287/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

26η/06.09.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

287/2022

  ΣΤ’  θέμα προ ημερησίας διάταξης

Υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού μέσω του προγράμματος επιχορήγησης του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 6η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13649/2.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ.

(αποχώρησε μετά το Α’ προ ημερησίας διάταξης)

-Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ. -Σωτηρόπουλος Ι.  

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τα μέλη να αποφασίζουν για τη συζήτηση του ως άνω θέματος ως κατεπείγον, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου και το κατεπείγον του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. ΥΣ.983/1-9-22 έγγραφο του γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών που ακολουθεί,

Ο Δήμος προτίθεται να υποβάλει νέο αίτημα για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών, σύμφωνα με την με αριθμ. Πρωτ. 59951/30-08-2017 Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 42119/15-07-2020. Το Πρόγραμμα επιχορηγείται από τον ΟΑΕΔ σε ποσοστό 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως και έχει διάρκεια (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει ο δικαιούχος εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν τη λήξη του δωδεκάμηνου απασχόλησης. Προτείνεται ο Δήμος μας να προχωρήσει στην πρόσληψη 1 ανέργου – ωφελούμενου όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 1 ΔΕ οδηγός αυτ/των

καθώς κρίνετε απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

 

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Σπηλιώτη Φωτεινή

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την αρ. πρωτ. 13827/6-9-2022 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ύπαρξης σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας & εργοδοτικών εισφορών, στον προϋπολογισμό 2022 ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β. Εγκρίνει την υποβολή του Δήμου Σικυωνίων στον ΟΑΕΔ νέου αιτήματος  χρηματοδότησης για την ένταξή του στο πρόγραμμα «Απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών» σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 59951/30-08-2017 Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 42119/15-07-2020 , για την πρόσληψη  (1) άνεργου ειδικότητας ΔΕ-Οδηγό αυτ/των, πλήρους απασχόλησης με χρονική διάρκεια (12) μηνών με δυνατότητα επέκτασης για άλλους (12) μήνες.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που απαιτούνται για την ένταξη και υλοποίηση του προγράμματος.

Δ. Δεσμεύεται για την εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στο προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 287/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.09.2022

ο αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email