287/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

30/19.12.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 287/2019   Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 19η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, Προεδρία του Δημάρχου                κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15265/13.12.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 2. Λέγγας Μάρκος (Μέλος)
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος) 3. Ρουμπέκας Γεώργιος (Μέλος)
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

8ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών,  τα σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με τα οποία προτείνουν την τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τα από 17/12/2019 υπηρεσιακά σημειώματα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, Δήμου Σικυωνίων, ως κάτωθι:

 

 

 

1. 1.- Από Κ.Α. 02.20.6022 με   τίτλο   «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»,  ποσού 3.490,00€ (προερχόμενο από Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ με το ποσό των 2.000,00€ και από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την αποζημίωση των ειδικών εκλογικών συνεργείων κατά το έτος 2019 με το ποσό των 1.490,00€), μεταφέρει  ποσό 2.000,00€  προερχόμενο από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και λοιπών γενικών δαπανών όπου συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.490,00€ προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την αποζημίωση των ειδικών εκλογικών συνεργείων κατά το έτος 2019. Μεταφέρει

μέσω αποθεματικού

πίστωση συνολικού

ποσού 16.152,63

Στον Κ.Α. 02.20.6021  των εξόδων με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»,  ποσό  16.152,63€ προερχόμενο από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και λοιπών γενικών δαπανών όπου συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ,  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 84.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 100.152,63€ καλύπτοντας τόσο τη δαπάνη μισθοδοσίας για το έτος 2019, όσο και την αποζημίωση των  Μεταταχθέντων  Υπαλλήλων  από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν. 3584/2007.-

 

  2.- Από Κ.Α. 02.20.6052.001 με   τίτλο   «ΕΦΚΑ {Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ}»,  ποσού 16.500,00€ (προερχόμενο από Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ), μεταφέρει  ποσό 3.942,23€  προερχόμενο από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και λοιπών γενικών δαπανών όπου συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 12.557,77€ καλύπτοντας την δαπάνη μισθοδοσίας για το έτος 2019.
  3.- Από Κ.Α. 02.20.6052.002 με   τίτλο   «ΕΦΚΑ {Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ}»,  ποσού 6.000,00€ (προερχόμενο από Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ), μεταφέρει  ποσό 2.105,46€  προερχόμενο από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και λοιπών γενικών δαπανών όπου συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 3.894,54€ καλύπτοντας την δαπάνη μισθοδοσίας για το έτος 2019.
  4.- Από Κ.Α. 02.20.6052.003 με   τίτλο   «ΕΦΚΑ {Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΥΕΙΑΣ}»,  ποσού 4.500,00€ (προερχόμενο από Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ), μεταφέρει  ποσό 1.681,15€  προερχόμενο από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και λοιπών γενικών δαπανών όπου συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.818,85€ καλύπτοντας την δαπάνη μισθοδοσίας για το έτος 2019.
  5.- Από Κ.Α. 02.20.6052.004 με   τίτλο   «ΕΤΕΑΕΠ {Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ}»,  ποσού 3.500,00€ (προερχόμενο από Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ),  μεταφέρει  ποσό 1.369,50€  προερχόμενο από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και λοιπών γενικών δαπανών όπου συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.130,50€ καλύπτοντας την δαπάνη μισθοδοσίας για το έτος 2019.
  6.- Από Κ.Α. 02.30.6011 με   τίτλο   «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»,  ποσού 266.000,00€ (προερχόμενο από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και λοιπών γενικών δαπανών, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ ,  μεταφέρει  ποσό 5.054,29€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 260.945,71€ καλύπτοντας την δαπάνη μισθοδοσίας για το έτος 2019.
Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την κάλυψη της Μισθοδοσίας κατά το έτος 2019 (εκτός της αποζημίωσης του άρθρου 204 του Ν. 3584/2007), θα ανέλθει στο ποσό των 70.152,63€ .

Άρα από τη αρχικά δεσμευθείσα πίστωση των 84.000,00€ θα υπολείπεται 13.847,37€  (84.000,00 – 70.152,63).

Στο ποσό των 13.847,37€ προσθέτουμε με την παρούσα αναμόρφωση το ποσό των 16.152,63€ και διαμορφώνεται το υπολειπόμενο ποσό στα 30.000,00€ καλύπτοντας την αποζημίωση των μεταταχθέντων υπαλλήλων κ.κ. Καλαντζή Αλέξανδρου του Ευθυμίου και Ηλιόπουλου Παναγιώτη του Σωτηρίου η οποία ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00€ για κάθε ένα από τους ανωτέρω, σύμφωνα πάντα με τα από 02/07/2019 και 05/07/2019 Υπηρεσιακά Σημειώματα του Εκκαθαριστή Μισθοδοσίας του Δήμου μας.-

 

2. Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.4311 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν.1946/1991)» πίστωση ποσού 32.365,00€  ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 280.050,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 312.415,00€ . Μεταφέρει

μέσω αποθεματικού

πίστωση

ποσού 32.365,00€

Στον Κ.Α. 02.00.6711 με τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές»,  πίστωση ποσού 32.365,00€ προερχόμενη από συμπληρωματική κατανομή  του Υπουργείου Εσωτερικών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενισχύοντας  την πίστωση  του ποσού των  280.050,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 312.415,00€ .
3. Αποδέχεται το ποσό των 1.446,30€ και εγγραφή ως έσοδο στον                                  Κ.Α. 06.00.0619.005 με τίτλο «Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη δαπάνης ενοικίασης χώρου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)»  και την μεταφορά του δια του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων Μεταφέρει

μέσω αποθεματικού

πίστωση

ποσού 1.446,30€

Στον Κ.Α.  02.00.7135.001 με   τίτλο  «Προμήθεια επιδαπέδιου ψύκτη νερού δικτύου και φίλτρου ροής νερού ενεργού συμπαγούς άνθρακα», ποσό 500,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση
Στον Κ.Α.  02.10.8111.005 με   τίτλο  «Οφειλόμενα σε Δημοτικούς Υπαλλήλους για μετακινήσεις τους εκτός έδρας, για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά το έτος 2018», ποσό 171,60€ δημιουργώντας νέα πίστωση
Στον Κ.Α.  02.10.6699.001 με   τίτλο  «Προμήθεια μικροϋλικών (κλειδαριές, κλειδιά κ.λ.π.)», ποσό 774,70€ δημιουργώντας νέα πίστωση
4. Αποδέχεται το ποσό των 1.446,30€ και εγγραφή ως έσοδο στον                                  στον Κ.Α. 06.00.0619.005 με τίτλο «Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη δαπάνης ενοικίασης χώρου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)»  και την μεταφορά του δια του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων Μεταφέρει

μέσω αποθεματικού

πίστωση

ποσού 1.446,30€

Στον Κ.Α. 02.00.6031.001 των εξόδων με   τίτλο «Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών», πίστωση ποσού 1.446,30€  ενισχύοντας την υπάρχουσα πίστωση του ποσού των 15.060,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 16.506,30€  .

 

 

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 287/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19.12.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email