287/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

31ης/04.10.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 287/2021   9ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 343/2020

απόφασης  Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως (Β’ τριμελές),

σε υπόθεση αγωγής ΛΟΥΚΑΚΗ Παύλου κλπ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 4η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12828/30.09.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σώκος Δ. -Ρουμπέκας Γ. -Ζάρκος Δημήτριος
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Λέγγας Μ. 1.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών από 28/09/2021 γνώμη της ορισθείσας δικηγόρου που αναφέρει ότι:

«….παρόλο που δικονομικά υφίσταται η δυνατότητα άσκησης έφεσης κατά της 343/2020 απόφασης Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως (Β’ τριμελές), σε υπόθεση αγωγής ΛΟΥΚΑΚΗ Παύλου κλπ, επί της ουσίας αυτή δε φέρει ελπίδες ευοίωνες, με αποτέλεσμα το ανώτερο Δικαστήριο να κρίνει ομοίως με το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που εξέδωσε την ως άνω απόφαση.»

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την από 28/09/2021 γνώμη της ορισθείσας δικηγόρου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Να μην ασκηθούν ένδικα μέσα κατά της 343/2020 απόφασης Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως                                 (Β’ τριμελές), σε υπόθεση αγωγής ΛΟΥΚΑΚΗ Παύλου κλπ», λαμβανομένης υπ’ όψιν, της ως άνω γνώμης της ορισθείσας δικηγόρου.

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο ή τη δικηγόρο του Πρωτοδικείου Κορίνθου με Αρ. Μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου (516) κα Κωνσταντίνα Γεωργούλια, να προβεί σε κάθε  απαιτούμενη ενέργεια.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 287/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                                    Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.10.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email