287/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

27/12.10.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 287/2020   Θέμα 13ο: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Αρείου Πάγου (11/11/2020) κατά τη συζήτηση αίτησης αναίρεσης ΦΛΩΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του Αχιλλέα.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 12η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10175/08.10.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Λέγγας Μάρκος
  5.Ρουμπέκας Γεώργιος Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)  
απόντες: 1.Σωτηρόπουλος Ι. 2.Ζάρκος Δημήτ. Λεονάρδου Α. (Κιάτου) Δεδάκης Σ. (Καστανιάς)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την με αρ. πινακίου 463/26.08.2020 κλήση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου  που καλεί το Δήμο μας να παραστεί, δια συνηγόρου, την Τετάρτη 11/11/2020 κατά τη συζήτηση αίτησης αναίρεσης ΦΛΩΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του Αχιλλέα .

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την με αρ. πινακίου 463/26.08.2020 κλήση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου,
  • την 371/10349/12.10.2020 (6ΣΞ8Ω1Θ-ΥΨΓ) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εξουσιοδοτούμε, δίνουμε την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και διορίζουμε τον Δικηγόρο Αθηνών, Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο (ΔΣΑ 23298), κάτοικο Αθηνών (Βαλαωρίτου 14), ΑΦΜ 129116289, Δ’ ΔΟΥ Αθηνών, όπως εμφανισθεί την 11η Νοεμβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή και από διακοπή δικάσιμο, ενώπιον του Αρείου Πάγου (ποινικού τμήματος), δυνάμει της από 26-8-2020 υπ. αρ. πιν. 463/2020 Κλήσης και εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ως πολιτικώς ενάγοντα και υποστηρίζοντα την κατηγορία κατά του ανερεσείοντα κατηγορουμένου Αριστείδη Φλώρου, με σκοπό την απόρριψη της από 13-3-2020 αιτήσεώς του για αναίρεση της υπ. αρ. 1339/2019, 1476/2019, 1705/2019, 1725/2019, 184/2019, 2034/2019, 2409/2019, 2533/2019, 618/2019 απόφασης του Α’ Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών και γενικά να εκπροσωπεί τον Δήμο μας, σε όλες ανεξαιρέτως τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν την ανωτέρω συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, ενεργώντας όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις και οτιδήποτε απαιτείται για την διεκπεραίωση της εν λόγω εντολής. Τέλος, τον διορίζουμε αντίκλητό μας και δηλώνουμε ότι εγκρίνουμε και αναγνωρίζουμε από σήμερα όλες τις πράξεις του ανωτέρω πληρεξουσίου μας, που θα ενεργηθούν στα πλαίσια της παρεχομένης εντολής που του δίνεται, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες.

 

Β. Για τις ανάγκες των ανωτέρω η δαπάνη ανέρχεται σε 1.855,04€ και βαρύνει την πίστωση του                                    ΚΑ 02.00.6111.005 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών έτους 2020».

 

Γ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 287/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.10.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email