12.500,00 – 4.000,00)     60.911,60 €, μεταφέρει πίστωση ποσού 34.480,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 26.431,60 € (60.911,60 – 34.480,00)

Μεταφέρει

34.480,00 €

2.1 Στον Κ.Α. 02.30.7133.002του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην Δημοτικά Σχολεία Κυλλήνης και Παραδεισίου», πίστωση ποσού 15.000,00€ δημιουργώντας                         νέα πίστωση .

2.2 Στον Κ.Α. 02.30.6261.006 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργασίες επισκευής-συντήρησης Ξύλινης Σκάλας στο Διατηρητέο Κτήριο στην Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», πίστωση ποσού 2.480,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

2.3 Στον Κ.Α. 02.30.6661.006του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», πίστωση ποσού 15.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .-

2.4 Στον Κ.Α. 02.00.6495.009του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης   κτιρίων του Δήμου»,   πίστωση ποσού 2.000,00 €   ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.000,00 €.

3. Από Κ.Α. 02.00.6312.002 με τίτλο     «Απόδοση εισφοράς υπέρ Ταμείου Νομικών για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς», ποσού   10.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, μεταφέρει   δια   του αποθεματικού πίστωση ποσού     10.000,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

10.000,00 €

3.1 Στον Κ.Α. 02.00.6312.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών», πίστωση ποσού 10.000,00 €   ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 12.000,00€.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 288/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14 Ιουλίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email